1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. land: Curaçao, Sint Maarten of, met betrekking tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Nederland, dan wel de met die landen corresponderende rechtspersonen land Curaçao, land Sint Maarten en Staat der Nederlanden;
b. Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen: de Sociale Verzekeringsbank zoals geregeld bij Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1960, no. 154) zoals die regeling op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit luidde;
c. uitkering: een uitkering, verstrekking of tegemoetkoming op grond van:
1°. de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83),
2°. de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194),
3°. de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15),
4°. de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14),
5°. de Cessantiaregeling (P.B. 1983, no. 85),
6°. de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.B. 1975, no. 249), dan wel
7°. de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.B. 1996, no. 211),
zoals deze regelingen op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit luidden;
d. uitkeringsgerechtigde: degene die op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van transitie een uitkering ontvangt;
e. overnemende land: het land dat ingevolge de bepalingen van dit besluit de respectievelijke rechten en verplichtingen overneemt zoals dat bepaald wordt in dit besluit;
f. tijdstip van transitie: het tijdstip, genoemd in artikel 14.
2.
Indien een land de bevoegdheid ter zake van de uitvoering van een uitkering dan wel een hiermee naar aard en strekking overeenkomende voorziening, rechtstreeks opdraagt aan een daartoe door dat land aangewezen uitvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid van dat land, treedt die uitvoeringsorganisatie voor de toepassing van dit besluit in de plaats van dat land.
3.
Een eilandsverordening die krachtens de Overgangsregeling decentralisatie Nederlandse Antillen (P.B. 2009, no. 75) een voortzetting is van een in het eerste lid, onderdeel c onder 1 tot en met 5, en 7 genoemde landsverordening, geldt voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen c en d samen met de desbetreffende landsverordening als een zelfde regeling.
Inhoudsopgave
- § 1. Inleidende bepalingen
+ § 2. Overname uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
+ § 3. Overgang burgerlijke rechten en verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht