Rijkswet van 7 juli 2010 tot wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, verschillende rijkswetten te wijzigen in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.1
[Wijzigt de Paspoortwet.]
Artikel 1.2
[Wijzigt het Reglement voor de Gouverneur van Aruba.]
Artikel 1.3
[Wijzigt de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid.]
Artikel 1.4
[Wijzigt de Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State.]
Artikel 1.5
[Wijzigt de Rijkswet tot vaststelling zeegrens tussen Nederlandse Antillen en Aruba.]
Artikel 1.6
[Wijzigt de Rijkswet houdende regeling pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba.]
Artikel 1.7
[Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Wet Instelling van de Orde van Oranje-Nassau enz.]
Artikel 1.8
[Wijzigt de Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning.]
a. [Wijzigt deze wet.]
b. [Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Paspoortwet (herinrichten reisdocumentenadministratie) (Stb. 2009/252).]
a. [Wijzigt deze wet.]
b. [Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Paspoortwet (herinrichten reisdocumentenadministratie) (Stb. 2009/252).]
a. [Wijzigt deze wet.]
b. [Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Paspoortwet (herinrichten reisdocumentenadministratie) (Stb. 2009/252).]
a. [Wijzigt deze wet.]
b. [Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Paspoortwet (herinrichten reisdocumentenadministratie) (Stb. 2009/252).]
Artikel 2.1
[Wijzigt de Rijkswet op het Nederlanderschap.]
Artikel 2.2
[Wijzigt de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen.]
Artikel 2.3
[Wijzigt de Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen.]
Artikel 2.3a
[Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties).]
Artikel 2.3b
[Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties).]
Artikel 2.3c
[Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties).]
Artikel 2.3d
[Wijzigt de Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties).]
Artikel 2.3e
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 2.3f
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 2.3g
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 2.3h
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 2.4
[Wijzigt de Rijkswet houdende regels betreffende de rechtspositie van enige militair-rechterlijke ambtenaren.]
Artikel 2.5
[Wijzigt de Cassatieregeling in uitleveringszaken voor de Nederlandse Antillen en Aruba.]
Artikel 2.6
[Wijzigt de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba.]
Artikel 2.7
[Wijzigt het Wetboek van Militair Strafrecht.]
Artikel 2.8
[Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak.]
Artikel 2.9
[Wijzigt de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof.]
Artikel 2.10
[Wijzigt de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven.]
Artikel 3.1
[Wijzigt de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart.]
Artikel 3.2
[Wijzigt de Rijkswet Vaarplicht.]
Artikel 3.3
[Wijzigt de Schepenwet.]
Artikel 3.4
[Wijzigt de Rijkswet houdende wijziging Schepenwet in verband met totstandkoming Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en invoering nieuwe regeling tuchtrechtspraak voor zeescheepvaart.]
Artikel 3.5
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 3.6
[Wijzigt de Wet behoud scheepsruimte 1939.]
Artikel 3.7
[Wijzigt de Wet behoud scheepsruimte 1939.]
Artikel 3.8
[Wijzigt de Zee- en luchtvaartverzekeringswet 1939.]
Artikel 4.1
[Wijzigt de Defensiewet voor de Nederlandse Antillen en Aruba.]
Artikel 4.2
[Wijzigt de Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten.]
Artikel 4.3
[Wijzigt de Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde.]
Artikel 4.4
[Wijzigt de Wet militair tuchtrecht.]
Artikel 4.5
[Wijzigt de Rijkswet Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.]
Artikel 5.1
[Wijzigt de Consulaire wet.]
Artikel 5.2
[Wijzigt de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.]
Artikel 5.3
[Wijzigt de Rijkswet op de consulaire tarieven.]
Artikel 5.4
[Wijzigt de Rijkswet uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen.]
Artikel 6.1
[Wijzigt de Rijkswet administratieve bijstand douane.]
Artikel 6.2
[Wijzigt de Belastingregeling voor het Koninkrijk.]
Artikel 7.1
[Wijzigt de Rijksoctrooiwet 1995.]
Artikel 8.1
Deze rijkswet kan worden gewijzigd bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die in werking treedt met ingang van dezelfde dag waarop deze rijkswet in werking treedt:
a. vanwege de invoering van een nieuwe munteenheid in Curaçao of Sint Maarten;
b. voor zover de totstandkoming van nieuwe landsregelgeving of wijzigingen van landsregelgeving het wijzigen van de verwijzingen naar landsregelgeving in rijkswetten noodzakelijk maakt.
Artikel 8.1a
Verwijzingen naar de dollar, opgenomen in een rijkswet of een op een rijkswet berustende bepaling, gelden, voor zover die rijkswet of bepaling van toepassing is in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, gedurende de in artikel 16, eerste lid, van de Wet geldstelsel BES bedoelde periode als verwijzingen naar Nederlands-Antilliaanse guldens, volgens de omrekenkoers USD 1,00 = NAf. 1,790. Artikel 11, eerste lid, van de Wet geldstelsel BES is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8.2
Deze rijkswet wordt aangehaald als: Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen.
Artikel 8.3
De artikelen van deze rijkswet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 7 juli 2010
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de eerste september 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Financiën
+ Hoofdstuk 7. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht