Rijkswet van 22 juli 1985 tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, houdende losmaking van Aruba uit het Staatsverband van de Nederlandse Antillen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een van 7 tot en met 12 maart 1983 te 's-Gravenhage gehouden conferentie van de Nederlandse Antillen, de eilanden van de Nederlandse Antillen en Nederland ermee heeft ingestemd dat Aruba als overgang naar de onafhankelijkheid voor een periode van tien jaren de hoedanigheid verkrijgt van land in het Koninkrijk op de grondslag van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en dat daarom wijziging van het Statuut nodig is;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, artikel 55 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.]
Artikel II
Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze rijkswet in het Koninkrijk bestaande rijkswetten, wetten, landsverordeningen, algemene maatregelen van rijksbestuur, algemene maatregelen van bestuur, andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met de bij deze rijkswet vastgestelde veranderingen in het Statuut , blijven gehandhaafd, totdat daarvoor met inachtneming van het Statuut een voorziening is getroffen.
Artikel III
Waar in op het tijdstip van inwerkingtreding van deze rijkswet geldende bepalingen in rijkswetten, wetten, algemene maatregelen van rijksbestuur, algemene maatregelen van bestuur en daarop gebaseerde regelingen en besluiten melding wordt gemaakt van de Nederlandse Antillen, wordt, zolang die bepalingen niet met deze rijkswet in overeenstemming zijn gebracht, daaronder mede begrepen Aruba.
Artikel IV
De tekst van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt bij koninklijk besluit bekend gemaakt in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba. Daarbij wordt het gebruik van hoofdletters in overeenstemming gebracht met het gebruik van hoofdletters in de Grondwet .
Artikel V
Deze rijkswet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Nairobi, 22 juli 1985
De Minister-President,
Minister
De Minister voorNederlands-Antilliaanse Zaken ,
De Minister vanBinnenlandse Zaken ,
Uitgegeven de twintigste augustus 1985
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht