Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2013.

Richtsnoeren kwaliteits- en capaciteitsdocument

Uitgebreide informatie
Richtsnoeren kwaliteits- en capaciteitsdocument
Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
gelet op artikelen 5, 77h lid1, 77i lid 1 sub b, en 21 lid 1, 2 en 4 van de Elektriciteitswet 1998, artikelen 10 tot en met 19 van de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas, en artikel 4:81 van de Algemene Wet bestuursrecht
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze richtsnoeren wordt verstaan onder:
a. ACM: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
d. MR Kwaliteit: de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas ;
e. KCD: het kwaliteits- en capaciteitsdocument bedoeld in artikel 21, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998;
f. KBS: het kwaliteitsbeheersingssysteem bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de MR Kwaliteit;
g. bestaand capaciteitsknelpunt: capaciteitsknelpunt als voorzien in het vorige KCD dan wel tussentijds ontstaan;
h. verwacht capaciteitsknelpunt: toekomstig capaciteitsknelpunt zoals voorzien in het actuele KCD bij uitwerking van de verschillende ontwikkelingsscenario’s.
1.
Naar het oordeel van de ACM voldoet de netbeheerder in ieder geval aan de verplichting het KCD op een geschikte wijze openbaar te maken, als bedoeld in artikel 21, vierde lid van de Elektriciteitswet 1998, indien het KCD op de internetpagina van de netbeheerder is geplaatst.
2.
De gegevens die de netbeheerder als vertrouwelijk heeft aanmerkt, worden in een aparte bijlage in het KCD opgenomen. De netbeheerder geeft gemotiveerd aan waarom hij deze gegevens vertrouwelijk acht.
Artikel 3. Streefwaarden
Naar het oordeel van de ACM volgt uit de verplichting van de netbeheerder om aan te geven welk kwaliteitsniveau hij nastreeft, als bedoeld in artikel 21, tweede lid, onder a van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 10, eerste lid van de MR Kwaliteit, dat de netbeheerder in het KCD streefwaarden opneemt die:
a. specifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdgebonden zijn,
b. in dezelfde eenheden zijn uitgedrukt als de door de netbeheerder jaarlijks te rapporteren registratie van de kwaliteitsindicatoren op grond van artikel 19a van de Elektriciteitswet 1998.
Artikel 4. Raming capaciteitsbehoefte en capaciteitsknelpunten
Naar het oordeel van de ACM voldoet de netbeheerder in ieder geval aan de verplichtingen met betrekking tot de procedure, als bedoeld in artikel 14, tweede lid van de MR Kwaliteit, indien deze de volgende onderdelen bevat:
a. meerdere ontwikkelingsscenario’s, waarbij in ieder geval het meest waarschijnlijke scenario nader is uitgewerkt en de invloed op de jaarplannen kwantitatief en kwalitatief is gemotiveerd,
b. een motivering waarom het nader uitgewerkte ontwikkelingsscenario als meest waarschijnlijk wordt beschouwd,
c. een beschrijving van de wijze waarop de netbeheerder omgaat met het risico dat zich uiteindelijk een ander ontwikkelingsscenario voordoet dan verwacht en welke invloed dat in zo’n geval heeft op de verschillende jaarplannen,
d. een beschrijving van de belastbaarheid van componenten in de normale bedrijfstoestand en bij storing,
e. een beschrijving van de gerealiseerde belasting van het net en de capaciteitsontwikkeling van het net c.q. de ontwikkeling van de belasting bij de aangeslotenen,
f. een beschrijving van planologische ontwikkelingen en bestemmingsplannen,
g. een analyse van de invloed van externe factoren, zoals decentrale opwekkers (DCO),
h. een koppeling van de capaciteitsknelpunten aan de ontwikkelingsscenario’s waarin deze zich voordoen,
i. een bepaling van de waarschijnlijkheid waarmee en omstandigheden waaronder de capaciteitsknelpunten zich naar verwachting voordoen,
j. een bepaling van de termijn waarop en de spanningsniveaus waar zich capaciteitsknelpunten zullen voordoen,
k. een beschrijving van de wijze waarop de netbeheerder voornemens is de capaciteitsknelpunten op te lossen,
l. een motivering van de wijze waarop de ingediende capaciteitsvraag van afnemers al dan niet van invloed is geweest op de raming,
m. een motivering van de wijze waarop de afstemming van de indicatie met andere netbeheerders al dan niet van invloed is geweest op de raming.
1.
Naar het oordeel van de ACM dient de netbeheerder op grond van artikel 15, eerste lid van de MR Kwaliteit aan te tonen dat zijn KBS is gericht op de beheersing van de risico’s voor het realiseren of in stand houden van de kwaliteit van de transportdienst en de veiligheid van het transportnet die de netbeheerder op de korte en lange termijn nastreeft.
2.
Naar het oordeel van de ACM houdt de verplichting van de netbeheerder om de belangrijkste risico’s vast te stellen op basis van een risicoanalyse, als bedoeld in artikel 15, tweede lid van de MR Kwaliteit, in dat de netbeheerder in de risicoanalyse tenminste:
a. beschrijft welke criteria en uitgangspunten hij hanteert voor het vaststellen van de risico’s,
b. motiveert waarom dit de relevante risico’s zijn, waarbij de factoren ‘assets’, ‘mens’ en ‘omgeving’ aan de orde komen,
c. beschrijft hoe hij de verschillende risico’s heeft gewogen.
1.
Naar het oordeel van de ACM dient de netbeheerder op grond van artikel 16, eerste lid onder a in samenhang gelezen met artikel 16 tweede lid van de MR Kwaliteit in een investeringsplan, als bedoeld in dit artikel tenminste op te nemen:
a. een uitsplitsing naar vervangingsen uitbreidingsinvesteringen, gerelateerd aan de beschreven assetsoort (stuks, eenheden – zie beschrijving van de componenten in artikel 7 van deze richtsnoeren),
b. het per kalenderjaar begrote investeringsbedrag, eveneens uitgesplitst naar vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen.
2.
Naar het oordeel van de ACM dient de netbeheerder op grond van artikel 16, tweede lid van de MR Kwaliteit aan te tonen dat de aanpassingen ten opzichte van de plannen uit het voorgaande KCD samenhangen met de realisaties van die plannen.
3.
Naar het oordeel van de ACM volgt uit de verplichting om het KBS te richten op het realiseren of in stand houden van de kwaliteit van de transportdienst, die de netbeheerder op korte en lange termijn nastreeft, als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de MR Kwaliteit, dat de netbeheerder in het investeringsplan, onderhoudsplan en storingsplan dient aan te tonen dat zij samenhangen met de streefwaarden als bedoeld in artikel 10, eerste lid van de MR Kwaliteit.
1.
Naar het oordeel van de ACM dient de netbeheerder op grond van artikel 17, onderdeel a van de MR Kwaliteit in de monitoringprocedure, als bedoeld in dit artikel tenminste op te nemen:
a. een inzichtelijke en transparante methode, op basis van een indicatie van de (gemiddelde) resterende levensduur van de componenten of een daaraan gelijkwaardige methode, voor het beschrijven van de kwalitatieve toestand van de componenten van het net,
b. een motivering dat deze monitoringprocedure leidt tot een betrouwbaar en juist beeld van de kwaliteit van het net.
2.
Naar het oordeel van de ACM dient de netbeheerder op grond van artikel 17 van de MR Kwaliteit in de beschrijving van de componenten, als bedoeld in dat artikel tenminste op te nemen:
a. de soortnaam van de componenten op basis van het overzicht in de bijlage bij dit document,
b. de toegepaste aantallen/hoeveelheden kilometers binnen het netwerkgebied,
c. de (gemiddelde) ouderdom,
d. relevante informatie over het materiaal waaruit het component bestaat.
Artikel 8. Bedrijfsmiddelenregister
Naar het oordeel van de ACM voldoet de netbeheerder in ieder geval aan de verplichtingen met betrekking tot het bedrijfsmiddelenregister, als bedoeld in artikel 18, tweede lid van de MR Kwaliteit, indien deze de volgende onderdelen bevat:
a. een beschrijving van het geautomatiseerde systeem, of de geautomatiseerde systemen, die door de netbeheerder worden gebruikt om de informatie van het bedrijfsmiddelenregister vast te leggen,
b. in geval van meerdere systemen: een beschrijving van de wijze waarop gewaarborgd is dat alle systemen actueel, betrouwbaar en volledig zijn,
c. een maximale verwerkingstijd van aanpassingen in het bedrijfsmiddelenregister,
d. een periodieke beoordeling van de actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid en de wijze waarop de uitkomst van deze periodieke beoordeling wordt verwerkt,
e. de werkwijze met betrekking tot de verwerking van KLIC-meldingen,
f. de werkwijze met betrekking tot de verwerking van andere informatieverzoeken van uitvoerders van werkzaamheden in zijn voorzieningsgebied,
g. de maatregelen die de netbeheerder heeft genomen om te voorkomen dat werkzaamheden in zijn voorzieningsgebied schade aan zijn netwerk zullen veroorzaken of ertoe leiden dat onveilige situaties optreden,
h. de maatregelen die de netbeheerder heeft genomen om te stimuleren dat uitvoerders van werkzaamheden aan, in of nabij delen van het net beschadigingen aan delen van het net, die ontstaan door of worden geconstateerd tijdens graafwerkzaamheden, te melden aan de netbeheerder.
Artikel 9. Samenhang
Naar het oordeel van de ACM dient de netbeheerder op grond van artikel 19 van de MR Kwaliteit in het KCD tenminste aan te tonen dat de volgende onderdelen van het KCD en KBS onderling consistent zijn:
1. de raming van de capaciteitsbehoefte met de investeringsplannen.
2. de risicoanalyse met:
a. de investeringsplannen,
b. de onderhoudsplannen,
c. het plan voor het oplossen van storingen en onderbrekingen,
d. de toestand van de componenten.
3. de toestand van de componenten met:
a. de investeringsplannen,
b. de onderhoudsplannen,
c. het plan voor het oplossen van storingen en onderbrekingen.
Artikel 10
Indien de ACM constateert dat een netbeheerder tekortschiet in de naleving van deze verplichtingen, kan zij tot handhaving van deze verplichtingen besluiten, tenzij dat voor één of meer belanghebbenden gevolgen zal hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze verplichtingen te dienen doelen.
Artikel 11
Deze richtsnoeren wordt aangehaald als: ‘Richtsnoeren kwaliteits- en capaciteitsdocument’.
1.
De bekendmaking van deze richtsnoeren met toelichting geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.
2.
Deze richtsnoeren treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de richtsnoeren wordt geplaatst.
3.
Op de datum van inwerkingtreding van deze regeling wordt de ‘Beleidsregel kwaliteits- en capaciteitsdocument’ (met kenmerk: 101944) van oktober 2005 ingetrokken.
4.
Deze richtsnoeren zullen geëvalueerd worden indien de ACM dit noodzakelijk acht.
Den Haag,, 5 februari 2008.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
Inhoudsopgave
+ Eerste Afdeling. – Algemeen
+ Tweede afdeling. – Openbaarmaking
+ Derde afdeling. – Eisen aan het KCD en KBS
+ Vierde afdeling. – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht