Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten

Uitgebreide informatie
Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;
gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h, eerste lid, 77i, eerste lid, aanhef en onder b, en 95m, tweede tot en met vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998, de artikelen 52b, tweede tot en met vierde lid, 60, tweede lid, 60ac, eerste lid, 60ad, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gaswet en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht,
Besluit:
Artikel 1. Algemeen
In deze richtsnoeren wordt verstaan onder:
1. Raad: de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Elektriciteitswet 1998 en in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder r, van de Gaswet;
2. leverancier: een houder van een vergunning als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 of in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet;
3. consument: een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 of in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
4. overeenkomst: een overeenkomst tussen een leverancier en een consument voor de levering van elektriciteit of gas;
5. transportkosten: de kosten die de consument aan de netbeheerder is verschuldigd voor het transport van elektriciteit of gas naar de consument;
6. gemiddelde hoogte van kosten: de hoogte van kosten die een in Nederland gevestigde consument bij normaal verbruik gemiddeld voor een bepaald product of een bepaalde dienst verschuldigd zal zijn.
1.
Onder “transparante informatie over de geldende tarieven” als bedoeld in artikel 95m, derde lid, van de Elektriciteitwet 1998 respectievelijk artikel 52b, derde lid, van de Gaswet verstaat de Raad informatie die duidelijk, volledig, ondubbelzinnig en juist is en waardoor inzichtelijk is welke leveringsprijzen, belastingen, transportkosten, toeslagen en overige bijkomende kosten de consument moet voldoen indien hij een overeenkomst sluit met de leverancier.
2.
Het inzichtelijk zijn houdt volgens de Raad in dat de leverancier in elke tot de consument gerichte publicatie van een tarief ten minste vermeldt:
a. het totale tarief per kWh of m3, inclusief alle belastingen en – bij de levering van gas – de gasregiotoeslag, eventueel in verschillende kostenelementen uitgesplitst, die geldt bij een jaarlijks verbruik tot 10.000 kWh elektriciteit en 5.000 m3 gas;
b. de verbruiksgrenzen waarbinnen het vermelde totale tarief geldt, indien de leverancier binnen de onder a genoemde verbruiksgrenzen meerdere verbruiksafhankelijke leveringsprijzen hanteert;
c. het vastrecht levering, inclusief BTW;
d. welke overige bijkomende kosten de consument aan de leverancier verschuldigd zal zijn wanneer hij op basis van de gesloten overeenkomst elektriciteit of gas afneemt en de hoogte van die kosten inclusief alle belastingen;
e. de op het moment van publicatie bekende (gemiddelde) hoogte van de transportkosten, dan wel het percentuele aandeel van die kosten in de totale elektriciteits- of gasrekening, dan wel de hoogte van de transportkosten bij een ter illustratie gekozen netbeheerder, inclusief alle belastingen en
f. welke overige bijkomende kosten de consument aan anderen dan de leverancier verschuldigd zal zijn wanneer hij op basis van de gesloten overeenkomst elektriciteit of gas afneemt en de op het moment van publicatie bekende (gemiddelde) hoogte van die kosten, dan wel het percentuele aandeel van die kosten in de totale elektriciteits- of gasrekening, dan wel de hoogte van die bijkomende kosten bij ter illustratie gekozen derden.
3.
De verplichting van artikel 95m, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b, derde lid, van de Gaswet om er voor te zorgen dat consumenten “te allen tijde” transparante informatie over geldende tarieven en voorwaarden kunnen verkrijgen, houdt naar het oordeel van de Raad in dat de leverancier het actuele aanbod van de door hem gehanteerde tarieven voor de levering van elektriciteit of gas permanent en gemakkelijk toegankelijk houdt en dat hij op verzoek aan de consument – desgewenst schriftelijke – informatie verschaft over de exacte hoogte van alle door de leverancier zelf op basis van de overeenkomst in rekening gebrachte kosten.
1.
Onder “transparante informatie over de geldende voorwaarden” als bedoeld in artikel 95m, derde lid, van de Elektriciteitwet 1998 en artikel 52b, derde lid, van de Gaswet verstaat de Raad informatie die duidelijk, volledig, ondubbelzinnig en juist is. Dit houdt naar het oordeel van de Raad in dat de leverancier in elke tot de consument gerichte informatieverstrekking over de voorwaarden ten minste de essentiële voorwaarden van de overeenkomst duidelijk – en niet slechts als onderdeel van de algemene voorwaarden – vermeldt. Essentiële voorwaarden zijn naar het oordeel van de Raad:
a. de looptijd van de overeenkomst;
b. de voorwaarden waaronder de overeenkomst door de consument of de leverancier kan worden beëindigd, inclusief de hoogte van de opzegvergoeding die de consument mogelijk verschuldigd is indien hij de overeenkomst opzegt;
c. of – en zo ja, welke – mogelijkheden de leverancier heeft om de tarieven, de door hem in rekening gebrachte bijkomende kosten en de door hem gehanteerde voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen;
d. welke betalingsmogelijkheden de consument ter beschikking staan, met vermelding van de daaraan eventueel verbonden kosten;
e. overige bijzondere voorwaarden die de aangeboden overeenkomst kenmerkend onderscheiden;
f. indien op de overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing zijn, dat dit het geval is en op welke wijze de consument van die voorwaarden kennis kan nemen.
2.
De verplichting van artikel 95m, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b, derde lid, van de Gaswet om ervoor te zorgen dat consumenten “te allen tijde” over die voorwaarden transparante informatie kan verkrijgen, houdt volgens de Raad in dat een leverancier er voor zorgt dat consumenten op eenvoudige wijze over door hem gesloten of aangeboden overeenkomsten schriftelijke en downloadbare informatie kunnen verkrijgen.
3.
De verplichting dat de voorwaarden zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal, als bedoeld in artikel 95m, tweede lid, tweede volzin, van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 52b, tweede lid, tweede volzin, van de Gaswet houdt volgens de Raad in dat de gehanteerde voorwaarden in ieder geval in het Nederlands zijn geformuleerd en bovendien zodanig zijn geformuleerd, dat een consument na kennisneming daarvan redelijkerwijs bekend kan worden geacht met de rechten en verplichtingen die daaruit voor hem en de leverancier voortvloeien.
Artikel 4. Informatie over de leverancier
De verplichting om ervoor te zorgen dat consumenten te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over de geldende tarieven en voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas, als bedoeld in artikel 95m, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b, derde lid van de Gaswet, houdt naar het oordeel van de Raad in dat de leverancier ervoor zorgt dat consumenten zich te allen tijde op eenvoudige wijze op de hoogte kunnen stellen van de personalia van de leverancier, alsmede de contactgegevens die een effectieve communicatie met die leverancier mogelijk maken.
1.
De verplichting dat de voorwaarden verbonden aan een overeenkomst “vooraf bekend” zijn, als bedoeld in artikel 95m, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b, tweede lid, van de Gaswet, houdt naar het oordeel van de Raad in dat de leverancier de in de vorige artikelen van deze richtsnoeren genoemde informatie aan een consument verstrekt voordat een overeenkomst wordt gesloten.
2.
Deze verplichting en het in artikel 95m, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b, vierde lid, van de Gaswet vervatte verbod om consumenten op zodanige wijze te benaderen dat onduidelijkheid bestaat over het feit dat een contract is afgesloten, de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van het contract, het bestaan van een recht op opzegging en de voorwaarden van opzegging, houden naar het oordeel van de Raad in dat de leverancier ervoor dient te zorgen dat geen overeenkomst tot stand komt, zonder dat aan de consument schriftelijke informatie of, indien de overeenkomst via een website tot stand wordt gebracht, print- en downloadbare informatie of, indien de overeenkomst telefonisch tot stand wordt gebracht, mondelinge informatie is verstrekt over:
a. de aan de overeenkomst verbonden tarieven, overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van deze richtsnoeren, met dien verstande dat de leverancier van alle kosten die de consument aan de leverancier dient te voldoen de exacte hoogte vermeldt, ook indien het kosten betreft die de leverancier voor een ander in rekening brengt;
b. de in artikel 3, eerste lid, van deze richtsnoeren genoemde essentiële voorwaarden, afzonderlijk van
c. de door de leverancier gehanteerde algemene voorwaarden en
d. de in artikel 4 bedoelde informatie over de personalia en contactgegevens van de vergunninghouder.
Artikel 6. Informatieverstrekking bij namens de leverancier gesloten overeenkomsten
De in artikel 95m, leden twee tot en met vier, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b, leden twee tot en met vier, van de Gaswet genoemde verplichtingen houden naar het oordeel van de Raad in dat de leverancier ervoor dient te zorgen dat ook aan deze verplichtingen wordt voldaan, indien door een derde namens de leverancier een overeenkomst wordt aangeboden of gesloten.
Artikel 7. Handhaving
Indien de Raad constateert dat een leverancier tekortschiet in de naleving van deze verplichtingen, zal hij tot handhaving van deze verplichtingen besluiten, tenzij dat voor één of meer belanghebbenden gevolgen zal hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze verplichtingen te dienen doelen.
Artikel 8. Citeertitel
Deze richtsnoeren worden aangehaald als: “Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten”.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 12 december 2007.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
Inhoudsopgave
+ Eerste Afdeling – Algemeen
+ Tweede afdeling – Informatieverplichtingen
+ Derde afdeling – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht