Rijkswet van 12 december 1985, tot vaststelling van een zeegrens tussen de Nederlandse Antillen en Aruba
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, in verband met het verkrijgen door Aruba van de hoedanigheid van land in het Koninkrijk, wenselijk is om een grens vast te stellen tussen de zeegebieden, met inbegrip van de daaronder gelegen zeebodem en ondergrond, van de Nederlandse Antillen enerzijds en Aruba anderzijds;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
De zeegrens tussen het land Aruba en het land Curaçao wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, gevormd door de bogen van grootcirkels tussen de volgende punten in de volgorde zoals hieronder aangegeven:
R. 12°09'06"N 69°32'46"W
S. 12°18'54"N 69°31'02"W
T. 12°35'02"N 69°30'08"W
U. 12°38'31"N 69°29'38"W
V. 12°57'55"N 69°27'08"W
W. 13°18'35"N 69°23'11"W
X. 13°30'00"N 69°20'20"W

en van het punt X de meridiaan van 69°20'20"W in noordelijke richting volgend tot waar deze de grens met een derde Staat snijdt, te noemen punt Y.
2.
De ligging van de hierboven beschreven punten is uitgedrukt in breedte en lengte volgens Zuidamerikaanse Coördinaten (Voorlopige Vereffening 1956) ("Provisional South American Datum 1956").
3.
De grenslijn is bij wijze van illustratie ingetekend op de als bijlage bij deze rijkswet gevoegde kaart.
Artikel 2
In zuidelijke richting is het eindpunt van de grenslijn punt R, dat het snijpunt vormt van de grenslijnen tussen de zeegebieden van het land Curaçao, het land Aruba en de Republiek Venezuela.
Artikel 3
Deze rijkswet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 4
Deze rijkswet wordt aangehaald als: Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad , in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 12 december 1985
De Minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken,
De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,
Uitgegeven de twintigste december 1985
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht