Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 2 Rolregeling Kantonsectoren

Uitgebreide informatie
§ 2. Inschrijving dagvaarding
2.1. Inschrijving van een zaak op de rol door de eiser dient te geschieden door zo spoedig mogelijke toezending dan wel overhandiging van het originele exploit van dagvaarding aan de griffie.
2.2. In spoedgevallen kan de dagvaarding ook per fax worden aangeboden, mits uiterlijk op de laatste werkdag voor de rolzitting en vóór sluitingstijd van de griffie. De dagvaarding wordt dan ingeschreven onder de voorwaarde dat de originele dagvaarding wordt ontvangen uiterlijk op de dertiende dag na de dag waartegen de gedaagde is gedagvaard. Bij de aanbieding van de dagvaarding dient de eerdere aanbieding per fax vermeld te worden.
2.3. Bij de aanbieding van de dagvaarding dient tevens te worden overgelegd:
- indien de dagvaarding diende te worden gepubliceerd of vertaald in een vreemde taal, bescheiden waaruit blijkt dat zulks is geschied;
- een verkregen bewijs van toevoeging of de mededeling dat een toevoeging is aangevraagd, een en ander voorzover van toepassing;
- kopie van de beslagstukken, indien vergoeding van beslagkosten is gevorderd.
2.4. Indien door de eiser aan enig voorschrift uit het vorig artikel niet is voldaan en het verzuim nog kan worden hersteld, verkrijgt hij een termijn van vier weken na de eerstdienende dag om dit te doen. De verleende termijn wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, niet verlengd.
Inhoudsopgave
§ 1. Algemene regels
§ 2. Inschrijving dagvaarding
§ 3. Dagvaarding van in het buitenland wonende gedaagde
§ 4. Conclusies en akten
§ 5. Comparitie na antwoord
§ 6. Uitstelregeling
§ 7. Pleidooi
§ 8. Doorhaling ter rolle
§ 9. Vakantieregeling
§ 10. Kort geding, voorzieningen bij voorraad
§ 11. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht