Skal-Tarievenblad 2007
Dit reglement is door het Bestuur van Stichting Skal vastgesteld op 14 november 2006 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
Het gebruik van dit reglement door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Stichting Skal is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.
Skal-Tarievenblad
Skal is de organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Ze doet dat door middel van inspectie en certificatie. Skal financiert het toezicht op de biologische productie uit de bijdragen van de aangesloten bedrijven. Deze bijdragen zijn gebaseerd op de tarieven die jaarlijks door het Bestuur van Skal worden vastgesteld en vereisen goedkeuring van de Minister van LNV.
De tarieven voor 2007 treft u in dit tarievenblad aan. Alle regelingen uit voorgaande tarievenbladen komen met dit tarievenblad te vervallen.
Voor de algemene bepalingen over de financiële verplichtingen verwijzen we u naar het Skal-Bijdragereglement .
De tarieven bestaan uit éénmalige bijdragen voor de aansluiting bij Skal, een jaarlijkse bijdrage (basisbijdrage en variabele bijdrage) en overige tarieven. De tarieven worden berekend per Skalnummer.
Alle bedragen staan vermeld in Euro’s en zijn exclusief BTW.
1. Eénmalige bijdrage
225,00 Aansluitingsbijdrage (normale procedure), inclusief beoordeling van de aanvraag voor toelating, bezoek van inspecteur en administratieve afhandeling van de aansluiting. Te betalen bij aanmelding. Of:
450,00 Aansluitingsbijdrage (spoedprocedure), inclusief beoordeling van de aanvraag voor toelating, bezoek van inspecteur binnen 5 werkdagen en administratieve afhandeling van de aansluiting. Te betalen bij aanmelding.
2. Jaarlijkse bijdragen
De bijdragen zijn per kalenderjaar. Alle aangeslotenen betalen de basisbijdrage en eventueel een toeslag. Daarnaast betalen de ambachtelijke en industriële bereiders en de importeurs die in het bezit zijn van één of meerdere productspecificaties een variabele bijdrage. Landbouwers betalen alleen de basisbijdrage en geen variabele bijdrage.
2.1. Basisbijdrage
De basisbijdrage wordt berekend naar rato van de kwartalen dat men aangesloten is. De bij Skal aangesloten bedrijven zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Landbouw, Bereiding, Import, Handel en Opslag. Vallen de activiteiten van een bedrijf in meerdere categorieën, dan vervalt de laagste basisbijdrage als deze op een locatie van minder dan 10 km van de eerste eenheid is gevestigd. Ook gelden er toeslagen (zie pag. 4). Skal kan jaarlijks een inflatiecorrectie toepassen.
2.1.1. Toeslagen op de basisbijdrage
Meerdere locaties
Een locatie is de plek waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, percelen uitgezonderd.
2.2. Variabele bijdrage
De variabele bijdrage geldt voor industriële en ambachtelijke bereiders en importeurs die in het bezit zijn van één of meerdere productcertificaties.
De variabele bijdrage wordt door middel van een gestaffeld percentage berekend over de verkoopwaarde (omzet) van de onder certificatie vallende bereide, verwerkte of geïmporteerde producten.
Het betreft hier die producten die in Nederland onder naam en nummer van de aangeslotene worden verkocht en de producten die, ongeacht onder welke naam en nummer, buiten Nederland worden verkocht.
De variabele bijdrage wordt gebaseerd op de gerealiseerde omzet gedurende het voorgaande kalenderjaar.
De variabele bijdrage wordt gebaseerd op de gerealiseerde omzet gedurende het voorgaande kalenderjaar.
Omzet in Euro Variabele bijdrage
0 500.000 0,00%
500.000 1.100.000 0,30%
1.100.000 2.300.000 0,20%
2.300.000 4.500.000 0,15%
4.500.000 23.000.000 0,10%
23.000.000 45.000.000 0,05%
  ? 45.000.000 0,01%

Bijzonderheden:Kortingsregeling
Op bovenstaande tarieven voor de variabele bijdrage zal voor importeurs (die producten invoeren afkomstig uit derde landen) een korting gelden van 50% voor dat deel en voor zover de omzet per product hiervan groter is dan € 2.300.000. De korting van 50% houdt in dat over 50% van de omzet boven € 2.300.000 de variabele bijdrage niet in rekening gebracht wordt. Deze regeling geldt voor producten die in Nederland verwerkt worden en niet voor de import van eindproducten. Onder eindproducten wordt verstaan producten die geen bewerking meer in Nederland ondergaan en (eventueel na ompakking in een andere verpakking) bestemd zijn voor de eindconsument. De omzet over de import niet zijnde eindproducten dient men separaat op de omzetopgave te vermelden.
3. Overige tarieven
100,00 Administratieve afhandeling van een ernstige of fatale afwijking (wanneer Skal geen extra inspectie uitvoert). Facturering vindt direct plaats nadat de brief waarin de afwijking beschreven wordt, verstuurd is.
   
300,00 Extra inspectie op initiatief van Skal wanneer:
  – Inspecties/onderzoeken onvoldoende uitgevoerd konden worden doordat vestigingen of percelen niet toegankelijk waren, de boekhouding niet beschikbaar of in orde was of er onvoldoende informatie was betreffende producten, processen, certificaten, bemesting, vruchtwisseling, behandelingen en dergelijke.
  – Tijdens inspectie ernstige en/of fatale afwijkingen geconstateerd zijn.
  Facturering kan direct plaatsvinden nadat de brief waarin het inspectiebezoek aangekondigd wordt, verstuurd is.
   
300,00 Inspectie op initiatief van Skal vanwege het niet tijdig verstrekken van de door Skal gevraagde gegevens zoals bedrijfskaarten, certificaten, uittreksels KvK, verhuisberichten enz.). Facturering kan direct plaatsvinden nadat de brief waarin het inspectiebezoek aangekondigd wordt, verstuurd is.
   
250,00 Inspectie op verzoek van (potentieel) aangeslotene.
   
400,00 Spoedinspectie op verzoek van aangeslotene (bezoek binnen 5 werkdagen).
   
400,00 Monstername op verzoek aangeslotene. Inclusief analysekosten tot
  100 euro. Bedragen de analysekosten meer dan 100 euro dan worden de extra kosten in rekening gebracht.
   
400,00 Monstername op initiatief van Skal. Inclusief analysekosten tot € 100. Bedragen de analysekosten meer dan 100 euro dan worden de extra kosten in rekening gebracht. Facturering hiervan vindt plaats wanneer de analyseresultaten aantonen dat niet voldaan is aan de gestelde voorwaarden voor certificatie en toezicht.
   
750,00 Inspectie op initiatief van Skal om de omzetopgave voor de variabele bijdrage te controleren op juistheid of om de omzetgegevens te achterhalen wanneer de omzetgegevens inclusief accountantsverklaring niet tijdig verstrekt zijn. Facturering hiervan vindt plaats wanneer blijkt dat een onjuiste omzetopgave gedaan is of de omzetgegevens inclusief accountantsverklaring niet tijdig verstrekt zijn.
Verstrekking overzichten van gecertificeerde bedrijven
Standaard lijst gecertificeerde aangeslotenen in Excel-bestand op diskette, per e-mail of op papier toegezonden. Er bestaat een lijst met landbouwbedrijven en een lijst met verwerkende, import-, handels- en opslagbedrijven. De prijs geldt per lijst.
70,00 Voor niet bij Skal aangesloten bedrijven
20,00 Voor aangesloten bedrijven

NB.
Deze lijsten zijn als pdf-bestand ook gratis te downloaden via www.skal.nl onder ‘Bio-bedrijven’.
Inhoudsopgave
Skal-Tarievenblad
1. Eénmalige bijdrage
2. Jaarlijkse bijdragen
2.1. Basisbijdrage
2.1.1. Toeslagen op de basisbijdrage
2.2. Variabele bijdrage
3. Overige tarieven
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht