Let op. Deze wet is vervallen op 26 juli 2018. U leest nu de tekst die gold op 25 juli 2018.

Tariefbeschikking Dyslexiezorg 2009 Hoofdbehandelaren GGZ

Uitgebreide informatie
Tariefbeschikking Dyslexiezorg 2009 Hoofdbehandelaren GGZ
De Nederlandse Zorgautoriteit
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
op basis van de beleidsregels:
Beleidsregel dyslexiezorg
en gelet op:
artikel 35 jo. artikel 52 lid 5 Wmg
ambtshalve besloten:
dat met ingang van 1 januari 2009 rechtsgeldig
door:
• Zorgaanbieders in de curatieve GGZ als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Declaratiebepalingen DBC GGZ en artikel 1 Regeling Instructie DBC-registratie GGZ, voor zover deze binnen het kader van de DBC-spelregels 1 benoemd zijn als hoofdbehandelaar;
• en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, onder c sub 2, van de Wmg
aan:
alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden
de navolgende prestatiebeschrijving
de zorg inhoudende de diagnose en behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie bij kinderen van zeven jaar of ouder die basisonderwijs volgen en die wordt verricht conform het ‘Protocol Dyslexie, diagnostiek en behandeling’ (Blomert 2006)
in rekening kan worden gebracht
het maximumtarief van:
Overig
Voor bovengenoemde zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Declaratiebepalingen DBC GGZ en artikel 1 Regeling Instructie DBC-registratie GGZ, die binnen het kader van de DBC-spelregels benoemd zijn als hoofdbehandelaar, geldt dat zij de bovengenoemde prestatie en tarieven alleen in rekening kunnen brengen als zij voor de dyslexiezorg een overeenkomst hebben gesloten met een verzekeraar.
De dyslexiezorg en bijbehorende tarieven worden gedeclareerd en geregistreerd conform de ‘ Tijdelijke regeling dyslexie onder/in de DBC geestelijke gezondheidszorg ’.
In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. Voorwaarde is dat de zorgverlener of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.
Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die
krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en
in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en
krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten , gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-/AWBZ-verzekerde.
Bezwaar
Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg juncto artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via email), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Bezwaar, beroep en boetes, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.
Hoogachtend,
1
Met de DBC-spelregels wordt bedoeld: de ‘Spelregels DBC-registratie’ waarnaar wordt verwezen in artikel 4 van de Regeling Instructie DBC-registratie GGZ (regeling GG/NR-100.087, dan wel opvolgende versies daarvan). Deze regeling en de bijbehorende DBC-spelregels zijn te downloaden van de website van de NZa: www.nza.nl.
Nederlandse Zorgautoriteit
directeur Zorgmarkten Cure
Inhoudsopgave
de navolgende prestatiebeschrijving
in rekening kan worden gebracht
Overig
Bezwaar
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht