Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2007.

Subsidieregeling 2005-2006 van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten

Uitgebreide informatie
Subsidieregeling 2005–2006 van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten
Het bestuur van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten deelt u hierbij mede dat de per 1 januari 2005 geldende subsidieregeling van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten redactioneel is aangepast en als citeertitel heeft: Subsidieregeling 2005–2006 van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten
1. Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten
Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van de kwaliteit en veelzijdigheid van de amateurkunst en de podiumkunsten in Nederland én de vertoning daarvan in het buitenland. Met het oog daarop kan het Fonds subsidie beschikbaar stellen. Het Fonds onderscheidt de volgende categorieën kunstenaars:
1.1. Amateurkunstenaars
Amateurkunstenaars zijn personen die uit liefhebberij, dus niet beroepsmatig, actief zijn op het terrein van de kunsten (podiumkunsten, literatuur, beeldende en audiovisuele kunst en nieuwe media), met inbegrip van de sector volkscultuur.
1.2. Professionele podiumkunstenaars
Professionele podiumkunstenaars zijn personen die grondig onderlegd zijn in én een artistieke functie vervullen binnen de podiumkunsten (muziek, theater of dans of een mengvorm daarvan). Zij hebben een opleiding in het kunstvakonderwijs voltooid of hebben daarmee gelijk te stellen ervaring opgedaan door werkzaam te zijn in artistieke functies in de podiumkunsten.
1.3. Semi-professionele kunstenaars
Personen die geen opleiding in het kunstvakonderwijs hebben genoten, die vaak (part-time) werkzaam zijn in artistieke functies in de professionele kunstpraktijk, maar zich niet als professioneel kunstenaar kwalificeren, duiden wij aan als semi-professionele kunstenaars. Projecten in het kunstvakonderwijs worden nadrukkelijk uitgesloten van subsidiëring.
2. Welke plannen komen voor subsidie in aanmerking?
Het Fonds kan subsidie beschikbaar stellen voor bijzondere projecten of voor plannen die gericht zijn op individuele ontwikkeling. Projecten zijn bijzonder in de wijze waarop zij zich onderscheiden van de reguliere uitvoeringspraktijk. Vertoningen dienen altijd openbaar toegankelijk te zijn.
2.1. Plannen gericht op individuele ontwikkeling
Het Fonds onderscheidt de volgende plannen die gericht zijn op de individuele ontwikkeling:
a. Een beurs amateurkunst voor een studie, stage of onderzoek door personen die van betekenis zijn voor de amateurkunst in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba.
b. Een studiebeurs voor personen die op het hoogste niveau afgestudeerd zijn (dus masters dan wel 2e fase) of voor bewezen uitzonderlijk jong talent op muzikaal gebied waarvoor in Nederland geen ontwikkelingsmogelijkheden meer zijn of die beroepshalve werkzaam zijn in de podiumkunsten in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba. Te denken valt aan (zomer)cursussen, lessen, masterclasses, stages, vervolgstudies of auditiereizen.
c. Een reis- of werkbeurs voor personen die op het hoogste niveau zijn afgestudeerd (dus masters dan wel 2 e fase en tenminste vier jaar een artistieke functie vervullen binnen de podiumkunsten in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba. Te denken valt aan – combinaties van – (internationale) cursussen, stages en bezoeken van festivals.
d. Een oeuvrestipendium voor personen die tenminste tien jaar een artistieke functie vervullen binnen en gezichtsbepalend zijn voor de podiumkunsten in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba. Te denken valt aan een langere periode van reflectie en (her)oriëntatie binnen het eigen of een ander vakgebied.
2.2. Projectaanvragen van amateurkunstenaars
Voorbeelden van dergelijke bijzondere projecten zijn: (de productie van) voorstellingen en concertseries, wedstrijden en workshops (eventueel resulterend in een tentoonstelling), symposia, (beschouwende) publicaties, festivals, locatieprojecten en de deelname aan evenementen (concoursen, festivals, tournees) in het buitenland. Cd-uitgaven zijn in de regel uitgesloten van subsidiëring .
2.3. Projectaanvragen van professionele podiumkunstenaars of semi-professionele kunstenaars
Voorbeelden van dergelijke bijzondere projecten zijn: voorstellingen of concerten, de voorbereiding voor concerten op jazz-, pop-, niet-westerse of improvisatiemuziekgebied, de voorbereiding voor een (muziek)theater- of dansvoorstelling, een libretto, een theatertekst, een praktijkgericht onderzoek, reprises van in het voorgaande seizoen succesvolle voorstellingen of concerten die in het daarop volgende seizoen hernomen worden (er kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd voor een reprise) op uitnodiging van een vermaard podium of festival tenminste twee presentaties geven in het buitenland van concerten of in Nederland gerealiseerde voorstellingen die representatief zijn voor de Nederlandse podiumkunsten, een symposium of lezing of congres dat zich richt op professionele podiumkunstenaars (dus niet louter bestemd is voor beleidsmakers, zakelijk leiders, (kunstvak)onderwijs e.d.), een boekuitgave voorzover die betrekking heeft op professionele podiumkunstenaars, via een uitgever wordt gerealiseerd en ISBN geregistreerd wordt. Cd-uitgaven zijn in de regel uitgesloten van subsidiëring .
2.4. HGIS-cultuurmiddelen
Voor de intensivering van het internationale cultuurbeleid zijn HGIS-Cultuurmiddelen beschikbaar waarop de aanvulling van de Subsidieregeling 2005–2006 genaamd ‘ Regeling Internationalisering 2005–2006 ’ betrekking heeft.
2.5. Meerjarig programmasubsidie
Een meerjarig programmasubsidie voor produktie, onderzoek en ontwikkeling van bijzonder talent binnen de professionele podiumkunsten. Daarmee kan de ontwikkeling gestimuleerd worden op basis van een zekere mate van continuïteit, voor maximaal drie jaar. Deze subsidiemogelijkheid is zeer restrictief opengesteld en gebeurt op uitnodiging van het Fonds. Het Fonds overlegt met het veld (produktiehuizen, werkplaatsen, gezelschappen, zomerfestivals) en vervolgens besluit het bestuur op basis van een advies van de adviescommissie en het college van advies professionele podiumkunsten welke makers worden uitgenodigd voor het indienen van een meerjarig programma subsidieaanvraag.
Voor de periode 2005–2008 wordt er maximaal tweemaal een selectie gemaakt van maximaal 3 personen/initiatieven per discipline. Vanwege de meerjarenafspraken met de zogenaamde gemandateerde muziekensembles is besloten deze subsidievorm slechts toe te passen in de disciplines dans en theater.
3. Voor wie zijn de subsidies van het Fonds bedoeld?
Het Fonds kan subsidie beschikbaar stellen voor plannen die worden gerealiseerd door kunstenaars.
3.1. Natuurlijke personen
Personen die beroepshalve werkzaam of betrokken zijn bij door het Fonds gesubsidieerde activiteiten, moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten of zij moeten in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning waarmee ‘een beroep op de openbare kas’ gedaan kan worden of zijn in de Europese Unie gevestigd.
Iemand van buiten de Europese Unie die zich in Nederland vestigt, moet een kopie van zijn verblijfsvergunning kunnen overleggen.
3.2. Rechtspersonen
Kunstenaars kunnen zich georganiseerd hebben in of – om hun plannen te verwezenlijken – samenwerken met een rechtspersoon die als doel heeft om projecten te realiseren. Rechtspersonen die projecten realiseren, moeten in Nederland gevestigd zijn.
3.3. Wanneer een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
Subsidieverlening vindt plaats aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, waarbij geldt dat:
a. Een beurs amateurkunst, een studie-, reis- of werkbeurs of oeuvrestipendium aan de persoon zelf wordt verleend.
b. Een projectsubsidie tot EUR 15.000 aan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kan worden verleend.
c. Een projectsubsidie van meer dan EUR 15.000 slechts aan een rechtspersoon wordt verleend.
d. Wanneer de begrote lasten van het te subsidiëren project ten minste EUR 75.000 bedragen, maar het projectsubsidie minder dan EUR 15.000 bedraagt, is toch rechtspersoonlijkheid vereist.
4. Wat voor subsidies heeft het fonds te bieden?
Het Fonds kent drie subsidiesoorten die hierna worden toegelicht.
4.1. Tekortsubsidies
Financiering van (een deel van) het tekort op de begroting van een projectaanvraag of van een plan gericht op de individuele ontwikkeling.
4.2. Voorbereidingssubsidies
Volledige of gedeeltelijke financiering van de voorbereiding op het geven van voorstellingen en concerten. De voorstellingen en concerten (en reprises) zelf zijn vervolgens uitgesloten van subsidie door het Fonds. Alleen van toepassing op projecten van professionele podiumkunstenaars.
4.3. Garantiesubsidies
Alleen van toepassing op producties van professionele podiumkunstenaars. De subsidie dient binnen zes maanden na realisatie van de productie volledig te zijn terugbetaald indien het verwachte publieksbereik is gerealiseerd. Wanneer de productie winstgevend is geweest, deelt het Fonds in de winst. De subsidie heeft de vorm van een uitvoeringsovereenkomst tussen de producent en Fonds. Informeer naar de mogelijkheden voor deze subsidievorm bij een van de projectmedewerkers bij het Fonds.
5. Wanneer subsidie aanvragen?
Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Het Fonds streeft naar een behandeltermijn van maximaal 13 weken. De auditiedata worden op onze website gepubliceerd.
Houdt u er ook rekening mee dat deze termijn van 13 weken verlengd kan worden indien de aanvraag nog niet compleet is.
Plannen die tijdens het indienen van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan al geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd worden niet in behandeling genomen.
Het is raadzaam om zo vroeg mogelijk een aanvraag in te dienen. Het plan waarvoor subsidie wordt aangevraagd begint niet later dan op 31 december 2008. Ontvangt het Fonds een aanvraag te laat, dan wordt deze niet in behandeling genomen.
De ervaring leert dat het kort voor de termijn indienen van uw aanvraag een risico is ten aanzien van de financiering (en planning) van uw project. Om een project binnen de voorgenomen planning en afzetmogelijkheden te realiseren is het noodzakelijk om ruim voor de start financiële zekerheid te hebben.
Het volgende geldt:
5.1. Voor plannen die gericht zijn op individuele ontwikkeling
Voor aanvragen gericht op individuele ontwikkeling (beurzen/stipendia) zijn deadlines bepaald op basis van de auditiedata en gespreksrondes. Deze data worden op onze website gepubliceerd. Uw aanvraag moet ten minste vier weken voor de auditiedatum door het Fonds ontvangen zijn. Uw plan start niet eerder dan negen weken na de auditiedatum.
5.2. Voor projectaanvragen
Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend.
Het Fonds streeft naar een behandeltermijn van maximaal dertien weken.
Houdt u echter rekening met ons vergaderschema, in principe zijn er vijf vergaderdata per jaar: drie vergaderrondes vóór de zomerperiode en twee na de zomerperiode.
Een projectaanvraag moet ten minste dertien weken voor de start van het project door het Fonds zijn ontvangen.
Onder de start van een project wordt verstaan het moment waarop er financiële verplichtingen worden aangegaan en/of waarop de repetities beginnen. Wij raden u aan uw aanvraag ruimschoots op tijd in te dienen. De ervaring leert dat laat ingediende projectaanvragen in de regel matig zijn onderbouwd en om die reden veelal weinig kansrijk zijn.Voor presentaties buitenland
Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend.
Het Fonds streeft naar een behandeltermijn van maximaal tien weken.
Het Fonds kan een pré-advies vragen bij de ambassade of het consulaat generaal in het betreffende land over de vermaardheid en uitstraling van het podium of festival.
De leden van de adviescommissie adviseren daarnaast over de kwaliteit en representativiteit van de voorstelling of het concert dat u in het buitenland gaat uitvoeren.
Aanvragen voor presentaties in het buitenland moeten tien weken voor de datum van vertrek naar het buitenland zijn ingediend.
Onder de start van een project wordt verstaan het moment waarop er financiële verplichtingen worden aangegaan en/of de repetities beginnen. Wij raden u aan uw aanvraag ruimschoots op tijd in te dienen. De ervaring leert dat laat ingediende projectaanvragen in de regel matig zijn onderbouwd en om die reden veelal weinig kansrijk zijn.
6. Hoe een subsidie-aanvraag in te dienen?
Voor het aanvragen van een subsidie kunt u op de website (www.fapk.nl) de benodigde formulieren en modellen downloaden.
Aanvragen moeten in de Nederlandse taal zijn opgesteld en bestaan uit:
een volledig ingevuld aanvraagformulier, in negenvoud;
een beschrijving van het plan, in negenvoud;
een begroting met toelichting, in negenvoud;
documentatie, voorzover voor de beoordeling noodzakelijk.
6.1. Aanvraagformulier
Op het aanvraagformulier geeft u in ieder geval aan:
op welke categorie de aanvraag betrekking heeft en daarbinnen welke kunstdiscipline het betreft;
waar het plan in Nederland, op de Nederlandse Antillen of Aruba en/of in het buitenland plaatsvindt;
of het plan een beurs amateurkunst, studie-, reis- of werkbeurs, oeuvrestipendium of project betreft;
de persoonlijke gegevens van de aanvrager of de statutaire naam van een rechtspersoon en eventueel de naam van de groep wanneer deze afwijkt van de naam van de rechtspersoon;
wat de titel is van uw project of een korte omschrijving van uw plan gericht op individuele ontwikkeling;
wanneer het plan start en wanneer het naar verwachting gerealiseerd is;
het aan het Fonds gevraagd subsidie.
Tenslotte ondertekent de aanvrager het aanvraagformulier.
6.2. Beschrijving van het plan
De beschrijving van het plan beslaat bij voorkeur niet meer dan vier A-viertjes en is bij voorkeur in persoonlijke stijl geschreven. Deze beschrijving bevat immers de inhoudelijke en artistieke visie van de aanvrager.
Neem in uw beschrijving in elk geval de volgende informatie op:
wie het plan ontwikkelt en uitvoert;
wie het plan uitvoert;
wat uw plan inhoudt;
motiveer uw artistieke keuzes;
waarom u het plan wilt realiseren (mede in relatie tot voorgaande en toekomstige projecten);
voor wie u het plan realiseert en waarom (doelgroep);
waar het plan wordt uitgevoerd;
wanneer het plan wordt uitgevoerd;
hoe u uw plan wilt realiseren;
wat zijn uw voornemens na realisering van het project;
indien u een educatief (rand)programma binnen uw project gaat uitvoeren dient u dit in de aanvraag inhoudelijk uit te leggen;
indien het plan voorziet in het geven van uitvoeringen dient u tevens een PR/Marketingplan mee te sturen gericht op het werven van speelplekken en publiek;
in het geval uw plan een praktijkgericht onderzoek betreft formuleert u dan de doelstelling van uw onderzoek en beschrijf wanneer het onderzoek geslaagd is.
6.3. Begroting
Elk plan dient voorzien te zijn van een realistische begroting. De begrotingsposten dienen zoveel mogelijk gespecificeerd en onderbouwd te worden in een toelichting. Desgevraagd overlegt u offertes van begrote posten. Richtlijnen die gelden bij het bepalen van de hoogte van het subsidie:
Subsidiabel zijn die kosten die vallen binnen de periode waarin het plan wordt uitgevoerd.
Bent u in het bezit van een BTW-nummer, neemt u dan baten en lasten exclusief omzetbelasting op.
De hoogte van een projectsubsidie en de omvang van de begroting bepalen of de aanvraag moet worden ingediend door een rechtspersoon. Houdt u er verder rekening mee dat de hoogte van een subsidie pas definitief wordt vastgesteld op grond van de verantwoording van de subsidie. De subsidie kan evenwel nooit meer bedragen dan het verleende bedrag of het tekort volgens de verantwoording.
6.3.B. Voor aanvragen voor een beurs amateurkunst, studie-, reis- of werkbeurs of oeuvrestipendium
Naast de richtlijnen die gelden voor alle aanvragen is het volgende van toepassing op aanvragen gericht op de individuele ontwikkeling:
Het Fonds houdt rekening met een redelijke bijdrage van de aanvrager die bepaald wordt op basis van de opgave van de inkomsten uit arbeid of uitkering ( WIK , WW , ABW , anderszins) en van verplichtingen of schulden.
Als de aanvrager in loondienst werkzaam is, verwacht het Fonds dat de werkgever van de aanvrager een redelijke bijdrage verstrekt.
De begroting kan ondermeer de volgende posten bevatten: (inter)nationale reis- en transportkosten; kosten van de opleiding, cursus of training; studiemateriaal en materiaalkosten; hotel- of huisvestingskosten; levensonderhoud (eten en drinken e.d.); verzekeringen (ziektekosten, instrumenten); visa; telefoon, porti, fax, e-mail; kosten bezoek theater, concerten, musea e.d.; overige kosten (specificeren); eigen bijdrage; bijdrage werkgever; bijdragen andere Fondsen (vermelden welke) en overige bijdragen (specificeren) en het gevraagd bedrag aan het Fonds.
6.3.C. Voor projectaanvragen
Naast de richtlijnen voor alle aanvragen is het volgende van toepassing voor projectaanvragen:
Voorzover er sprake is van uitkoopsommen: (podium)kunstaanbieders dienen reële afspraken te maken met podia over de te betalen uitkoopsommen. Uitgangspunt daarbij vormt de omvang van de groep of het ensemble en de in de sector gangbare salaris- en honorariumregelingen of onkostenvergoedingen. Dit geldt voor alle vertoningen.
Aanvragen die betrekking hebben op de exploitatie, investeringen, (de verbetering van) accommodaties, de aanschaf van instrumentarium of uniformen komen niet voor subsidiëring in aanmerking. Voorzover het meerjarig door rijk, provincie of gemeente gesubsidieerde instellingen betreft, zijn alleen die kosten subsidiabel die niet behoren tot de reguliere exploitatie en taakuitoefening. Tot de reguliere kosten van de exploitatie en taakuitoefening worden geacht te behoren: vaste personeelslasten, voorziening voor de instandhouding en uitbreiding van gebouwen, bouwkundige voorzieningen en vaste technische installaties en automatiseringsapparatuur, waaronder de aanschaf van hardware.
Voor aanvragen voor presentaties in het buitenland geldt dat het moet gaan om minimaal twee presentaties in het buitenland van in Nederland gerealiseerde voorstellingen of concerten die representatief zijn voor de Nederlandse podiumkunsten en plaatsvinden op uitnodiging van een vermaard podium of festival.
6.3.D. Voor projectaanvragen van amateurkunstenaars
Naast de richtlijnen die gelden voor alle aanvragen en voor projectaanvragen in het algemeen is het volgende van toepassing:
1. In de amateurkunst is een redelijke eigen bijdrage van de deelnemers gebruikelijk. Bij projecten in het buitenland geldt een minimale eigen bijdrage van EUR 25 per persoon per dag, waarbij de dag van vertrek en de dag van aankomst als één wordt gerekend.
2. De begroting kan ondermeer de volgende posten bevatten: personele lasten en honoraria; reis- en verblijfkosten; voorbereidings- en uitvoeringskosten; publiciteits- en promotiekosten; huisvestings- en kantoorkosten; overige kosten (specificeren); recettes, uitkoopsommen, deelnemersbijdragen, bijdragen verkoop materiaal, sponsoring, giften, bijdragen van gemeente, provincie of andere Fondsen (vermelden welke) en het gevraagd bedrag aan het Fonds. De post onvoorzien op een begroting wordt door het Fonds niet gehonoreerd!
6.3.E. Voor projectaanvragen van professionele podiumkunstenaars of semi-professionele kunstenaars
Naast de richtlijnen die gelden voor alle aanvragen en voor projectaanvragen is het volgende van toepassing:
1. Voor projectaanvragen van professionele podiumkunstenaars is het verplicht om gebruik te maken van het standaardmodel.
2. Tot de voorbereidingskosten behoren alle kosten die u maakt om de productie speelklaar of verkoopbaar te maken; inclusief de in de sector gangbare salarissen, honoraria of onkostenvergoedingen, pensioenkosten en de kosten van de verloning. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de pensioenkosten dient een aansluitingsovereenkomst met een pensioenFonds te worden overlegd bij de eindafrekening. Ook kan worden volstaan met het aantonen van gebondenheid van de aanvrager aan een CAO-overeenkomst waarin een pensioenregeling is opgenomen.
3. Tot de uitvoeringskosten worden gerekend die kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van de productie, de dagkosten. Desgevraagd overlegt u offertes van (internationale) reis- en verblijfkosten.
4. Onder publiciteit en promotie neemt u alle kosten op die samenhangen met publiekswerving en de verspreiding van de resultaten van uw plan.
5. Bureau- en huisvestingskosten: de tegemoetkoming van het Fonds bedraagt maximaal vijf procent van de totale kosten zoals aangegeven op het begrotingsmodel. In dit forfait zijn de kosten voor een goedkeurende accountantsverklaring opgenomen.
6. De inbreng van coproducenten neemt u gekapitaliseerd op. Hierbij geldt dat:
de vergoeding die u betaalt aan een coproducent voor door hem ter beschikking gestelde goederen niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de historische kostprijs berekend wordt, rekening houdend met de geldende afschrijvingspercentages;
de vergoeding die u betaalt aan een coproducent voor door hem geleverde diensten, voor zover deze in het algemeen door soortgelijke instellingen in eigen beheer worden verricht en niet hoger zijn dan het bedrag dat gelijk is aan de kosten die u zou hebben gehad bij het verrichten van de diensten in eigen beheer;
de vergoeding die u betaalt aan een coproducent voor door hem aan u geleverde diensten anders dan hiervoor bedoeld en niet hoger zijn dan het bedrag dat voor het doen verrichten van dergelijke diensten door andere organisaties gebruikelijk kan worden geacht.
7. U motiveert de aard en de omvang van dienstverbanden en contracten met freelancers. Bij artistieke medewerkers motiveert u ten minste het aantal noodzakelijk geachte repetities en het aantal uitvoeringen. Bij ondersteunende functies motiveert u de duur van de dienstverbanden of contracten.
8. Bij het hernemen van succesvolle voorstellingen en concerten in een volgend seizoen, dient tenminste 60% van de subsidiabele kosten gedekt te worden door eigen inkomsten verkregen uit uitkoopsommen, recettes en sponsorgelden.
9. Bij de uitvoering van projecten is sprake van co-financiering vanuit andere Fondsen of (lagere) overheden, giften, sponsoring en/of realistische afname door theaters, concertzalen, festivals en dergelijke.
6.4. Documentatie, voorzover voor de beoordeling noodzakelijk
Om een aanvraag te beoordelen zijn vaak aanvullende gegevens nodig. Wij verzoeken u dringend deze informatie als bijlage(n) bij de aanvraag te voegen, soms in negenvoud, meestal in enkelvoud. Zend geen originelen mee! Verder kunt u aangeven of u de bijlage(n) terug wilt ontvangen. Het Fonds zendt deze bijlage(n) slechts op uw uitdrukkelijk verzoek retour, vanaf ongeveer zes weken nadat bekend is geworden of uw aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd. Het Fonds is niet aansprakelijk voor beschadigingen en vermissingen. Bij een eventuele volgende aanvraag kunt u voor de documentatie niet verwijzen naar (nog) niet geretourneerd of eerder gearchiveerd materiaal.
6.4.A. Aanvragen gericht op individuele ontwikkeling
Voor de beoordeling van aanvragen gericht op de individuele ontwikkeling zijn in ieder geval ook de volgende bijlagen noodzakelijk:
curriculum vitae van aanvrager, in negenvoud;
voorzover van toepassing: kopie diploma kunstvakopleiding(en) en cijferlijst, opgave van de genoten opleiding, hoofdvak, extra specialisaties en – in geval van zang – vermelding van de stemsoort, in negenvoud;
minimaal twee referenties of aanbevelingsbrieven, in negenvoud;
één opgave van de inkomsten uit arbeid of uitkering ( WIK , WW , ABW , anderszins) en van verplichtingen of schulden.
6.4.B. Projectaanvragen
Gezien de beperkte behandeltijd van een aanvraag en het grote aantal projectaanvragen is het in de praktijk niet haalbaar om aanvragers uit te nodigen voor een mondelinge toelichting op hun aanvraag. Daarom vraagt het Fonds u om toezending van tenminste de volgende aanvullende documentatie:
beknopte curricula vitae van aanvrager, makers, medewerkers en uitvoerenden; in negenvoud;
voorzover relevant: foto’s, illustraties, videobanden, geluidsbanden, cd’s of dvd’s in een courant format;
voorzover relevant: als eerder in deze samenstelling samengewerkt is, één kopie van de meest recente speellijst;
in geval van reprises: kritieken van landelijke dagbladen over de voorstelling of concert;
in geval van presentaties in het buitenland: één kopie van de uitnodiging van het buitenlands podium, festival of evenement en een contract dat de uitkoopsom staaft. Indien beschikbaar kritieken over de voorstelling;
in geval van presentaties in het buitenland: één prijsopgave van het reisbureau voor de begrote internationale reiskosten;
alleen wanneer de aanvrager een rechtspersoon is: één kopie van de geldende statuten van de rechtspersoon.
7. Waarom honoreert het Fonds een aanvraag?
Het uiteindelijke oordeel ‘honoreren’ of ‘niet honoreren’ wordt met name bepaald door de vraag of een in behandeling genomen aanvraag een bijdrage levert aan de ontwikkeling van (de kwaliteit van) de discipline. Een andere vraag is of een in behandeling genomen aanvraag bijdraagt aan de diversiteit in de amateurkunst en podiumkunsten. Dat wil zeggen dat het plan, waarvan de artistieke kwaliteit voldoet, het bestaande veelzijdige aanbod verrijkt. Ook de productionele kwaliteit en de redelijkheid van de begroting wordt meegewogen. In behandeling genomen aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:
7.1. Artistieke kwaliteit
De drie kernbegrippen of subcriteria bij de beoordeling van de artistieke kwaliteit van een aanvraag zijn: vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht.
Vakmanschap
De mate waarin de kunstenaar of het artistieke team aantoonbaar beschikt over de vaardigheden en het inzicht in de discipline of een mengvorm van disciplines om de thema’s of het repertoire zodanig vorm te geven dat de persoonlijke fascinatie daarvoor zicht- en hoorbaar wordt. Voor de verschillende categorieën aanvragers (amateurkunstenaars, semi-professionele kunstenaars, professionele podiumkunstenaars) geldt een gradueel steeds hogere standaard. Een kunstvakopleiding is voor professionele kunstenaars niet doorslaggevend. Bij niet-westerse kunstuitingen, die een andere opleidingsstructuur kennen of bij nieuwe interculturele (meng)vormen wordt dit criterium gehanteerd binnen de eigen artistieke context.
Oorspronkelijkheid
Dit criterium weegt bij projecten meestal het zwaarst van de drie. Is een project, hoe doortimmerd en vakmatig ook, er een van ‘dertien-in-een-dozijn’ of onderscheidt het zich? Die onderscheidende eigenschap kan tot uitdrukking komen in de keuze of samenstelling van het muziekrepertoire of in het thema voor een theater- of dansvoorstelling, maar ook in het regie-concept van bekend toneelrepertoire. De visie van de muzikaal leider, regisseur of choreograaf is hierin vaak bepalend. Is een plan oorspronkelijk, dan is het tevens een verrijking van het veelzijdige aanbod binnen een discipline.
Zeggingskracht
Heeft het project waarvoor wordt aangevraagd een duidelijke relatie met het publiek waarvoor het wordt gemaakt? De communicatieve kracht is een intrinsiek deel van het artistieke plan. Die zit in het gekozen thema of stuk, de samenstelling van het muziekrepertoire, het choreografisch plan of regieconcept. De urgentie om een bepaald plan te realiseren, is een eerste aanwijzing van zijn zeggingskracht en komt vaak tot uitdrukking in de motivatie van de kunstenaar of van het artistieke team.
In het verlengde van zeggingskracht liggen de wijze waarop het plan wordt uitgevoerd en de wijze waarop de communicatieve kracht die in het werk besloten ligt wordt gerealiseerd door middel van alle beschikbare middelen.
Elk plan wordt beoordeeld aan de hand van deze drie criteria. Wat het soortelijk gewicht is van elk van deze drie voor het uiteindelijke oordeel over de artistieke kwaliteit van het plan, zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de (kwaliteit van de) discipline en aan de diversiteit van de (podium)kunsten, hangt samen met de aard en oorsprong en context van het plan.
7.2. Productionele kwaliteit
Is de producent in staat (gebleken) de artistieke kwaliteit van een plan in productionele zin waar te maken?
7.3. Redelijkheid van de begroting
Wordt de begroting redelijk geacht, is er sprake van een redelijke bijdrage in de kosten door andere financiers en staat het gevraagde subsidiebedrag in redelijke verhouding tot het voor dit doel beschikbare budget?
7.4. Alleen bij hoge uitzondering: een plan van regionaal belang
Wanneer er voldoende middelen beschikbaar zijn kan het Fonds een in behandeling genomen plan dat niet van landelijk belang geacht wordt toch honoreren wanneer het plan plaatsvindt in een regio met weinig onderscheidend aanbod.
7.5. Alleen van toepassing op meerjarig door OCW gesubsidieerde instellingen
Van honorering van aanvragen van meerjarig door OCW gesubsidieerden kan bij uitzondering sprake zijn indien het plan een bijzondere aanvulling vormt op de prestatieovereenkomst van de aanvrager en het Ministerie van OC&W én het gevraagde subsidiebedrag in redelijke verhouding staat tot het voor dit doel beschikbare budget van het Fonds en tot de omvang van de beschikbare meerjarige subsidie van de instelling.
8. Hoe werkt het Fonds?
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanvraag toetst het Fonds of uw aanvraag past binnen de regeling en of zij volledig en op tijd is ingediend. Een aanvraag moet zoveel informatie bevatten dat deze door een commissie beoordeeld kan worden. Het Fonds kan u verzoeken om binnen een nader te stellen termijn uw aanvraag te verduidelijken. U ontvangt schriftelijk bericht of uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Desgevraagd retourneert het Fonds acht exemplaren van een niet in behandeling genomen aanvraag. Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen informatie verstrekt.
Het beschikbare budget is door het bestuur bepaald. Een in behandeling genomen aanvraag wordt voorgelegd aan een adviescommissie. Adviseurs worden benoemd op basis van hun deskundigheid op het terrein van de kunsten die tot de reikwijdte van het Fonds behoren. Sommigen van hen zijn op bepaalde (sub)disciplines specifiek deskundig. Bestuursleden, directie en medewerkers van het bureau kunnen geen adviseur zijn en maken dus geen deel uit van een adviescommissie. Adviseurs kunnen incidenteel worden benoemd ten behoeve van een enkel advies of worden benoemd voor een periode van twee jaren. Na die periode kunnen ze aansluitend éénmaal worden herbenoemd. Alles wat adviseurs over aanvragen en aanvragers ter kennis komt, is strikt vertrouwelijk. Een adviescommissie bestaat uit een voorzitter en minimaal twee en maximaal zes leden. De voorzitter van een adviescommissie wordt door het bestuur in functie benoemd. Vergaderingen van de adviescommissies zijn niet openbaar. Projectteams van het Fonds voeren het secretariaat van de adviescommissies.
De commissie beoordeelt een in behandeling genomen aanvraag aan de hand van de criteria. Voorzover het gaat om aanvragen gericht op individuele ontwikkeling kan de aanvrager worden uitgenodigd voor een gesprek. Bij dans, muziek en muziektheater kan ook een auditie deel uitmaken van de procedure; dit geldt niet voor amateurkunst.
De commissie bekijkt een in behandeling genomen aanvraag ook altijd in de onderlinge samenhang met andere in behandeling genomen aanvragen. Het aantal, de aard en de kwaliteit van andere in behandeling genomen aanvragen speelt dus ook een rol. De commissie stelt de adviezen vast bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken is het advies negatief.
Een projectteam geeft nadere uitwerking aan de adviezen en vat deze samen in bureauvoorstellen. De directeur kan, indien bijzondere omstandigheden dat vergen, voorstellen een advies van een commissie of van een (van beide) colleges van advies niet te volgen. In het geval het betreffende college dit afwijkende advies niet overneemt, besluit het bestuur op basis van beide gemotiveerde adviezen. Dergelijke bijzonderheden worden beargumenteerd in het bureauvoorstel, gemeld aan de adviescommissie en voorgelegd ter besluitvorming aan de voorzitter van het bestuur.
Het Fonds kent twee colleges van advies, één voor amateurkunst en één voor podiumkunsten. De colleges bestaan naast elkaar om de identiteit en positie van amateurkunst en podiumkunsten te waarborgen. De werkwijze van de colleges van advies is gelijk; het enige verschil is het werkterrein.
Het college van advies bestaat uit een externe voorzitter en een door het bestuur te bepalen aantal externe leden en de voorzitters van de adviescommissies. Bestuursleden, directie en medewerkers van het bureau kunnen geen deel uitmaken van een college van advies. Het bureau voert het secretariaat van het college van advies. Vergaderingen van het college van advies zijn niet openbaar. De colleges adviseren het bestuur en de directie gevraagd en ongevraagd over het beleid op het terrein van de amateurkunst en de podiumkunsten.
Uiterlijk dertien weken na indiening van de projectaanvraag of in geval van aanvragen voor een beurs amateurkunst, studie-, reis- of werkbeurs of oeuvrestipendium, tien weken na de auditiedatum of het gesprek met de adviescommissie of in het geval van een presentatie buitenland tien weken na indiening van uw projectaanvraag volgt het besluit op uw aanvraag. Wanneer bijzondere omstandigheden dat vergen, bijvoorbeeld vanwege de beperkte beschikbaarheid van adviseurs in de zomerperiode, kan de termijn van dertien weken met ten hoogste dertien weken worden verlengd. Subsidie wordt slechts verleend voorzover de middelen van het Fonds toereikend zijn. Onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid middelen kunnen niet alle aanvragen gehonoreerd worden en kan niet elke te honoreren aanvraag voor het gevraagde bedrag gehonoreerd worden. Aan het honoreren van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag en/of een met betreffend plan verband houdende aanvraag.
Het besluit op uw aanvraag bestaat uit de subsidiebeschikking met daarbij de motivatie en het advies van de commissie. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, vermeldt de beschikking eveneens de maximaal verleende subsidie, voor welke activiteiten en voor welke periode de subsidieverlening geldt. In het geval van een reservering bevat de beschikking de voorwaarden waaronder de reservering kan worden omgezet in een subsidieverlening. Wanneer een subsidie wordt verleend voor meer dan één jaar, vindt voorafgaand aan de verstrekking van middelen voor een volgende fase, een tussentijdse evaluatie plaats van de activiteiten die in eerdere fases gerealiseerd zijn.
Aan een subsidie zijn verplichtingen verbonden zoals vermeld in deze subsidieregeling en zoals eventueel aanvullend opgenomen in de beschikking. In geval van een project verzoeken wij u in uw publiciteitsmateriaal te vermelden dat dit project mede mogelijk is gemaakt dankzij een bijdrage van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten. Een logo en standaardtekst zijn beschikbaar op onze website. Wij ontvangen ook graag uw publiciteitsmateriaal. Tevens vragen wij u uitnodigingen en speellijsten te zenden naar zowel de leden van de commissie als naar het bureau van het Fonds. Adresgegevens van adviseurs vindt u op onze website (www.fapk.nl).
9. Waarmee moet een aanvrager verder rekening houden?
Als het Fonds een aanvraag honoreert geldt het volgende, tenzij anders in de beschikking is vermeld:
9.1. Administratieve organisatie
U zorgt ervoor dat uw plan op doelmatige en financieel verantwoorde wijze wordt uitgevoerd. De administratie geeft een juist, volledig en actueel beeld van het (financiële) verloop van de realisatie van uw plan. De administratie en de daarbij behorende bewijsstukken bewaart u ten minste gedurende vijf jaren na de vaststelling van de subsidie. Op verzoek van het Fonds overlegt u een volledig overzicht van uw financiële situatie.
9.2. Verwerven van eigendommen en/of vorming van vermogen
Subsidie van het Fonds is niet bestemd voor de aanschaf van instrumenten of apparatuur. Indien de subsidie heeft bijgedragen tot het verwerven van eigendommen of anderszins tot de vorming van vermogen, bent u daarvoor een door het Fonds te bepalen vergoeding verschuldigd. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de waarde van de eigendommen en andere vermogensbestanddelen op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd is. Een vergoeding is niet verschuldigd indien de ontvanger aan betreffende eigendommen een door het Fonds te bepalen bestemming geeft.
9.3. Intellectuele eigendom
Bij subsidieverlening geeft de aanvrager het Fonds toestemming om delen van de aanvraag of het inhoudelijk en financieel eindverslag of overige op de aanvraag van toepassing zijnde documentatie (inclusief beeldmateriaal) openbaar te maken of anderszins te presenteren of te verveelvoudigen, zonder dat de aanvrager daarvoor een vergoeding ontvangt. Openbaarmaking, presentatie of verveelvoudiging vindt uitsluitend plaats ter verantwoording van de werkzaamheden van het Fonds.
9.4. Pensioenen
Personen die beroepshalve werkzaam zijn bij door het Fonds uit OCW middelen gesubsidieerde activiteiten van professionele podiumkunstenaars zijn verzekerd van pensioenopbouw bij het beroepspensioenFonds AENA.
Indien u een bijdrage vraagt in de pensioenkosten van uw werknemers dient u aantoonbaar te maken dat de pensioenpremie daadwerkelijk wordt afgedragen. U doet dit door bij uw eindafrekening een aansluitingsovereenkomst van de aanvrager bij een pensioenFonds mee te sturen. Ook kan worden volstaan met een verklaring waaruit de gebondenheid van de aanvrager blijkt aan een CAO, waarin een pensioenregeling is opgenomen.
In Nederland gevestigde zelfstandig werkende kunstenaars die individueel en rechtstreeks een subsidie ontvangen van het Fonds, waarin een component voor de kosten van levensonderhoud is opgenomen, zijn automatisch verzekerd van pensioenopbouw bij het beroepspensioenFonds AENA. Zij dienen zorg te dragen voor de juiste gegevens om aanmelding mogelijk te maken (volledige naam, geboortedatum en SoFi nummer).
9.5. Rechtspersoon: goed bestuur en goed werkgeverschap
In geval subsidie wordt verleend aan een rechtspersoon is het volgende van toepassing. Het bestuur of de raad van toezicht van een rechtspersoon zorgt ervoor dat het een evenwichtige samenstelling heeft. Het stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast en hanteert een maximale zittingstermijn van acht jaar. Het bestaat niet uit personen die direct inhoudelijk of financieel betrokken zijn bij de te subsidiëren projecten. Verder verplicht het bestuur zich tot goed werkgeverschap.
9.6. Gewijzigd plan
De subsidie is uitsluitend bestemd voor de uitvoering van het in de beschikking omschreven plan, binnen de in de beschikking genoemde periode. De maximale periode bedraagt 36 maanden. Wanneer zich substantiële wijzigingen voordoen in de planning, de inhoud of de financiën, dient u het Fonds daarvan per omgaande schriftelijk in kennis te stellen. Het Fonds kan het gewijzigde plan opnieuw laten beoordelen door een commissie. Naar aanleiding van het gewijzigde plan kan de subsidie worden verminderd of kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Voorzover u tussentijds voor hetzelfde plan subsidie ontvangt van een ander bestuursorgaan, wordt het subsidie van het Fonds hiermee verminderd.
9.7. Voorschot op de subsidie gericht op individuele ontwikkeling
Een voorschot bedraagt maximaal 90% van de verleende subsidie die bedoeld is voor de individuele ontwikkeling. In de beschikking staat beschreven op welke wijze een voorschot kan worden aangevraagd.
9.8. Verzoek om een voorschot op de projectsubsidie
Een voorschot bedraagt maximaal 90% van de voor een project verleende subsidie. Om voor een voorschot in aanmerking te komen dient u bij de aanvraag in te dienen:
een kopie van een dagafschrift van de (post)bankrekening waarop bevoorschotting dient plaats te vinden. Het dagafschrift is niet ouder dan drie maanden en is ondertekend door de aanvrager of in het geval van een rechtspersoon, door de volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegde functionaris;
een opgave, waaruit blijkt dat u het aantal activiteiten realiseert dat is genoemd in de beschikking waarin de subsidie is verleend. In het geval van voorstellingen en concerten stuurt u tevens een kopie van de optie en/of definitieve contracten;
een herziene begroting: alleen in het geval de begrote projectlasten in uw aanvraag EUR 75.000 of meer bedragen of de verleende subsidie EUR 15.000 of meer bedraagt. In het dekkingsplan verantwoordt u als bijdrage van het Fonds ten hoogste de verleende subsidie. Afwijkingen van 5% of meer ten opzichte van de begroting moeten worden toegelicht. De herziene begroting is ondertekend door een volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegde functionaris;
Het Fonds kan nadere voorwaarden stellen bij het verlenen van een voorschot. Denk daarbij aan definitieve speellijsten van voorstellingen. Het Fonds behoudt zich het recht voor om een verzoek om een voorschot in verschillende termijnen te voldoen.
9.9. Verantwoording van de subsidie
Uiterlijk drie maanden na afloop van de uitvoering van het plan dient u een verantwoording in.
Een verantwoording bestaat uit een inhoudelijk en financieel verslag. Bij projecten kan een goedkeurende accountantsverklaring verplicht zijn.
In het inhoudelijk verslag wordt het oorspronkelijke plan geëvalueerd. De inhoudelijke verantwoording bevat ten minste de volgende elementen:
een korte omschrijving van het oorspronkelijke plan en een omschrijving van de realisatie;
een evaluatie: een gemotiveerd oordeel over de vraag of en in hoeverre de artistieke doelstellingen van het plan zijn gerealiseerd;
voorzover van toepassing: een evaluatie van publieksbereik en -waardering in relatie tot de begrote en gerealiseerde publieksinkomsten;
zo mogelijk, een korte omschrijving van praktische problemen en tips voor toekomstige aanvragers die een soortgelijk plan willen ondernemen.
Het financieel verslag bevat een overzicht van de werkelijke uitgaven en verkregen inkomsten en een specificatie van de honoraria, salarissen en pensioenlasten voorzien van geboortedata en sofinummers. De opzet van dit verslag sluit aan bij het verantwoordingsmodel van het Fonds en de bepalingen in deze subsidieregeling. Afwijkingen van 5% of meer ten opzichte van de (herziene) begroting licht u nader toe.
Een accountantsverklaring is vereist indien de begrote projectlasten EUR 75.000 of meer bedragen. Een accountantsverklaring wordt verstrekt door een registeraccountant, ingeschreven in het accountantsregister van het NIVRA, of door een accountant-administratieconsulent, ingeschreven in het accountantsregister van de NOVAA. De verklaring betreft de naleving van de subsidiebepalingen door de subsidieontvanger overeenkomstig het controleprotocol. Het is ingericht conform het model accountantsverklaring. U draagt er zorg voor dat uw accountant meewerkt aan door een externe accountant of het bureau van het Fonds desgewenst in te stellen onderzoeken naar de door uw accountant verrichte werkzaamheden. De daaraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de subsidie.
9.10. Vaststelling en verrekening van de subsidie
Het Fonds streeft ernaar binnen zes weken na ontvangst van de verantwoording de subsidie vast te stellen. De subsidie kan evenwel nooit meer bedragen dan het verleende bedrag of het tekort volgens de verantwoording. Binnen veertien dagen na deze vaststelling wordt de subsidie onder verrekening van uitbetaalde voorschotten per bank uitbetaald. Wanneer de vastgestelde subsidie minder bedraagt dan de uitbetaalde voorschotten, dient het verschil binnen veertien dagen te worden terugbetaald.
9.11. Wijziging van de subsidieverlening
Wanneer door de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt of wanneer de voorschriften verbonden aan de subsidie niet zijn nageleefd, kan het Fonds besluiten de subsidieverlening te wijzigen, het verstrekken van voorschotten op te schorten, reeds uitbetaalde voorschotten terug te vorderen of de subsidievaststelling te herzien.
10. Oneens met een besluit van het Fonds en dan?
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het Fonds uw aanvraag verwerkt, kan het zijn dat er onduidelijkheden of onvolkomenheden optreden in de besluitvorming. Als u meer informatie wenst over een besluit van het Fonds of de totstandkoming er van, verdient het aanbeveling om eerst telefonisch contact op te nemen of een afspraak te maken voor een gesprek met de (project)medewerker die in de brief als contactpersoon staat vermeld. Het bureau is gaarne bereid een besluit mondeling nader toe te lichten.
Ook stelt het Fonds het zeer op prijs als u eventuele klachten, grieven of suggesties aan het bureau wilt doorgeven. U kunt het Fonds uw klacht, grief of suggestie per brief laten weten. Het adres is: Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, t.a.v. de directie, Postbus 85471, 2508 CD Den Haag. Binnen 4 weken ontvangt u een antwoord op uw schrijven.
Mocht u gebruik willen maken van de Algemene wet bestuursrecht dan geldt het volgende. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen een besluit. De mogelijkheden tot bezwaar worden in voorkomende gevallen in de correspondentie vermeld. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan: het bestuur van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, Postbus 85471, 2508 CD Den Haag. Het bezwaarschrift vermeldt in ieder geval wie de indiener is en bevat de redenen van het bezwaar.
Na ontvangst van het bezwaarschrift volgt een uitnodiging voor een hoorzitting. Het bezwaarschrift wordt doorgestuurd aan de (voorzitter) van de adviescommissie die over uw aanvraag heeft geadviseerd. Slechts als er een reden is om te reageren, dus niet als er louter sprake is van een verschil in artistieke opvatting, volgt een nader advies. De voorzitter van het bestuur neemt over het bezwaarschrift een besluit op basis van het advies van de secretaris bezwaarschriften (en eventueel het nader advies van de adviescommissie). Het Fonds streeft ernaar het bezwaarschrift binnen 6 weken na ontvangst af te handelen.
Als een aanvrager gebruik maakt van de bezwaarschriftenprocedure kan deze aanvrager niet gelijktijdig dezelfde aanvraag opnieuw indienen. Het is overigens mogelijk om een verbeterde aanvraag voor een tweede maal in te dienen. Voorwaarde blijft dat de – voor de tweede keer ingediende – aanvraag volledig en op tijd is.
11.1. Overgangsbepaling
Ten aanzien van aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze regeling, maar waarop nog niet is beslist ten tijde van de inwerkingtreding van dit reglement, geldt hetgeen in deze regeling is bepaald.
11.2. Bekendmaking
Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 14 december 2005 nummer 243.
11.3. Inwerkingtreding
Deze regeling is van kracht met ingang van 1 januari 2006 en geldt totdat deze vervangen wordt.
11.4. Wettelijk kader
Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten is opgericht ingevolge artikel 8 lid 2 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. De Wet op het specifiek cultuurbeleid , het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen en de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen zijn eveneens van toepassing. De subsidieregeling 2005–2006 is op 2 december 2005 goedgekeurd door de Staatssecretaris voor Cultuur en Media.
11.5. Slotbepaling
In de gevallen waarin de Wet, de statuten van het Fonds, de subsidieregeling en/of de beschikking niet voorzien, beslist het bestuur van het Fonds.
De subsidieregeling 2005–2006 is op 2 december 2005 goedgekeurd door de Staatssecretaris voor Cultuur en Media.
Den Haag, 6 december 2005
Bestuur Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten.
Inhoudsopgave
1. Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten
1.1. Amateurkunstenaars
1.2. Professionele podiumkunstenaars
1.3. Semi-professionele kunstenaars
2. Welke plannen komen voor subsidie in aanmerking?
2.1. Plannen gericht op individuele ontwikkeling
2.2. Projectaanvragen van amateurkunstenaars
2.3. Projectaanvragen van professionele podiumkunstenaars of semi-professionele kunstenaars
2.4. HGIS-cultuurmiddelen
2.5. Meerjarig programmasubsidie
3. Voor wie zijn de subsidies van het Fonds bedoeld?
3.1. Natuurlijke personen
3.2. Rechtspersonen
3.3. Wanneer een natuurlijke persoon of een rechtspersoon
4. Wat voor subsidies heeft het fonds te bieden?
4.1. Tekortsubsidies
4.2. Voorbereidingssubsidies
4.3. Garantiesubsidies
5. Wanneer subsidie aanvragen?
5.1. Voor plannen die gericht zijn op individuele ontwikkeling
5.2. Voor projectaanvragen
6. Hoe een subsidie-aanvraag in te dienen?
6.1. Aanvraagformulier
6.2. Beschrijving van het plan
6.3. Begroting
6.3.A. Voor alle aanvragen geldt
6.3.B. Voor aanvragen voor een beurs amateurkunst, studie-, reis- of werkbeurs of oeuvrestipendium
6.3.C. Voor projectaanvragen
6.3.D. Voor projectaanvragen van amateurkunstenaars
6.3.E. Voor projectaanvragen van professionele podiumkunstenaars of semi-professionele kunstenaars
6.4. Documentatie, voorzover voor de beoordeling noodzakelijk
6.4.A. Aanvragen gericht op individuele ontwikkeling
6.4.B. Projectaanvragen
7. Waarom honoreert het Fonds een aanvraag?
7.1. Artistieke kwaliteit
7.2. Productionele kwaliteit
7.3. Redelijkheid van de begroting
7.4. Alleen bij hoge uitzondering: een plan van regionaal belang
7.5. Alleen van toepassing op meerjarig door OCW gesubsidieerde instellingen
8. Hoe werkt het Fonds?
9. Waarmee moet een aanvrager verder rekening houden?
9.1. Administratieve organisatie
9.2. Verwerven van eigendommen en/of vorming van vermogen
9.3. Intellectuele eigendom
9.4. Pensioenen
9.5. Rechtspersoon: goed bestuur en goed werkgeverschap
9.6. Gewijzigd plan
9.7. Voorschot op de subsidie gericht op individuele ontwikkeling
9.8. Verzoek om een voorschot op de projectsubsidie
9.9. Verantwoording van de subsidie
9.10. Vaststelling en verrekening van de subsidie
9.11. Wijziging van de subsidieverlening
10. Oneens met een besluit van het Fonds en dan?
11. Overige bepalingen
11.1. Overgangsbepaling
11.2. Bekendmaking
11.3. Inwerkingtreding
11.4. Wettelijk kader
11.5. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht