1.
Ten aanzien van de betrokkene aan wie wachtgeld is toegekend en die uit hoofde van ziekte aanspraak heeft of krijgt op doorbetaling van zijn bezoldiging, wordt de verdere uitvoering van dit besluit opgeschort tot het einde van het tijdvak waarover die aanspraak bestaat.
2.
Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing in het geval doorbetaling van bezoldiging plaatsvindt op grond van artikel 95, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.
3.
Ten aanzien van de betrokkene aan wie wachtgeld is toegekend en die zich ingevolge wettelijke verplichting als militair of als noodwachter in werkelijke dienst bevindt of moet begeven, wordt op een daartoe strekkende aanvraag de verdere uitvoering van dit besluit voor de duur van die dienst opgeschort.
4.
Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing ingeval de betrokkene is tewerkgesteld als gewetensbezwaarde in de zin van artikel 9 van de Wet Gewetensbezwaren militaire dienst.
Inhoudsopgave
- Begripsomschrijvingen
- Recht op wachtgeld
- Duur van het wachtgeld
- Vervolgwachtgeld
- Bedrag van het wachtgeld
- Bedrag van het vervolgwachtgeld
- Inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf
- Geneeskundig onderzoek
- Einde en verval van het recht op wachtgeld
- Vermindering en niet-uitbetaling van het wachtgeld
- Afkoop van het recht op wachtgeld
- Opschorting
Artikel 17
- Tegemoetkoming verhuiskosten
+ Betaling
+ Beroep
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht