Rijkswet van 7 september 2010 tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat Curaçao en Sint Maarten de hoedanigheid van land in het Koninkrijk verkrijgen, dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba toetreden tot het staatsbestel van Nederland, dat in verband daarmee besloten is om de Nederlandse Antillen op te heffen als land en dat daarom wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden noodzakelijk is;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, artikel 55 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Curaçao en Sint Maarten hebben elk de hoedanigheid van land in het Koninkrijk.
2.
Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn onderdeel van het staatsbestel van Nederland.
3.
Het land de Nederlandse Antillen is opgeheven.
Artikel II
[Wijzigt het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.]
Artikel III
[Wijzigt het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.]
1.
Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2.
In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen I en II van deze rijkswet in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat niet ligt voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten , de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie , de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba , de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving , en dat voor de verschillende onderdelen van artikel I en II verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel V
Deze rijkswet wordt aangehaald als: Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen.
Artikel VI
De tekst van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt na de inwerkingtreding van de artikelen I en II van deze rijkswet in het Staatsblad, het Publicatieblad van Curaçao, het Afkondigingsblad van Aruba en het Afkondigingsblad van Sint Maarten geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges, en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 7 september 2010
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken ,
De Minister van Justitie ,
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de vijftiende september 2010
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht