Subsidieregeling Internationalisering 2004
1. Doel van de subsidieregeling
Het internationale beleid van het Fonds is erop gericht, in het verlengde van het landelijk beleid, de internationale kwaliteit en verscheidenheid van de Nederlandse podiumkunsten en amateurkunst en de aanwezigheid daarvan in het buitenland te bevorderen.
Onder podiumkunsten verstaat het Fonds kunsten op het gebied van muziek, muziektheater, dans, toneel, mime, jeugdtheater, poppen- en objecttheater, en mengvormen van genoemde (sub)disciplines, al dan niet in combinatie met nieuwe media.
Onder een amateurkunstbeoefenaar wordt verstaan iemand die uit liefhebberij, dat wil zeggen niet beroepsmatig, actief is op het terrein van de kunsten, met in begrip van de sector volkscultuur.
Activiteiten die plaatsvinden binnen of gericht zijn op het primair, voortgezet en hoger onderwijs, alsmede reguliere activiteiten van kunsteducatie-instellingen komen niet voor subsidiëring in aanmerking.
De subsidieregeling Internationalisering maakt onderscheid tussen reguliere buitenland activiteiten die worden gefinancierd vanuit de Cultuurnota en activiteiten die zijn gericht op de intensivering van het internationaal cultuurbeleid. De laatste categorie wordt gefinancierd vanuit HGIS Cultuurmiddelen. Deze middelen worden telkens voor een periode van twee jaar aan het Fonds ter beschikking gesteld.
Aanvragen voor Gebundelde presentaties, Internationale samenwerkingsprojecten, Internationale festivals en Nederland Vrijhaven worden door het Fonds gefinancierd uit door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor dit doel beschikbaar gestelde HGIS Cultuurmiddelen.
Voor aanvragen in het kader van de regeling Internationalisering 2004, de onderdelen Gebundelde presentaties, Internationale samenwerkingsprojecten, Internationale festivals en Nederland Vrijhaven geldt daarom dat hiervoor uitsluitend een aanvraag kan worden ingediend bij of het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten of de HGIS Cultuurcommissie.
Een aanvraag voor Gebundelde presentaties, Internationale samenwerkingsprojecten en Nederland Vrijhaven waarvan het gevraagd bedrag hoger is dan 113.444 euro moet worden ingediend bij de HGIS Cultuurcommissie.
Aanvragers kunnen dus niet voor hetzelfde project een beroep doen op zowel het Fonds als op de HGIS Cultuurcommissie.
2. Aard van de aanvragen
Een bijdrage wordt verstrekt in de kosten die door in Nederland gevestigde amateurkunstenaars of professionele podiumkunstenaars worden gemaakt voor het ontwikkelen en uitvoeren van internationale activiteiten. Voor de specifieke aard van de activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, wordt verwezen naar het desbetreffende onderdeel van de subsidieregeling.
Een in Nederland gevestigde amateurkunstenaar of professionele podiumkunstenaar beschikt over de Nederlandse nationaliteit of heeft zich in Nederland of de Europese Unie gevestigd. Indien een amateurkunstenaar of professionele podiumkunstenaar van buiten de Europese Unie zich in Nederland vestigt, dient deze desgevraagd een kopie van de verblijfsvergunning te overleggen.
Zowel meerjarig gesubsidieerde gezelschappen als niet-meerjarig gesubsidieerden kunnen een aanvraag indienen. Meerjarig gesubsidieerden (door het Fonds of door het ministerie van OCenW) kunnen alleen een beroep op de subsidieregeling Internationalisering doen, indien de omvang van het gevraagd subsidie in redelijke verhouding staat tot het totale beschikbare budget van de regeling én tot de hoogte van het beschikbaar meerjarig subsidie van het gezelschap.
De regeling Internationalisering 2004 kent de volgende onderdelen, waarvan de subsidievoorwaarden verderop nader worden uitgewerkt:
I presentaties en profilering van Nederlandse amateurkunst in het buitenland
II (gebundelde) presentaties van Nederlandse professionele podiumkunsten in het buitenland
III internationale samenwerkingsprojecten van professionele podiumkunstenaars
IV Nederland Vrijhaven
V Internationale festivals in Nederland
Voor de onderdelen [III], [IV] en [V] geldt dat de activiteiten bij voorkeur plaats dienen te vinden in of met de prioriteitslanden zoals zij zijn vastgesteld in het kader van het internationaal cultuurbeleid of met kunstenaars uit deze landen. Dit geldt eveneens voor aanvragen onder [I] voor zover zij om de profilering van de amateurkunst in het buitenland gaan en voor aanvragen onder [II], voor zover het om gebundelde presentaties gaat.
Het gaat om de volgende landen:
Canada, Egypte, Indonesië, Japan, Marokko, de Russische Federatie, Suriname, Turkije, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika en de huidige en toekomstige lidstaten van de Europese Unie, met een bijzondere aandacht voor: België (Vlaanderen), Duitsland, Estland, Frankrijk, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.
3. Beschikbaar budget
Het bestuur van het Fonds stelt het beschikbare budget voor de subsidieregeling Internationalisering 2004 en de verschillende onderdelen vast. Subsidie wordt slechts verleend voorzover de middelen van het Fonds toereikend zijn. Onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid middelen kan het Fonds niet alle aanvragen honoreren en evenmin gehonoreerde aanvragen voor het gevraagde bedrag honoreren.
4. Aanvraag- en beslistermijn, vertrekdatum, repetitie- en onderzoeksperiode
U kunt uw aanvraag voor een subsidie Internationalisering in principe het gehele jaar indienen. De activiteiten beginnen niet later dan op 31 december 2004 voor wat betreft de onderdelen die gefinancierd worden uit HGIS Cultuurmiddelen. Als het gaat om presentaties en profilering van Nederlandse amateurkunst in het buitenland en presentaties van Nederlandse professionele podiumkunsten in het buitenland vangen de activiteiten niet later aan dan 31 december 2005.
Tot uiterlijk 10 weken voor het geplande vertrek naar het buitenland kunt u uw aanvraag indienen voor:
I presentaties en profilering van Nederlandse amateurkunst in het buitenland
II (gebundelde) presentaties in het buitenland van professionele podiumkunsten
Tot uiterlijk 13 weken voor aanvang van het project, dat wil zeggen start van de repetities respectievelijk van de feitelijke activiteit, kunt u uw aanvraag indienen voor:
III internationale samenwerkingsprojecten van professionele podiumkunstenaars
IV Nederland Vrijhaven
Voor:
V internationale festivals in Nederland voor het jaar 2004 kunt u uiterlijk tot vrijdag 17 oktober 2003 indienen (voor 15.00 uur).
U ontvangt ongeveer 10 weken na indiening bericht of uw aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd of de voorwaarden waaronder een reservering omgezet kan worden in een subsidieverlening.
Is uw aanvraag te laat ontvangen dan wordt deze niet in behandeling genomen.
5. Aanvragen
Voor het indienen van een aanvraag maakt u gebruik van het aanvraagformulier Internationalisering 2004 met bijbehorend begrotingsmodel. Op het aanvraagformulier geeft u aan op welk onderdeel van de subsidieregeling u een beroep doet. Per onderdeel staat gespecificeerd welke gegevens vereist zijn in een gemotiveerd plan, welke begroting u indient en welke bijlagen voor de beoordeling noodzakelijk zijn.
De aanvraag, gesteld in de Nederlandse taal, bestaat uit:
- een volledig ingevuld aanvraagformulier (in negenvoud);
- een gemotiveerd plan (in negenvoud);
- een begroting met toelichting (in negenvoud);
- en voor de beoordeling noodzakelijke bijlagen.
6. Werkwijze
Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van uw aanvraag zendt het Fonds u een ontvangstbevestiging. Hierna wordt getoetst of uw aanvraag past binnen de regeling en volledig en op tijd is ingediend. Over het besluit van het Fonds volgt altijd schriftelijk bericht. Desgevraagd retourneert het Fonds van een niet in behandeling genomen aanvraag acht exemplaren.
Het bestuur van het Fonds legt een in behandeling genomen aanvraag voor aan een adviescommissie. Het Fonds benoemt adviseurs op basis van hun specifieke deskundigheid en voor een periode van twee aaneengesloten seizoenen, met een mogelijkheid van verlenging met eenmaal twee aaneengesloten seizoenen. Een adviescommissie bestaat uit een voorzitter en minimaal drie leden. Het bestuur van het Fonds stelt de adviescommissie samen. Vergaderingen van adviescommissies zijn niet openbaar.
Deze commissie beoordeelt een in behandeling genomen aanvraag aan de hand van de criteria zoals vermeld in betreffend onderdeel van de subsidieregeling. De commissie preadviseert voor het onderdeel [I] presentaties en profilering van Nederlandse amateurkunst in het buitenland het college van advies amateurkunst.
Voor de overige onderdelen [II], [IIII], [IV], [V] preadviseert de commissie het college van advies professionele podiumkunsten. Elk college van advies bestaat uit een externe voorzitter
en een door het bestuur te bepalen aantal externe leden en de voorzitters van de adviescommissies. Vergaderingen van het college van advies zijn niet openbaar. Het college van
het advies brengt advies uit aan het bestuur.
Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen informatie verstrekt.
Het bestuur besluit in beginsel uiterlijk 10 weken na ontvangst van uw aanvraag. Het besluit van het bestuur bestaat uit de subsidiebeschikking met daarbij de motivatie, het uitgebrachte advies.
Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd, berichten wij u het maximaal verleende subsidie of de voorwaarden waaronder een reservering kan worden omgezet in een subsidieverlening. Aan een subsidie zijn verplichtingen verbonden zoals vermeld in paragraaf 7 Subsidieverplichtingen en zoals eventueel aanvullend opgenomen in de beschikking.
Aan het honoreren van een aanvraag Internationalisering kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag en/of een met betreffende activiteiten verband houdende aanvraag.
7. Subsidieverplichtingen
Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, gelden de volgende subsidieverplichtingen.
7.1. Rechtspersoon
Subsidie kan in principe slechts worden verleend aan een in Nederland gevestigde rechtspersoon.
7.2. Administratieve organisatie
Op verzoek van het Fonds dient u een volledig overzicht van uw financiële situatie te overleggen. U zorgt ervoor dat de doelstelling van het onderzoek of de productie op doelmatige en financieel verantwoorde wijze wordt nagestreefd en uitgevoerd. Ook zorgt u er voor dat de administratie en de organisatie met betrekking tot het onderzoek of de productie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd en dat de administratie een juist, volledig en actueel beeld geeft van het (financiële) verloop van het onderzoek of de productie. De administratie en de daarbij behorende bewijsstukken bewaart u ten minste gedurende vijf jaren na de vaststelling van het subsidie.
7.3. Wijzigingen in uw voorgenomen activiteiten
Het subsidie is uitsluitend bestemd voor de uitvoering van de in de beschikking genoemde activiteiten, binnen de in de beschikking genoemde periode. Wanneer zich substantiële wijzigingen voordoen in de planning of anderszins inhoudelijk en/of financieel, dient u het Fonds daarvan per omgaande schriftelijk in kennis te stellen.
Als substantieel worden in ieder geval aangemerkt:
- wijziging van inhoud, vorm of artistiek concept van uw voorgenomen activiteiten;
- wijziging van de kern van artistiek medewerkers of hun functie binnen uw voorgenomen activiteiten;
- wijziging van de kern van zakelijk of productiemedewerkers of hun functie binnen uw voorgenomen activiteiten;
- wijziging van de periode waarin uw activiteiten plaatsvinden;
- wijziging van het aantal voorstellingen of concerten of de mate van spreiding.
De eerste drie genoemde wijzigingen worden in principe opnieuw door een commissie beoordeeld. Op basis van dit advies blijft de oorspronkelijke subsidieverlening in stand of wordt het subsidie verminderd of ingetrokken.
Bij wijziging van de periode waarin de activiteiten plaatsvinden, blijft de oorspronkelijke subsidieverlening in stand als de activiteiten weliswaar later maar nog steeds in hetzelfde seizoen plaatsvinden. Wijziging leidt in principe tot intrekking van het subsidie als de activiteiten pas in een volgend seizoen plaatsvinden.
Bij wijziging van het aantal activiteiten of de mate van spreiding kan het subsidie evenredig worden verminderd of worden ingetrokken.
De intrekking of wijziging werkt terug tot het tijdstip waarop het subsidie is verleend, tenzij bij het besluit tot intrekking of wijziging anders is bepaald.
7.4. Verzoek om een voorschot
U kunt een voorschot van maximaal 90% van het verleende subsidie verkrijgen. Een verzoek om een voorschot bestaat uit:
- Een opgave van uw (post)bankrekeningnummer waarop bevoorschotting dient plaats te vinden. Deze opgave dient ondertekend te zijn door de penningmeester van uw instelling.
Voor gebundelde presentaties, internationale samenwerkingsprojecten, Nederland Vrijhaven en internationale festivals in Nederland verwachten wij tevens:
- een speelplan, waaruit blijkt dat u het in uw aanvraag genoemde aantal voorstellingen realiseert. Indien het aantal voorstellingen en/of de mate van spreiding afwijkt van uw aanvraag dient u hiervoor redenen aan te geven. substantiële verschillen kunnen leiden tot wijziging of intrekking van deze toekenning. Wij ontvangen graag een kopie van de optie en/of definitieve contracten.
- een herziene begroting. Wij verzoeken u gebruik te maken van bijgevoegd model. In het dekkingsplan verantwoordt u als bijdrage van het fonds te hoogste het toegekende subsidie. De herziene begroting dient ondertekend te zijn door de penningmeester van uw instelling.
Na tijdige ontvangst en goedkeuring van deze gegevens ontvangt u ongeveer 3 maanden voor de première datum of vertrek naar het buitenland een eerste voorschot ter grootte van 30% van het verleende subsidie, ongeveer 6 weken voor de premièredatum een tweede voorschot ter grootte van 30% van het verleende subsidie en ongeveer 2 weken voor de premièredatum een derde voorschot ter grootte van 30% van het verleende subsidie.
7.5. Verzoek tot vaststelling van het subsidie
Uiterlijk drie maanden na afloop van de uitvoering van het plan dient u een verantwoording in. Wanneer dit wordt nagelaten, kan het Fonds in ieder geval besluiten de subsidieverlening in te trekken of het subsidiebedrag te verlagen.
7.6. Verantwoording van het subsidie
Een verantwoording bestaat uit een activiteitenoverzicht, een inhoudelijk en financieel verslag, en, indien vereist, een goedkeurende accountantsverklaring.
Het activiteitenoverzicht bevat een opgave van aantal en spreiding van de activiteiten en van het deelnemers- en/of bezoekersaantal. Het is voorzien van:
- recensies, uitkomsten van bezoekersonderzoek, waaruit de publiekswaardering blijkt;
- een evaluatie van publieksbereik en -waardering in relatie tot de begrote en gerealiseerde publieksinkomsten.
In het inhoudelijk verslag wordt het oorspronkelijke plan geëvalueerd. De inhoudelijke verantwoording bevat ten minste de volgende elementen:
- een korte omschrijving van inhoud, vorm en artistiek concept van uw activiteiten en van de werkmethode;
- een artistieke evaluatie: een gemotiveerd oordeel over de vraag of en in hoeverre de artistieke doelstellingen van de activiteiten zijn gerealiseerd.
Het financieel verslag bevat een overzicht van de werkelijke uitgaven en verkregen inkomsten. De opzet van dit verslag sluit aan bij de ingediende (herziene) begroting conform het model van het Fonds en de bepalingen in de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004 . Afwijkingen van 5% of meer ten opzichte van de (herziene) begroting licht u nader toe.
Een accountantsverklaring is niet vereist indien de begrote lasten verbonden aan een onderzoek of een productie 250.000 euro niet overschrijden en het maximaal verleend subsidie minder dan 25.000 euro bedraagt. In alle andere gevallen is een accountantsverklaring vereist. De accountantsverklaring wordt verstrekt door een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De verklaring betreft de naleving van de subsidiebepalingen door de subsidieontvanger overeenkomstig het controleprotocol in bijlage 1 en is ingericht conform het opgenomen model accountantsverklaring in bijlage 2 van de regeling Onderzoek en producties 2004 . U draagt er zorg voor dat uw accountant meewerkt aan door een externe accountant of medewerkers van het Fonds desgewenst in te stellen onderzoeken naar de door uw accountant verrichte werkzaamheden. De daaraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in het subsidie.
7.7. Verwerven van eigendommen en/of vorming van vermogen
Indien het subsidie heeft bijgedragen tot het verwerven van eigendommen of anderszins tot de vorming van vermogen, bent u daarvoor aan het Fonds een door het Fonds te bepalen vergoeding verschuldigd. De vergoeding is slechts verschuldigd indien:
- u de voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen vervreemdt of bezwaart of de bestemming daarvan wijzigt;
- u een schadevergoeding ontvangt voor verlies of beschadiging van de voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen;
- de activiteiten waarvoor subsidie is verleend geheel of gedeeltelijk worden beëindigd;
- de verlening wordt ingetrokken of het subsidie wordt beëindigd of
- de rechtspersoon die het subsidie ontving, wordt ontbonden.
Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de waarde van de eigendommen en andere vermogensbestanddelen op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd wordt. Een vergoeding is niet verschuldigd indien de ontvanger aan betreffende eigendommen een door het Fonds te bepalen bestemming geeft.
7.8. Vaststelling en verrekening van het subsidie
Het Fonds streeft ernaar binnen zes weken na ontvangst van de verantwoording het subsidie vast te stellen. Het subsidie kan evenwel nooit meer bedragen dan het verleende bedrag of het tekort op de afrekening.
Binnen veertien dagen na deze vaststelling wordt het subsidie onder verrekening van reeds betaalde voorschotten per bank uitbetaald. Tenzij het Fonds heeft besloten tot verrekening op andere wijze stort u het teveel ontvangen en/of de ten onrechte betaalbaar gestelde voorschotten binnen veertien dagen na ontvangst daarvan terug.
7.9. Intellectuele eigendom
Bij subsidieverlening geeft de aanvrager het Fonds toestemming om delen van het inhoudelijk en financieel eindverslag of overige op de aanvraag van toepassing zijnde documentatie (inclusief beeldmateriaal) openbaar te maken of anderszins te presenteren of te verveelvoudigen, zonder dat de aanvrager daarvoor een vergoeding ontvangt. Openbaarmaking, presentatie of verveelvoudiging vindt uitsluitend plaats ter verantwoording van de werkzaamheden van het Fonds.
7.10. Overige bepalingen
In de gevallen waarin de Wet, de statuten van het Fonds of de subsidieregeling niet voorzien, beslist het bestuur van het Fonds.
8. Bezwaar
Op de subsidieregelingen van het Fonds is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen een besluit van het Fonds. De mogelijkheden tot bezwaar worden in voorkomende gevallen in de correspondentie vermeld. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan het bestuur van het Fonds. De termijn hiervoor bedraagt zes weken. Het bezwaarschrift vermeldt in ieder geval wie de indiener is en bevat de redenen van het bezwaar. De werkwijze is voor bezwaar ontvankelijk; het kwaliteitsoordeel van adviseurs is dat niet. De bezwaarschriftenprocedure heeft geen schorsende werking.
Als het bezwaarschrift ontvankelijk is, stelt het Fonds de belanghebbende in de gelegenheid te worden gehoord door een interne bezwaarschriftencommissie. De indiener heeft dan de mogelijkheid om zijn bezwaren nog eens mondeling toe te lichten of zijn bezwaarschrift aan te vullen met nieuwe gronden. Van het horen wordt een verslag gemaakt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan belanghebbende.
Let wel: Als een aanvrager gebruik maakt van de bezwaarschriftenprocedure kan deze aanvrager niet gelijktijdig dezelfde aanvraag opnieuw indienen.
Inhoudsopgave
1. Doel van de subsidieregeling
2. Aard van de aanvragen
3. Beschikbaar budget
4. Aanvraag- en beslistermijn, vertrekdatum, repetitie- en onderzoeksperiode
5. Aanvragen
6. Werkwijze
7. Subsidieverplichtingen
7.1. Rechtspersoon
7.2. Administratieve organisatie
7.3. Wijzigingen in uw voorgenomen activiteiten
7.4. Verzoek om een voorschot
7.5. Verzoek tot vaststelling van het subsidie
7.6. Verantwoording van het subsidie
7.7. Verwerven van eigendommen en/of vorming van vermogen
7.8. Vaststelling en verrekening van het subsidie
7.9. Intellectuele eigendom
7.10. Overige bepalingen
8. Bezwaar
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht