1.
De eigendom van de aan de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen toebehorende zaken gaat, zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd, op het tijdstip van transitie over op:
a. wat betreft de onroerende zaken van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, kadastraal bekend als Stadsdistrict, Sectie B, No. 2858 en No. 3173, alsmede die gelegen te Kralendijk op Bonaire kadastraal geregistreerd onder nummer 4-D-1744, naar het land waar de zaak is gelegen;
b. wat betreft de roerende zaken, naar het land waar de zaak zich op het tijdstip van transitie bevindt;
c. wat betreft de beperkte rechten waaraan zaken zijn onderworpen, naar het land waar het beperkte recht kan worden uitgeoefend.
2.
Tezamen met de eigendom van een zaak of het beperkte recht waaraan een zaak is onderworpen, gaan op het overnemende land alle met betrekking tot die zaak of dat beperkte recht op de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen rustende rechten en verplichtingen over.
3.
Met betrekking tot de ingevolge dit artikel overgaande onroerende zaken die in openbare registers te boek zijn gesteld, zal verandering van de tenaamstelling in die registers plaatsvinden door de bewaarders van die registers. De daartoe benodigde opgaven worden door de zorg van het land aan wie de onroerende zaak in eigendom overgaat aan de bewaarders van de desbetreffende registers gedaan.
4.
Ter zake van de in dit artikel bedoelde eigendomsovergang van onroerende zaken wordt geen overdrachtsbelasting geheven.
1.
Met betrekking tot de overige rechten en verplichtingen naar burgerlijk recht van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen zijn voor de vaststelling van het overnemende land de artikelen 4 en 5 van het Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen van overeenkomstige toepassing. Bij die opvolging wordt geen nadere akte gevorderd.
2.
Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de overige rechten en verplichtingen naar burgerlijk recht van het Cessantiafonds zoals geregeld bij de Cessantia-landsverordening (P.B. 1983, no. 85) en die van het Fonds ziektekosten overheidsgepensioneerden, zoals geregeld bij de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.B. 1975, no. 249).
Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepalingen
+ § 2. Overname uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
- § 3. Overgang burgerlijke rechten en verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht