Artikel 1
In deze rijkswet wordt verstaan onder:
a. land: Nederland, Aruba, Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten;
b. douanewetgeving: de bij wet of landsverordening en de daarop berustende bepalingen vastgestelde regels van ieder van de landen inzake de in-, uit- en doorvoer van goederen, met inbegrip van de regels inzake verboden, beperkingen en toezicht op het vervoer van aan regulering onderworpen goederen over de landsgrenzen heen, alsmede inzake de heffing van accijnzen, omzetbelasting, belasting op bedrijfsomzetten, dan wel soortgelijke indirecte belastingen;
c. inbreuk: ieder handelen of nalaten in strijd met de douanewetgeving;
d. douanerechten: de rechten, heffingen en restituties terzake van in-, uit- en doorvoer van goederen, alsmede accijnzen, omzetbelasting, belasting op bedrijfsomzetten, dan wel soortgelijke indirecte belastingen;
e. douanevordering: een bedrag aan verschuldigde douanerechten, administratieve boeten, vervolgingskosten en interest;
f. douane-administratie: de centrale autoriteit die in een land belast is met de tenuitvoerlegging van de douanewetgeving, onderscheidenlijk de invordering van douanevorderingen;
g. informatie: inlichtingen, bescheiden en andere gegevens;
h. persoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon;
i. persoonsgegevens: informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
j. persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.
1.
De douane-administraties verlenen elkaar administratieve bijstand onder de in deze rijkswet genoemde voorwaarden teneinde een juiste toepassing van de douanewetgeving en een juiste invordering van douanevorderingen te verzekeren, alsmede inbreuken te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.
2.
Alle administratieve bijstand door één van de douane-administraties wordt verleend binnen de grenzen van haar wettelijke bevoegdheden en de haar ter beschikking staande middelen.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Verstrekking en gebruik van informatie
+ Hoofdstuk 3. Bescherming van persoonsgegevens
+ Hoofdstuk 4. Uitwisseling van informatie
+ Hoofdstuk 5. Bijzonder toezicht
+ Hoofdstuk 6. Aanwezigheid van ambtenaren op het grondgebied van een ander land van het Koninkrijk
+ Hoofdstuk 7. Bijzondere invorderingsbepalingen
+ Hoofdstuk 8. Kosten
+ Hoofdstuk 9. Verzoeken
+ Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht