Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2003.

Rijkswet geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak

Uitgebreide informatie
Rijkswet van 20 maart 1996, houdende regels met betrekking tot het gebruik van geweld door militairen in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak (Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot het geweldgebruik door militairen in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
De militair in de rechtmatige uitoefening van de militaire bewakings- en beveiligingstaak is bevoegd tot gebruik van geweld wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik van geweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de burgerambtenaar in dienst van het Ministerie van Defensie, belast met het uitvoeren van de bewakings- en beveiligingstaak.
3.
De bevoegdheid tot gebruik van geweld geldt slechts bij de bewaking en beveiliging van door Onze Minister van Defensie aangewezen objecten.
4.
Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.
5.
De uitoefening van de bevoegdheid tot gebruik van geweld dient in verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn.
6.
Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden regels vastgesteld over het gebruik van geweld, bedoeld in het eerste en tweede lid.
1.
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2.
Deze wet wordt aangehaald als: Rijkswet geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad , in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 maart 1996
De Minister van Defensie,
Uitgegeven tweede mei 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht