Richtsnoeren Clementietoezegging met betrekking tot het niet opleggen of verminderen van geldboeten in zaken ingevolge artikel 6 Mededingingswet en artikel 81 EG-Verdrag juncto artikelen 56, 57 en 62 Mededingingswet
Inleiding
1. Een van de taken van de Nederlandse Mededingingsautoriteit is handhavend optreden indien er sprake is van overtreding van artikel 6 van de Mededingingswet en/of artikel 81 EG-Verdrag (‘verboden mededingingsbeperkende afspraken en gedragingen’). De Richtsnoeren Clementietoezegging (‘Richtsnoeren’) zien met name op verboden mededingingsbeperkende afspraken en gedragingen tussen ondernemingen (ook: ‘kartels) die kunnen worden aangemerkt als zeer zware overtredingen van het verbod van artikel 6 Mededingingswet (‘Mw’) en/of artikel 81 EG-Verdrag. 1 Met deze Richtsnoeren beoogt de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: raad van bestuur NMa) met de hem ter beschikking staande middelen zo efficiënt mogelijk op te treden door informatie te verkrijgen over kartels en effectiever bij te dragen aan de opsporing, sanctionering en beëindiging van kartels.
Clementie
2. Ingevolge artikel 56, eerste lid, Mw juncto artikelen 88 en 89 Mw kan de raad van bestuur NMa bij overtreding van artikel 6 Mw en/of artikel 81 EG-verdrag aan natuurlijke of rechtspersonen aan wie de overtreding kan worden toegerekend een boete opleggen. De raad van bestuur NMa heeft ten aanzien van het opleggen van een boete een discretionaire bevoegdheid. De raad van bestuur NMa kan aan ondernemingen die betrokken zijn (geweest) bij een kartel toezeggen dat hij afziet van het opleggen van een boete (‘boete-immuniteit’) of vermindering van de boete die kan worden opgelegd, toekennen (‘boetevermindering’). 2 In deze Richtsnoeren worden boete-immuniteit en boetevermindering tezamen ook aangeduid met clementie.
Achtergrond
3. Het kan voorkomen dat een onderneming die betrokken is (geweest) bij een kartel, haar betrokkenheid bij dit kartel wil beëindigen en de NMa van het kartel op de hoogte wil stellen, maar daarvan wordt weerhouden door vrees voor hoge boetes. Teneinde zulke ondernemingen aan te moedigen om de NMa op de hoogte te stellen van het bestaan en de activiteiten van een kartel, kan de raad van bestuur NMa de onderneming clementie toekennen. Het in aanmerking komen voor clementie is gebonden aan voorwaarden (zie § A, § B en § C).
Belang
4. Een clemente behandeling van de karteldeelnemer die de NMa kennis geeft van een kartel en die het onderzoek naar dat kartel mogelijk maakt of wezenlijk aan dit onderzoek bijdraagt, komt naar het oordeel van de NMa ten goede aan de opsporing, sanctionering en beëindiging van overtredingen van de Mededingingswet en/of de Europese mededingingsregels. Dit bevordert de efficiënte werking van markten en voorkomt of vermindert de benadeling van afnemers en consumenten door kartels. Voorts is van belang dat de Europese Commissie en vele andere mededingingsautoriteiten binnen en buiten de Europese Unie in enigerlei vorm soortgelijke Richtsnoeren kennen (vaak aangeduid als een ‘leniency regeling’). 3 De mogelijkheid tot verlening van clementie wordt aangemerkt als een belangrijk instrument voor de opsporing van (internationale) kartels. In OESO-verband is uitdrukkelijk op dit belang gewezen. 4 De European Competition Authorities (ECA), het samenwerkingsverband van de Europese mededingingsautoriteiten, heeft tijdens zijn bijeenkomst in Dublin in september 2001 Principles for Leniency Programmes 5 aangenomen. Deze zijn bij het vaststellen van de onderhavige Richtsnoeren in acht genomen.
A. Boete-immuniteit
5. Aan een onderneming die de NMa kennis geeft van een kartel waaraan door de onderneming is of wordt deelgenomen, voordat ter zake door de NMa een onderzoek 6 is aangevangen, wordt boete-immuniteit toegezegd voor de boete die ter zake overeenkomstig de artikelen 56 juncto 57 Mw kan worden opgelegd, indien naar het oordeel van de raad van bestuur NMa voldaan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
a. De onderneming verschaft de NMa als eerste informatie over het kartel, over welke informatie de NMa voordien nog niet beschikte en welke informatie voldoende aanleiding biedt een onderzoek naar het kartel te starten;
b. De onderneming heeft geen andere onderneming tot deelname aan het kartel gedwongen;
c. De onderneming verschaft de NMa tot de vaststelling van de sanctiebeschikking zoals bedoeld in artikel 62 Mw alle informatie, documenten en andere bewijsmiddelen met betrekking tot het kartel, zodra de onderneming daarover de beschikking heeft, krijgt of kan krijgen;
d. De onderneming verleent de NMa tot de vaststelling van de sanctiebeschikking zoals bedoeld in artikel 62 Mw volledige medewerking voor zover dit redelijkerwijs van de onderneming verlangd kan worden 7 , waaronder het afleggen van verklaringen door leidinggevenden, werknemers, alsmede organen van de rechtspersoon;
e. De onderneming onthoudt zich tot de vaststelling van de sanctiebeschikking zoals bedoeld in artikel 62 Mw van iedere gedraging die het onderzoek van de NMa zou kunnen belemmeren.
B. Boetevermindering (ten minste 50%)
6. Aan een onderneming die de NMa kennis geeft van een kartel waaraan door de onderneming is of wordt deelgenomen, maar nadat de NMa ter zake een onderzoek is aangevangen, doch voordat de NMa dit onderzoek heeft afgerond met een rapport als bedoeld in artikel 59 Mw, wordt een boetevermindering voor de boete die ter zake overeenkomstig de artikelen 56 juncto 57 Mw kan worden opgelegd, toegezegd van ten minste 50% – welke kan oplopen tot boeteimmuniteit indien de raad van bestuur NMa dat gelet op de waarde van de geleverde informatie, het stadium van het onderzoek en de overige omstandigheden van het geval doelmatig acht –, indien naar het oordeel van de raad van bestuur NMa voldaan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
a. De onderneming verschaft de NMa als eerste informatie over het kartel, welke informatie additionele waarde 8 heeft;
b. De onderneming heeft geen andere onderneming tot deelname aan het kartel gedwongen;
c. De onderneming verschaft de NMa tot de vaststelling van de sanctiebeschikking zoals bedoeld in artikel 62 Mw alle informatie, documenten en andere bewijsmiddelen met betrekking tot het kartel, zodra de onderneming daarover de beschikking heeft, krijgt of kan krijgen;
d. De onderneming verleent de NMa tot de vaststelling van de sanctiebeschikking zoals bedoeld in artikel 62 Mw volledige medewerking 9 voor zover dit redelijkerwijs van de onderneming verlangd kan worden, waaronder het afleggen van verklaringen door leidinggevenden, werknemers, alsmede organen van de rechtspersoon;
e. De onderneming onthoudt zich tot de vaststelling van de sanctiebeschikking zoals bedoeld in artikel 62 Mw van iedere gedraging die het onderzoek van de NMa zou kunnen belemmeren.
C. Boetevermindering (10% tot en met 50%)
7. Aan een onderneming die kennis geeft van een kartel waaraan door de onderneming is of wordt deelgenomen, maar dit niet als eerste doet of niet voldoet aan voorwaarde b. van randnummers 5 of 6, wordt toegezegd dat voor de boete die ter zake overeenkomstig de artikelen 56 juncto 57 Mw kan worden opgelegd, een naar redelijkheid vast te stellen boetevermindering van ten minste 10% en ten hoogste 50% zal worden verleend, indien naar het oordeel van de raad van bestuur NMa aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
a. De onderneming verschaft de NMa, voordat de NMa ter zake een rapport als bedoeld in artikel 59 Mw heeft uitgebracht, informatie over het kartel, welke informatie additionele waarde 10 heeft;
b. De onderneming onthoudt zich tot de vaststelling van de sanctiebeschikking zoals bedoeld in artikel 62 Mw van iedere gedraging die het onderzoek van de NMa zou kunnen belemmeren.
Percentage boetevermindering
8. Het percentage van de boetevermindering, zoals bedoeld in randnummers 6 en 7, wordt onder meer bepaald aan de hand van het tijdstip waarop de informatie is verstrekt en de additionele waarde van de verschafte informatie in vergelijking met de informatie waarover de NMa uit andere hoofde de beschikking heeft, alsmede de overige omstandigheden van het geval. Ter bepaling van de omvang van boetevermindering zoals bedoeld in randnummer 7 neemt de raad van bestuur NMa tevens in aanmerking de mate van overige verdergaande medewerking dan waartoe de onderneming wettelijk is gehouden.
Additionele waarde
9. Informatie heeft additionele waarde wanneer met behulp daarvan het bewijs van de vermoedelijke overtreding kan worden geleverd, over welk bewijs de NMa niet reeds beschikte.
Boeteberekening bij boetevermindering
10. De boete waarover vermindering wordt verleend, wordt met inachtneming van de omstandigheden van het geval op gelijke wijze bepaald als de boete van de karteldeelnemers die niet in aanmerking komen voor clementie. Indien boetevermindering op basis van deze Richtsnoeren plaatsvindt, wordt de door de onderneming verstrekte medewerking daarnaast niet afzonderlijk in aanmerking genomen als boeteverlagende omstandigheid zoals bedoeld in de Richtsnoeren boetetoemeting . 11 Informatie wordt ten aanzien van een onderneming, die conform randnummers 6 of 7 kennis geeft, bij de berekening van de boete die aan deze onderneming kan worden opgelegd buiten beschouwing gelaten, indien deze onderneming informatie verstrekt waarover de NMa nog niet beschikte, uit welke informatie blijkt dat de ernst van de inbreuk door het kartel op de Mededingingswet en/of de Europese mededingingsregels groter is, of dat de duur van het bestaan van het kartel langer is, dan de NMa tot voordien bekend was.
Kennisgeving
11. Een onderneming die in aanmerking wenst te komen voor clementie dient zich uitsluitend te wenden tot het clementiebureau van de NMa. De bij het clementiebureau werkzame functionarissen oefenen hun werkzaamheden voor het clementiebureau uit onder de verantwoordelijkheid van de d-g NMa. Zij kunnen namens de raad van bestuur NMa spreken met ondernemingen die op grond van deze Richtsnoeren kennisgeven van een kartel, ter zake voorwaardelijke toezeggingen doen en ter zake schriftelijke voorwaardelijke toezeggingen, ‘Clementietoezeggingen’ 12 , ondertekenen. Het clementiebureau is bereikbaar onder telefoonnummer 070- 3301710, faxnummer 070-3301700 en per e-mail NMa_clementie@nmanet.nl. 13 De onderneming doet zich in haar contacten met het clementiebureau vertegenwoordigen door een persoon die de bevoegdheid heeft namens haar bindende afspraken te maken. De onderneming dient in haar eerste contact met het clementiebureau zo volledig mogelijk inzicht te geven in de aard van de te verschaffen informatie.
Anonieme kennisgeving
12. Het eerste contact zoals bedoeld in randnummer 11 kan op anonieme basis geschieden mits de onderneming wordt vertegenwoordigd door een advocaat of een andere gemachtigde die voor dat doel door het clementiebureau is aanvaard. In het geval dat het eerste contact op basis van anonimiteit heeft plaatsgevonden, dient de betrokken onderneming in beginsel binnen drie werkdagen 14 na dit contact, op straffe van verval van de kennisgeving, haar anonimiteit richting (het clementiebureau van) de NMa te hebben opgeheven. Indien daarvoor naar de mening van de NMa goede redenen bestaan, kan in een concreet geval een andere termijn worden toegestaan.
Individuele kennisgeving
13. Kennisgeving kan slechts individueel geschieden. Een kennisgeving gedaan door twee of meer karteldeelnemers gezamenlijk wordt niet in behandeling genomen.
Rangorde
14. De vraag of een onderneming als eerste kennis heeft gegeven van een kartel, wordt beantwoord aan de hand van datum en tijd waarop het eerste contact telefonisch, mondeling of schriftelijk tussen die onderneming en het clementiebureau heeft plaatsgehad 15 , waarin een onmiskenbaar beroep is gedaan op de Richtsnoeren, ook wanneer dit contact op basis van anonimiteit is geschied. Kennisgevingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
Bevestiging
15. Het clementiebureau zendt de kennisgevende onderneming onverwijld, ingeval van anonieme kennisgeving na opheffing van de anonimiteit, een schriftelijke bevestiging van de datum en het tijdstip van ontvangst van de kennisgeving. Tevens wordt hierin, in voorkomend geval, aangegeven dat de onderneming de kennisgeving als eerste heeft gedaan.
Boete-immuniteit
16. Ingeval van boete-immuniteit in de zin van randnummers 5 en 6 geeft het clementiebureau zo spoedig mogelijk nadat de onderneming die een beroep heeft gedaan op de Richtsnoeren alle informatie heeft verschaft waarover zij beschikt, schriftelijk aan de onderneming te kennen dat door de raad van bestuur NMa boeteimmuniteit wordt toegezegd.
Boetevermindering
17. Ingeval van een boetevermindering in de zin van randnummer 6 geeft het clementiebureau zo spoedig mogelijk nadat de onderneming die een beroep heeft gedaan op de Richtsnoeren alle informatie heeft verschaft waarover zij beschikt, schriftelijk aan de onderneming te kennen welk percentage boetevermindering door de raad van bestuur NMa wordt toegezegd.
18. Ingeval van een boetevermindering in de zin van randnummer 7 geeft het clementiebureau zo spoedig mogelijk nadat de onderneming die een beroep heeft gedaan op de Richtsnoeren de informatie heeft verschaft, schriftelijk aan de onderneming te kennen dat door de raad van bestuur NMa een boetevermindering van tenminste 10 % wordt toegezegd. Het uiteindelijke exacte percentage boetevermindering in de zin van randnummer 7 zal op het tijdstip van het uitbrengen van het rapport als bedoeld in artikel 59 Mw, of zoveel eerder als mogelijk onder de omstandigheden van het geval, schriftelijk aan de onderneming worden medegedeeld.
Clementietoezegging
19. Het clementiebureau legt de toezegging, zoals hierboven in randnummers 16, 17 en 18 bedoeld, vast in een Clementietoezegging ( Bijlage I ) 16 . De onderneming dient de Clementietoezegging te ondertekenen en aan het clementiebureau te retourneren, alsmede de in de Clementietoezegging geformuleerde voorwaarden onvoorwaardelijk te aanvaarden en na te (doen) leven.
20. De raad van bestuur NMa is zich ervan bewust dat deze Richtsnoeren rechtmatige verwachtingen wekken waarop ondernemingen mogen vertrouwen wanneer zij op grond van de Richtsnoeren kennisgeven van een kartel.
Boetetoemeting
21. Bij de vaststelling van de beschikking zoals bedoeld in artikel 62 Mw, waarmee de raad van bestuur NMa optreedt tegen de deelnemers aan het kartel, vergewist de NMa zich er in het voorkomend geval van dat de voorwaarden waaronder de toezegging tot clementie is gedaan, zijn nageleefd. Wanneer een onderneming die boete-immuniteit is toegezegd de voorwaarden heeft nageleefd, komt de raad van bestuur NMa de toezegging na en wordt aan de desbetreffende karteldeelnemer geen boete opgelegd. Wanneer een onderneming boetevermindering is toegezegd en deze onderneming heeft de voorwaarden waaronder de clementie is toegezegd nageleefd, wordt door de raad van bestuur NMa op de boete het toegezegde percentage boetevermindering in mindering gebracht.
Verval van clementie
22. Wanneer een onderneming naar het oordeel van de raad van bestuur NMa de voorwaarden waaronder clementie is toegezegd niet heeft nageleefd, vervalt de toezegging van de raad van bestuur NMa, hetgeen de onderneming schriftelijk zal worden medegedeeld, en zal de raad van bestuur NMa de boete voor de betrokken onderneming op gelijke wijze bepalen als de boete van de karteldeelnemers die niet in aanmerking komen voor clementie.
G. Reikwijdte
23. Verlening van clementie op grond van de Richtsnoeren heeft alleen gevolgen met betrekking tot het niet opleggen of verminderen van boeten in zaken ingevolge artikel 6 Mw en/of artikel 81 EG-Verdrag juncto artikelen 56, 57 en 62 Mw en biedt de karteldeelnemer geen bescherming tegen mogelijke andere gevolgen van betrokkenheid bij het kartel, zoals civielrechtelijke gevolgen of sanctionering door andere mededingingsautoriteiten.
24. Clementie in de zin van deze Richtsnoeren wordt toegezegd voor de overtreding die plaats heeft gevonden in de periode tot het moment van ondertekening van de Clementietoezegging.
25. Indien daar aanleiding toe is, wordt de kennisgevende onderneming aangeraden zich ook tot buitenlandse mededingingsautoriteiten, respectievelijk de Europese Commissie, te wenden 17 . Informatie over adressen en contactpersonen wordt desgewenst door de NMa aan de onderneming verschaft.
Vertrouwelijkheid
26. Informatie die wordt verstrekt in het kader van een verzoek om clementie, welke informatie aan te merken is als informatie in de zin van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’), wordt vertrouwelijk behandeld, tenzij de NMa rechtens tot inzage en/ of verstrekking daarvan is gehouden. De identiteit van de kennisgevende onderneming wordt voorafgaand aan het rapport als bedoeld in artikel 59 Mw niet openbaar gemaakt buiten de gevallen waarin daartoe een rechtsplicht bestaat. In voorkomende gevallen wordt de onderneming voorafgaande aan de informatieverstrekking op de hoogte gesteld.
Gebruik van informatie
27. Informatie die is verkregen op basis van deze Richtsnoeren zal niet worden verstrekt aan andere bestuursorganen dan wel buitenlandse instellingen, tenzij (a) de raad van bestuur NMa rechtens tot verstrekking is gehouden, (b) de kennisgevende onderneming haar instemming heeft gegeven voor het verstrekken van de desbetreffende informatie, dan wel (c) – waar het betreft uitwisseling van informatie met de Europese Commissie en/of de mededingingsautoriteiten van andere lidstaten op grond van Verordening 1/2003 18 – deze geschiedt overeenkomstig punten 37 tot en met 42 en 72 van de Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten. 19
I. Evaluatie en aanpassing
28. Na toepassing van deze Richtsnoeren in een voldoende aantal zaken zullen de ervaringen daarmee worden geëvalueerd. Zonodig zal aanpassing of herziening van de Richtsnoeren plaatsvinden.
J. Inwerkingtreding
29. Deze richtsnoeren treden in werking met ingang van de dag na publicatie ervan in de Nederlandse Staatscourant.
Den Haag, 28 juni 2002.
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
De raad van bestuur
Inhoudsopgave
Inleiding
Clementie
Achtergrond
Belang
A. Boete-immuniteit
B. Boetevermindering (ten minste 50%)
C. Boetevermindering (10% tot en met 50%)
D. Berekening boetevermindering
Percentage boetevermindering
Additionele waarde
Boeteberekening bij boetevermindering
E. Procedure kennisgeving
Kennisgeving
Anonieme kennisgeving
Individuele kennisgeving
Rangorde
Bevestiging
F. Clementietoezegging
Boete-immuniteit
Boetevermindering
Clementietoezegging
Boetetoemeting
Verval van clementie
G. Reikwijdte
H. Informatie
Vertrouwelijkheid
Gebruik van informatie
I. Evaluatie en aanpassing
J. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht