Subsidieregeling Groepsbudgetten jazz en improvisatiemuziek 2004
1. Doel van het onderdeel groepsbudgetten jazz- en improvisatiemuziek 2004
Het onderdeel Groepsbudgetten jazz- en improvisatiemuziek 2004 beoogt de bevordering van nieuwe programma's van ad hoc samengestelde jazz- en geïmproviseerde muziekformaties om de ontwikkeling van dit muziekgenre een kwalitatieve impuls te geven.
2. Aard van de aanvragen
Het onderdeel Groepsbudgetten jazz- en improvisatiemuziek 2004 biedt in Nederland gevestigde, professionele groepen/ ensembles op het gebied van jazz- en improvisatiemuziek een tegemoetkoming in de subsidiabele kosten.
Aanvragen kunnen uitsluitend betrekking hebben op een tegemoetkoming in de kosten die gemoeid zijn met de voorbereiding van het geven van concerten. Kosten die te maken hebben met het geven van concerten zelf zijn nadrukkelijk uitgesloten; evenmin is hiervoor een beroep mogelijk op andere regelingen van het Fonds.
Een medewerker beschikt over de Nederlandse nationaliteit of heeft zich in Nederland of de Europese Unie gevestigd. Indien een medewerker van buiten de Europese Unie zich in Nederland vestigt, dient u desgevraagd een kopie van de verblijfsvergunning te overleggen.
Let wel: Subsidies voor presentaties worden in het kader van deze regeling niet verstrekt.
3. Beschikbaar budget
Het bestuur van het Fonds stelt het beschikbare budget voor het onderdeel Groepsbudgetten jazz- en improvisatiemuziek 2004 vast. Subsidie wordt slechts verleend voorzover de middelen van het Fonds toereikend zijn. Onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid middelen kan het Fonds niet alle aanvragen honoreren en evenmin gehonoreerde aanvragen voor het gevraagde bedrag honoreren.
4. Aanvraag- en beslistermijn, repetitie- en onderzoeksperiode
U kunt uw aanvraag voor een subsidie Groepsbudgetten jazz- en improvisatiemuziek 2004 het gehele jaar indienen. De repetities mogen niet starten voordat het bestuur beslist heeft over uw aanvraag. De repetities vangen niet later aan dan op 31 december 2005.
Indien het Fonds uw aanvraag achtereenvolgens uiterlijk op vrijdag 12 september 2003, 9 januari 2004 of 9 april 2004 om 15.00 uur ontvangen heeft, ontvangt u respectievelijk omstreeks 5 december 2003, 2 april 2004 of 9 juli 2004 het besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd.
Is uw aanvraag te laat ontvangen dan wordt deze niet in behandeling genomen.
5. Aanvragen
Voor het indienen van een aanvraag maakt u gebruik van het aanvraagformulier Groepsbudgetten jazz en improvisatiemuziek 2004 met bijbehorend begrotingsmodel. Deze zijn opgenomen in deze brochure en beschikbaar op de website van het Fonds (www.fapk.nl).
De aanvraag, gesteld in de Nederlandse taal, bestaat uit:
- een volledig ingevuld aanvraagformulier (in negenvoud, zie 5.1.);
- een gemotiveerd plan (in negenvoud, zie 5.2.);
- een begroting met toelichting (in negenvoud, zie 5.3.);
- en voor de beoordeling noodzakelijke bijlagen (zie 5.4.).
5.1. Aanvraagformulier
Op het aanvraagformulier geeft u onder andere aan:
- de gegevens van de aanvrager;
- de gegevens van de contactpersoon;
- in welke periode de activiteiten plaatsvinden.
5.2. Gemotiveerd plan
Het gemotiveerde plan beslaat bij voorkeur maximaal vier A-4tjes waarin u een inhoudelijke en organisatorische beschrijving van de voor te bereiden concerten geeft. Daarbij is het van belang uw plan zo concreet mogelijk te beschrijven. Het bevat de volgende informatie:
- Een korte omschrijving van inhoud, vorm en artistiek concept van de voor te bereiden concerten en van de voorgenomen werkmethode.
- De betekenis van uw aanvraag voor uw verdere artistieke ontwikkeling en/of voor de artistieke ontwikkeling van de jazz- en improvisatiemuziek.
- Geef aan wanneer de repetitieperiode aanvangt en wat de duur van repetitieperiode is. Wat is het aantal repetities? Motiveer dit aantal.
- Wat is de speelperiode? Motiveer de geplande duur van de speelperiode en uw verwachting ten aanzien van het aantal concerten. Geef aan in welke periode en in welke circuits (grote zaal, kleine zaal, op locatie, elders) de concerten gespeeld worden.
- Vermelding van de uitvoerenden en motivatie van uw keuze (curricula vitae bijvoegen).
- Beschrijf hoe u uw plan gaat realiseren: produceert u zelf of werkt u samen met een impresariaat? Zo ja, met wie? Motiveer uw keuze.
- Geef aan wie de organisatie vormen en wat de functies zijn. Motiveer uw keuze (curricula vitae bijvoegen).
- Beschrijf kort door wie en hoe speelplaatsen voor uw productie worden benaderd, welke reeds zijn benaderd en welke nog volgen.
- Geef aan hoe het publiek geworven wordt en of er sprake is van specifieke publieksgroepen.
5.3. Begroting
Voor de subsidieregeling Groepsbudgetten jazz- en improvisatiemuziek 2004 maakt u gebruik van het bijbehorende begrotingsmodel.
1. Het Fonds verzoekt u de begrotingsposten zoveel mogelijk te specificeren en indien u dit nodig acht een toelichting bij uw begroting te voegen.
2. Ter bepaling van de hoogte van het te verlenen subsidie gelden de volgende richtlijnen:
De hoogte is afhankelijk van de omvang van de groep of het ensemble. Het Fonds gaat uit van een groepsactiviteit van maximaal tien betaalde repetitie- of opnamedagen.
Subsidie die gedurende de subsidieperiode van andere bestuursorganen is of wordt verkregen voor dezelfde activiteiten als waarvoor in het kader van deze subsidieregeling subsidie is verleend, wordt in mindering gebracht op het verleende subsidie.
Subsidiabel zijn:
- honoraria van personeel tijdens de repetitieperiode: voor de groepsleider, musici, zakelijke en productieleiding bedragen deze:
bij 2 tot en met 6 musici € 900;
bij 7 tot en met 12 musici € 1.250;
bij 13 en meer musici € 1.500;
voor kantoormedewerker(s) € 450.
Per musicus is beschikbaar voor honorarium/repetities/opname € 75 en reiskosten repetities/opname € 20.
- publiciteits- en kantoorkosten: kosten muziekopnames ten behoeve van een demo, maximaal € 1.150; kosten foto's, folders, mailingen, porti, telefoonkosten en dergelijke, maximaal € 1.150.
- huur van een repetitieruimte: € 25 per repetitie.
5.4. Voor de beoordeling noodzakelijke bijlagen
Voor de beoordeling noodzakelijke bijlagen zijn:
- curricula vitae van makers, medewerkers en uitvoerenden (in negenvoud).
- relevante opnamen op cd of band van werken van de componist, van de voorgestelde uitvoerenden (in enkelvoud).
- voor zover in uw plan composities zijn opgenomen die niet algemeen bekend zijn, muziekfragmenten op cd of band (in enkelvoud).
Het is van belang dat foto's, illustraties, videobanden, geluidsbanden en cd's voorzien zijn van de naam van de aanvrager en van de titel van uw plan. U kunt op het aanvraagformulier aangeven of u dit materiaal na afloop van de bezwaartermijn terug wilt ontvangen.
6. Werkwijze
Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van uw aanvraag zendt het Fonds u een ontvangstbevestiging. Hierna wordt getoetst of uw aanvraag past binnen de regeling en volledig en op tijd is ingediend. Over het besluit van het Fonds volgt altijd schriftelijk bericht. Desgevraagd retourneert het Fonds van een niet in behandeling genomen aanvraag acht exemplaren.
Het bestuur van het Fonds legt een in behandeling genomen aanvraag voor aan een adviescommissie. Het Fonds benoemt adviseurs op basis van hun specifieke deskundigheid en voor een periode van twee aaneengesloten seizoenen, met een mogelijkheid van verlenging met eenmaal twee aaneengesloten seizoenen. Een adviescommissie bestaat uit een voorzitter en minimaal drie leden. Het bestuur van het Fonds stelt de adviescommissie samen. Vergaderingen van adviescommissies zijn niet openbaar.
Deze commissie beoordeelt een in behandeling genomen aanvraag aan de hand van de criteria zoals vermeld in de subsidieregeling. De commissie preadviseert het college van advies. Het college van advies bestaat uit een externe voorzitter en een door het bestuur te bepalen aantal externe leden en de voorzitters van de adviescommissies. Vergaderingen van het college van advies zijn niet openbaar. Het college van het advies brengt advies uit aan het bestuur.
Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen informatie verstrekt.
Het bestuur besluit in beginsel uiterlijk 12 weken na ontvangst van uw aanvraag. Het besluit van het bestuur bestaat uit de subsidiebeschikking met daarbij de motivatie, het uitgebrachte advies. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, berichten wij u het maximaal verleende subsidie of de voorwaarden waaronder een reservering kan worden omgezet in een subsidieverlening. Aan een subsidie zijn verplichtingen verbonden zoals vermeld in paragraaf 8 Subsidieverplichtingen en zoals eventueel aanvullend opgenomen in de beschikking.
Aan het honoreren van een aanvraag Groepsbudgetten jazz en improvisatiemuziek kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag en/of een met betreffende activiteiten verband houdende aanvraag.
7. Beoordelingscriteria
De commissie beoordeelt in behandeling genomen aanvragen Groepsbudgetten jazz en improvisatiemuziek 2004 aan de hand van de volgende specifieke criteria:
Artistieke kwaliteit
De artistieke kwaliteit van het project, de makers en de uitvoerenden. Kernbegrippen daarbij zijn vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid.
Diversiteit
In hoeverre is er sprake van een belangwekkende bijdrage aan de verscheidenheid van jazz en improvisatiemuziek in Nederland?
Productionele kwaliteit
De kwaliteit van de aanvrager en/of producent op het gebied van productie, organisatie, financieel beheer, marketing en publiekswerving. Ook wordt de redelijkheid van de begroting beoordeeld.
8. Subsidieverplichtingen
Op het onderdeel Groepsbudgetten jazz- en improvisatiemuziek 2004 zijn de verplichtingen van de regeling Onderzoek en producties 2004 van toepassing.
9. Bezwaar
Voor het onderdeel Groepsbudgetten jazz- en improvisatiemuziek 2004 geldt dezelfde bezwaarschriftenprocedure als vermeld in de regeling Onderzoek en producties 2004.
Inhoudsopgave
1. Doel van het onderdeel groepsbudgetten jazz- en improvisatiemuziek 2004
2. Aard van de aanvragen
3. Beschikbaar budget
4. Aanvraag- en beslistermijn, repetitie- en onderzoeksperiode
5. Aanvragen
5.1. Aanvraagformulier
5.2. Gemotiveerd plan
5.3. Begroting
5.4. Voor de beoordeling noodzakelijke bijlagen
6. Werkwijze
7. Beoordelingscriteria
Artistieke kwaliteit
Diversiteit
Productionele kwaliteit
8. Subsidieverplichtingen
9. Bezwaar
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht