Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gelet op de artikelen 5, 16, eerste en tweede lid, 16Aa en 77i van de Elektriciteitswet 1998, zoals die zullen luiden met ingang van 1 juli 2008, de artikelen 7a, 10, 10a, 59 en 60ad van de Gaswet, zoals die zullen luiden met ingang van 1 juli 2008, en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze richtsnoeren wordt verstaan onder:
a. ACM: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
b. netbeheerder: een vennootschap die op grond van de artikelen 10, 13 of 14 van de Elektriciteitswet 1998 is aangewezen voor het beheer van één of meer netten, of op grond van artikel 2 van de Gaswet is aangewezen voor het beheer van één of meer gastransportnetten.
1.
De ACM verstaat onder ‘in eigen beheer’ als bedoeld in artikel 16Aa, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998, en in artikel 7a, eerste lid, van de Gaswet het inzetten van eigen medewerkers en materiële middelen, waarover de netbeheerder volledige zeggenschap heeft, zonder tussenkomst van of instemming van derden.
2.
Tevens is volgens de ACM sprake van ‘in eigen beheer’ als bedoeld in het vorige lid wanneer een netbeheerder gebruikmaakt van uitzendkrachten, consultants of materiële middelen van derden, onder zijn gezag en directe aansturing in een gezagsverhouding die in hoge mate vergelijkbaar is met die tussen de netbeheerder en zijn eigen medewerkers.
3.
De werkzaamheden die kunnen worden uitbesteed, als bedoeld in artikel 16Aa, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998, en in artikel 7a, tweede lid, van de Gaswet, omvatten naar de mening van de ACM in ieder geval niet de werkzaamheden die zijn opgenomen in de bijlage bij deze richtsnoeren.
Artikel 3. Vastlegging van de wijze waarop de kosten worden berekend
De Raad verstaat onder ‘vastgelegd’ als bedoeld in artikel 16Aa, derde lid, onder c, van de Elektriciteitswet 1998, en in artikel 7a, derde lid, onder c, van de Gaswet dat op schrift staat welke partij welke werkzaamheden verricht alsmede de kosten die zijn verbonden aan elke afzonderlijke werkzaamheid.
1.
Deze richtsnoeren worden aangehaald als: ‘Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet’.
2.
Deze richtsnoeren treden in werking op 1 juli 2008.
Deze richtsnoeren worden met toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Den Haag, 4 april 2008.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Uitvoeren van werkzaamheden in eigen beheer
Artikel 3. Vastlegging van de wijze waarop de kosten worden berekend
Artikel 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht