Rijkswet van 27 september 2001, houdende aanpassing van rijkswetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Rijkswet aanpassing rijkswetten euro)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de rijkswetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
[Wijzigt de Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde.]
Enig artikel
[Wijzigt de Wet op de Kanselarijrechten 1948.]
Enig artikel
[Wijzigt de Marinescheepsongevallenwet 1935 en de Wet militair tuchtrecht .]
Enig Artikel
[Wijzigt de Rijksoctrooiwet.]
Artikel 1
[Wijzigt de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart, de Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939.]
Artikel 2
[Wijzigt de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart.]
Artikel 3
[Wijzigt de Schepenwet.]
Artikel 1
Indien het bedrag van een door een bestuursorgaan op te leggen geldboete, dan wel van een tuchtrechtelijke geldboete, ingevolge deze wet of een ander wettelijk voorschrift in verband met de vervanging van de gulden door de euro wordt gewijzigd, is artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Artikel 3
Deze wet wordt aangehaald als: Rijkswet aanpassing rijkswetten euro.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 27 september 2001
De Minister van Financiƫn,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de eerste november 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk II. Ministerie van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk III. Ministerie van Defensie
+ Hoofdstuk IV. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk V. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht