Rijkswet van 13 december 2012 tot aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet Militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militair tuchtrecht aan te passen aan wijzigingen in de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Wetboek van Strafvordering, alsmede enkele technische en redactionele wijzigingen in de genoemde rijkswetten aan te brengen in verband met het herstel van onjuiste verwijzingen, technische inconsequenties en verschrijvingen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak.]
Artikel II
[Wijzigt het Wetboek van Militair Strafrecht.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet militair tuchtrecht.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak en de Wet oorlogsstrafrecht.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak en de Wet oorlogsstrafrecht.]
Artikel VI
[Wijzigt deze wet.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Wetboek van Militair Strafrecht.]
1.
In strafzaken waarin voor de datum van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel O, eerste lid, van deze rijkswet voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld overeenkomstig artikel 59 van het Wetboek van Militair Strafrecht, blijven de wettelijke bepalingen die door de artikelen II, onderdeel O, en III, onderdeel C, van deze rijkswet worden gewijzigd, van toepassing zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van de desbetreffende onderdelen van deze rijkswet.
2.
In strafzaken waarin voor de datum van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel O, van de Wet OM-afdoening voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht, blijft de wettelijke bepaling die door artikel III, onderdeel D, van deze rijkswet wordt gewijzigd, van toepassing zoals die luidde voor de inwerkingtreding van het desbetreffende onderdeel van de Wet OM-afdoening .
Artikel X
Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 13 december 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de vierentwintigste januari 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht