Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2009.

Stimulans voor Artistiek Succes

Uitgebreide informatie
Stimulans voor Artistiek Succes
Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Besluit:
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
het Bestuur: het Bestuur als bedoeld in artikel 5 e.v. van de statuten van het Fonds.
Fonds: het Nederlands Fonds voor de Film
speelfilm: een fictiefilm met een vertoningduur van tenminste 70 minuten, bestemd voor vertoning in een bioscoop- of filmtheater.
ontwikkeling: scenario-ontwikkeling en projectontwikkeling
project: de werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk, verbonden aan de totstandkoming, distributie, exploitatie en vertoning van een film.
projectontwikkeling: alle werkzaamheden verbonden aan de zakelijke opzet van het project zoals locatieresearch, casting, financieringsopzet, de opzet van een internationale coproductie, het (doen) verrichten van voorverkopen e.d.
scenario-ontwikkeling: alle werkzaamheden verbonden aan de ontwikkeling van een scenario.
stimulans: een financiële bijdrage teneinde een aanzet te geven voor ontwikkeling van één (of meer) nieuwe project(en).
1.
Het Bestuur kan aan een producent, scenarioschrijver, en regisseur van een speelfilm die de kwaliteit en diversiteit van de filmproductie in Nederland succesvol hebben bevorderd een stimulans verlenen teneinde hen te ondersteunen c.q te stimuleren bij de ontwikkeling van (een) nieuw(e) projecten(s).
2.
Het Bestuur verleent een stimulans aan speelfilms die succesvol zijn geweest op basis van (competitie-)deelname aan bepaalde internationale festivals.
1.
Het artistieke succes van een speelfilm wordt door het Bestuur gemeten over één kalenderjaar, aan de hand van de deelname aan internationale festivals, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen twee categorieën festivals. Het gaat uitsluitend om deelname aan festivalonderdelen en selectie voor competities als bedoeld onder categorie 1 en 2 genoemd in III Bijlage festivals van dit reglement. Het winnen van prijzen op de festivals wordt in deze regeling niet afzonderlijk beloond. Het bestuur behoudt zich het recht voor de lijst indien nodig aan te passen, naar gelang een filmfestival aan relevantie en internationale waardering wint.
De periode loopt per kalenderjaar. Om in aanmerking te komen voor de stimulans voor artistiek succes dient de filmmaker zelf aan het Filmfonds te melden voor welke festivals de film het afgelopen jaar geselecteerd is geweest. Staat een van deze festivals in de lijst algemeen of specifiek, dan komen de makers in aanmerking voor de prijs. Deze melding dient uiterlijk voor 10 decembervan het betreffende jaar te geschieden.
2.
Wanneer een lange speelfilm wordt geselecteerd voor één van de onderdelen van een festival genoemd onder categorie 1 van III bijlage festivals van dit reglement kan het Bestuur voor de film een stimulans van 75.000 euro toekennen. De stimulans komt ten goede aan de producent, scenarioschrijver en de regisseur van de film. De producent dient 15.000 euro te besteden aan onkosten in verband met het festival waaraan de film mag deelnemen. De rest van de stimulans is bestemd voor de ontwikkeling van (een) nieuw(e) project(en). De producent, scenarioschrijver en de regisseur dienen 60.000 euro te verdelen volgens de verdeelsleutel 70%, 15%, 15%.
3.
Wanneer een lange speelfilm wordt geselecteerd voor één van de onderdelen van een festival genoemd onder categorie 2 van III Bijlage festivals van dit reglement kan het Bestuur voor de film een stimulans van 25.000 euro toekennen. De stimulans komt uitsluitend ten goede aan de producent van de film. De producent dient 7.500 euro te besteden aan onkosten in verband met het festival waaraan de film mag deelnemen. De rest van de stimulans – ofwel 17.500 euro – is bestemd voor de ontwikkeling van (een) nieuw(e) project(en).
1.
Het Bestuur kan alleen een stimulans toekennen indien de film is geproduceerd door een producent (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die voldoet aan de voorwaarden vermeld in het Bijdragereglement.
2.
Indien sprake is van een internationale coproductie kan het Bestuur alleen een stimulans toekennen indien één van de producenten van de film voldoet aan de hiervoor onder 4.1 a) tot en met c) genoemde voorwaarden en bij het Bestuur bekend is dat deze producent voor 50% of meer heeft bijdragen aan de ontwikkelings- en realiseringskosten van die film (meerderheidsproducent).
3.
Het Bestuur stelt geen nadere voorwaarden aan de woonplaats of plaats van vestiging van de scenarioschrijver(s). Hetzelfde geldt voor de regisseur.
Artikel 5
Het Bestuur zal na het bekend worden van deelname of selectie van een speelfilm voor één van de festivals aan de desbetreffende producent, scenarioschrijver(s) en regisseur van die film bekendmaken of de film in aanmerking komt voor een stimulans.
1.
De stimulans is, met uitzondering van het gedeelte dat overeenkomstig het bepaalde in 3.2 dient te worden besteed aan onkosten in verband met deelname aan een festival, bestemd voor de ontwikkeling van (een) nieuw(e) project(en). De producent, scenarioschrijver en regisseur van een speelfilm die in aanmerking is gekomen voor een stimulans, dienen in het daarvoor bestemde aanvraagformulier in te vullen voor welk project zij de stimulans (of een gedeelte daarvan) wensen te benutten. Het aanvraagformulier dient uiterlijk binnen twee jaar na de bekendmaking door het Bestuur te zijn ontvangen.
2.
Indien de stimulans zal worden benut voor scenario-ontwikkeling zullen bij de aanvraag voor een stimulans (het aanvraagformulier) de volgende gegevens dienen te worden overgelegd:
een overeenkomst van de maker(s) van het filmproject, waaruit blijkt door welke producent, scenarioschrijver en regisseur het project zal worden gerealiseerd.
een synopsis (of een treatment, waarin het filmproject is samengevat), een Nederlandse toelichting van de maker(s) op het filmproject;
een begroting, waarin de met de scenario-ontwikkeling samenhangende kosten zijn gespecificeerd, alsmede de financiering hiervan. De stimulans of een gedeelte daarvan (ten minste 20% van de begrote kosten) mag in deze begroting worden opgenomen als eigen investering van de aanvrager;
een indicatie van de kosten van de realisering;
een overeenkomst van de scenarioschrijver en – voor zover van toepassing – van de auteur van het bestaande werk waarop het scenario is gebaseerd, waaruit blijkt wie bij oplevering van het scenario, al dan niet door middel van een exclusieve licentie, enig rechthebbende zal zijn op de verfilmingsrechten daarop of tenminste over een – hernieuwbare – optie op deze rechten beschikt.
3.
Indien de stimulans zal worden benut voor projectontwikkeling zal bij de aanvraag voor een stimulans (het aanvraagformulier) de volgende gegevens dienen te worden overgelegd:
een overeenkomst van de maker(s) van het filmproject, waaruit blijkt door welke producent, scenarioschrijver en regisseur het project zal worden gerealiseerd.
een indicatie van de kosten van de realisering en afwerking van de speelfilm en van de financieringsopzet daarvan;
een planning voor de preproductie van de film
een begroting, waarin de met de projectontwikkeling samenhangende kosten zijn gespecificeerd, alsmede de financiering hiervan. De stimulans of een gedeelte daarvan (ten minste 30% van de begrote kosten) mag in deze begroting worden opgenomen als eigen investering van de aanvrager
een exemplaar van de synopsis en het scenario voor de speelfilm in de Nederlandse taal;
een overeenkomst van de scenarioschrijver en – voor zover van toepassing – van de auteur van het bestaande werk waarop het scenario is gebaseerd, waaruit blijkt wie bij oplevering van het scenario, al dan niet door middel van een exclusieve licentie, enig rechthebbende zal zijn op de verfilmingsrechten daarop of tenminste over een – hernieuwbare – optie op deze verfilmingsrechten beschikt.
4.
Het Bestuur zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag beslissen.
1. De aanvrager is verplicht om de stimulans te benutten voor de ontwikkeling van het project. De producent wordt verplicht om 15.000 euro te besteden aan onkosten in verband met het festival waaraan de film mag deelnemen. De producent als bedoeld in 3.3 zal worden verplicht om 7.500 euro te besteden aan onkosten in verband met het festival waaraan de film mag deelnemen.
2. Het Bestuur stelt de stimulans vast, indien deze is benut voor scenario-ontwikkeling , nadat de aanvrager een exemplaar van het ontwikkelde scenario heeft overgelegd en aan de hand van schriftelijke bewijsstukken, financiële verantwoording heeft afgelegd. De producent legt tevens financiële verantwoording af voor de onkosten. Indien de stimulans is benut voor projectontwikkeling zal de stimulans worden vastgesteld nadat de aanvrager aan de hand van schriftelijke bewijsstukken, financiële verantwoording heeft afgelegd.

Documentairefilm

De door het Nederland Fonds voor de Film gesteunde documentaire, die geselecteerd is voor de meeste A-festivals (zoals vermeld in V Bijlage festivals, internationaal programma of competitie) ontvangt een geldprijs van 25.000 euro. Als richtlijn voor de telling geldt het jaar na de eerste openbare vertoning van de film. De prijs wordt uitgereikt aan de producent en de regisseur samen, en kan gebruikt worden als een extra scenario-ontwikkelingsbijdrage of realiseringsbijdrage van het Filmfonds. Producent en regisseur worden ieder eigenaar van 50% van de prijs en zijn niet verplicht het geld samen te gebruiken.

Animatiefilm

De door het Nederland Fonds voor de Film gesteunde animatiefilm, die geselecteerd is voor de meeste A-festivals (zoals vermeld in III Bijlage festivals, internationaal programma of competitie) ontvangt een geldprijs van 25.000 euro. Als richtlijn voor de telling geldt het jaar na de eerste openbare vertoning van de film.
De prijs wordt uitgereikt aan de producent, regisseur samen, en kan gebruikt worden als een extra scenario-ontwikkelingsbijdrage of realiseringsbijdrage van het Filmfonds. Producent, regisseur, artwork-verantwoordelijke en, indien betrokken, scenarioschrijver ontvangen elk een gelijkaandeel van de prijs en zijn niet verplicht het geld samen te gebruiken.

Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) Project

Het door het Nederland Fonds voor de Film gesteunde O&O-project, dat geselecteerd is voor de meeste A-festivals (zoals vermeld in III Bijlage festivals, internationaal programma of competitie) en/of gerenommeerde internationale kunstpodia ontvangt een geldprijs van 25.000 euro. Als richtlijn voor de telling geldt het jaar na de eerste openbare vertoning van de film. De prijs wordt uitgereikt aan de producent en de regisseur samen, en kan gebruikt worden als een extra scenario-ontwikkelingsbijdrage of realiseringsbijdrage van het Filmfonds. Producent, regisseur worden ieder eigenaar van 50% van de prijs en zijn niet verplicht het geld samen te gebruiken.
1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder:
Documentaire: een non-fictiefilm, bestemd voor bioscopen of filmtheaters.
Animatiefilm: een film waarin beweging wordt gecreëerd die in de werkelijkheid niet zodanig heeft plaatsgevonden.
O&O Project: een grensverleggend en/of onderzoekend filmproject dat tot stand gekomen is met een bijdrage vanuit de categorie Onderzoek & Ontwikkeling.
2.1 het bestuur kan volgens de bepalingen van dit reglement aan een producent, scenarioschrijver, en regisseur van een project die de kwaliteit en diversiteit van de filmproductie in Nederland succesvol hebben bevorderd een stimulans verlenen ten einde hen te ondersteunen c.q. te stimuleren bij de ontwikkeling van (een) nieuw(e) project(en).
2.2 Het bestuur kent een stimulans toe aan projecten die succesvol zijn geweest op basis van (competitie-) deelname aan internationale filmfestivals.
2.3 het bestuur reikt jaarlijks één artistieke stimulansprijs uit aan een documentaireproductie een O&O productie en een animatieproductie.
3.1. het artistieke succes van een project wordt door het bestuur gemeten aan de hand van deelname aan internationale filmfestivals, waarbij het uitsluitend gaat om deelname aan festivals of festivalonderdelen als genoemd in III Bijlage van dit reglement.
De winnaar wordt door het fonds bepaald, waarbij het Fonds zich laat leiden door de relevantie van de festivals en het aantal festivals waarvoor een film is geselecteerd.
3.2. Het bestuur behoudt zich het recht voor de lijst indien nodig aan te passen, naar gelang een filmfestival aan relevantie en internationale waardering wint.
3.3. De periode loopt per kalenderjaar. Om in aanmerking te komen voor de stimulans voor artistiek succes in de categorieën documentaire, animatie en O&O dient de filmmaker zelf aan het Filmfonds te melden voor welke festivals de film het afgelopen jaar geselecteerd is geweest. Staat een van deze festivals in de lijst algemeen of specifiek documentaire, animatie en O&O dan komen de makers in aanmerking voor de prijs.
Deze melding dient uiterlijk voor 10 december van het betreffende jaar te geschieden.
3.4. Het project dat geselecteerd is voor de meeste festivals (zoals vermeld in de bijlage ) ontvangt een geldprijs van 25.000 euro. Als richtlijn voor de telling geldt het jaar na de eerste vertoning van de film. De prijs wordt uitgereikt aan de producent en regisseur samen (en indien betrokken, de scenarist), en kan gebruikt worden als een extra scenario-ontwikkelingsbijdrage of realiseringsbijdrage van het Filmfonds. Producent en regisseur (en indien betrokken scenarist) worden ieder voor een gelijkwaardig deel eigenaar van de prijs en zijn niet verplicht het geld samen te gebruiken.
4.1. zie I.4.1
4.2. zie I.4.2.
4.3. het bestuur stelt geen nadere voorwaarden aan de woonplaats of plaats van vestiging van niet eindverantwoordelijken (regisseur, scenarioschrijver).
5. Bekendmaking Het bestuur zal na het bekend worden van de voor de stimulans in aanmerking komende projecten, deze en de namen van betrokkenen naar buiten brengen.
6.1. zie I.6.1.
6.2. zie I.6.2.
6.3. zie I. 6.3 met dien verstande dat het een documentaire, animatie- of O&O project betreft.
6.4. Zie I. 6.4

III. Bijlage festivals

1 EMAF: European Media Art Festival Duitsland
2 Kurtzfilmtage Oberhausen Duitsland
3 Internat. Hamburger Kurz Film Festival Duitsland
4 Tiger Cup competitie IFFR Nederland
5 Recontres Int. Paris/Berlin/Madrid Frankrijk
6 Festival du nouveaux cinema et de video Toronto, Canada
7 Transmediale Berlijn, Duitsland
8 TIE Denver, Colorado
9 Mediacity WInsor Ontario, Canada
10 Internationaal gerenommeerde kunstpodia. Makers kunnen melden welke internationale kunstpodia hun film vertoonden. Deze gegevens worden meegenomen naast de festivalselecties, waarbij het Filmfonds advies omtrent de status van de kunstpodia inwint bij collega's uit de beeldende kunstsector.  
Berlin International Filmfestival: Official Competition
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (Venetië): Official Competition
Festival de Cannes: Official Competition
Acadamy Awards: Nomination
Categorie II
Berlin International Filmfestival
? Panorama (deelname)
? Forum of new cinema (deelname)
? Kinderfilmfest (competitie)
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (Venetië)
? Controcorrente (Upstream)
? Lion of the Future
Festival de Cannes
? Un certain regard (deelname)
? Semaine de la critique (deelname)
? Quinzaine (deelname)
San Sebastian International Filmfestival
? Hoofdcompetitie
? Zabaltegi (competitie)
Golden Globe Awards
? Nomination
Sundance Film Festival
Deelname
Internationaal Filmfestival Rotterdam
Tiger selectie
Locarno International Filmfestival
? Hoofdcompetitie
Toronto International Filmfestival

Festivallijst Documentaire

Algemeen:
1 Academy Award (Nominatie Long-List) Verenigde Staten
2 Cannes International Film Festival Frankrijk
3 Donostia-San Sebastian International Film Festival Spanje
4 Dubai International Film Festival Verenigde Arabische Emiraten
5 Film Festival Locarno Zwitserland
6 Internationale Filmfestspiele Berlin Duitsland
7 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia Italië
8 PusanInternational Film Festival Zuid-Korea
9 Toronto International Film Festival (TIFF) Canada
10 Tribeca Film – New York Verenigde Staten
11 Vancouver International Film Festival (VIFF) Canada
12 Viennale – Wenen Oostenrijk

Specifiek documentaire:

Festivallijst Animatiefilm

Algemeen:
1 Academy Award (Nominatie Long-List) Verenigde Staten
2 Cannes International Film Festival Frankrijk
3 Donostia-San Sebastian International Film Festival Spanje
4 Mostra Internationale d'Arte Cinematografica (Venetie) Italie
5 Internationale Filmfestspiele Berlin Duitsland
6 Sundance Film Festival Verenigde Staten
7 Golden Globe Awards (Nominatie) Verenigde Staten
8 Clermond Ferrand Short Film Festival (Internat competitie) Frankrijk
9 European Film Academy Short Film / Prix UIP (Nominatie)  
10 BAFTA awards  
11 European Film Awards  

Specifiek animatie:

Festivallijst O&O

Algemeen:
1 Academy Award (Nominatie Long-List) Verenigde Staten
2 Cannes International Film Festival Frankrijk
3 Donostia-San Sebastian International Film Festival Spanje
4 Dubai International Film Festival Verenigde Arabische Emiraten
5 Film Festival Locarno Zwitserland
6 Internationale Filmfestspiele Berlin Duitsland
7 Mostra International d'arte cinematografica -Venetië Italië
8 PusanInternational Film Festival Zuid-Korea
9 Toronto International Film Festival (TIFF) Canada
10 Tribeca Film – New York Verenigde Staten
11 Vancouver International Film Festival (VIFF) Canada
12 Viennale – Wenen Oostenrijk

Specifiek O&O:
1. Dit reglement wordt aangehaald als: Stimulans voor Artistiek Succes
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 19 oktober 2009
Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
Directeur/Bestuurder
Inhoudsopgave
+ I. Artistieke speelfilm
+ II. Documentaire, animatiefilm, onderzoek & ontwikkelingsproject
+ III. Bijlage festivals
IV. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht