Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
De Nederlandse Zorgautoriteit,
Op grond van de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg;
Op basis van de beleidsregels orthodontie;
En gelet op artikel 35 jo artikel 52, lid 5 Wmg;
Besloten:
dat rechtsgeldig
door:
1. zorgaanbieders, die als tandartsspecialist in de dentomaxillaire orthopaedie staan ingeschreven in het BIG-register (orthodontisten);
2. zorgaanbieders, die orthodontische zorg verlenen waarop bij of krachtens de Zorgverzekeringswet of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aanspraak bestaat, uitgezonderd tandartsen algemeen practici;
3. zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, onder c, sub 2, Wmg (factormaatschappijen).
aan:
alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden
prestatiebeschrijving en bijbehorend maximumtarief (in euro’s):
maximaal de bedragen, vermeld achter de desbetreffende prestaties, zoals omschreven in de bijlagen 1 , 2 en 3 bij de tariefbeschikking 5500-1900-11-1 gevoegde tarieflijst, in rekening kunnen worden gebracht. Deze vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.
De tarieven en techniekkosten kunnen uitsluitend als zodanig herkenbaar en gespecificeerd aan de patiënten in rekening worden gebracht.
Indien in de genoemde bijlagen gesproken wordt over zorgaanbieder, worden de hierboven bij ‘door’ genoemde drie categorieën van zorgaanbieders bedoeld.
De geldigheidsduur van de eerder afgegeven tariefbeschikking 5500-1900-10-1 van 14 december 2009 wordt met de onderhavige tariefbeschikking beperkt tot en met 31 december 2010.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,
unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht