Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
certificaat: een certificaat als bedoeld in artikel 15, tweede lid;
College voor examens: het College voor examens, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor examens;
diploma: het diploma Nederlands als vreemde taal;
examen: het staatsexamen Nederlands als vreemde taal;
examenjaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 januari van een jaar en eindigt op 31 december van dat jaar;
examenleider: degene die door het College voor examens is belast met de leiding bij het afnemen van het examen;
examenonderdeel: een onderdeel van het examen als bedoeld in artikel 3, derde lid;
examenprogramma: het examenprogramma, bedoeld in artikel 7;
examenreglement: het examenreglement, bedoeld in artikel 9, tweede lid;
inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht ;
kandidaat: degene die aan een of meer examenonderdelen deelneemt;
Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
wet: de Wet voortgezet onderwijs BES .
1.
Dit besluit regelt het staatsexamen Nederlands als vreemde taal. Het examen kent twee programma’s: programma I en programma II.
2.
Programma I omvat een onderzoek naar de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het volgen van opleidingen of de uitoefening van functies op het niveau van een vakopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES door hen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die ten minste het niveau van het primair onderwijs hebben bereikt.
3.
Programma II omvat een onderzoek naar de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het volgen van opleidingen in het hoger onderwijs en de uitoefening van hogere functies door hen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die wat betreft vooropleiding of werkervaring functioneren op ten minste het niveau van het middenkader.
1.
Het College voor examens stelt degenen die zulks wensen in de gelegenheid het examen of een of meer onderdelen daarvan af te leggen.
2.
Het examen wordt afgenomen volgens programma I onderscheidenlijk programma II.
3.
Een examen bestaat uit de examenonderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken in de Nederlandse taal.
4.
Een kandidaat die niet een volledig examen wenst af te leggen, kiest aan welk examenonderdeel of aan welke examenonderdelen van welk programma hij wenst deel te nemen.
1.
Voor deelname aan een volledig examen van programma I of II is een bedrag verschuldigd van USD 45. Voor deelname aan een examenonderdeel van programma I of II is per onderdeel een bedrag verschuldigd van USD 20.
2.
De in het eerste lid bedoelde bedragen kunnen bij regeling van Onze Minister worden gewijzigd voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft.
1.
Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig examenonderdeel aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt kan het College voor examens op voorstel van de examenleider het desbetreffende onderdeel ongeldig verklaren en de kandidaat op die grond het certificaat onthouden dan wel bepalen dat het certificaat eerst kan worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door het College voor examens aan te wijzen onderdelen en op een door het college te bepalen wijze.
2.
De examenleider doet zijn voorstel zo spoedig mogelijk nadat de onregelmatigheid aan hem bekend is geworden. Indien de onregelmatigheid eerst wordt ontdekt na afloop van het examen, kan het College voor examens de kandidaat het desbetreffende certificaat onthouden.
3.
Het College voor examens hoort de examenleider en de kandidaat alvorens een beslissing als bedoeld in het eerste of tweede lid te nemen en wijst bij haar beslissing op het bepaalde in het vierde lid. Het College voor examens maakt haar beslissing zo mogelijk mondeling en in elk geval schriftelijk aan de kandidaat en in afschrift aan de inspectie bekend.
4.
De kandidaat kan tegen een besluit als bedoeld in dit artikel bezwaar maken bij het College voor examens. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt vijf dagen nadat het besluit aan de kandidaat is bekendgemaakt op de voorgeschreven wijze. Het College beslist binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift, tenzij het college deze termijn heeft verlengd met ten hoogste twee weken. Het College voor examens stelt bij zijn beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen. Het College voor examens deelt zijn beslissing mee aan de inspectie.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Inhoud van het examen
+ Hoofdstuk III. Regeling van het examen
+ Hoofdstuk IV. Examen
+ Hoofdstuk V. Uitslag, diplomering
+ Hoofdstuk VI. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht