Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2013.

Tariefbeschikking overige producten FZ

Uitgebreide informatie
Tariefbeschikking overige producten FZ
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4, uitgezonderd de artikelen 34, 38, eerste lid en derde t/m het zevende lid, en 40 t/m 43, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),
en meer in het bijzonder:
de artikelen 35 en 50, eerste lid, van de Wmg,
alsmede de beleidsregels:
? Overige producten forensische zorg in strafrechtelijk kader, kenmerk BR/FZ-0004;
? Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0001;
? Afronding tarieven, kenmerk AL/BR-0004;
en de nadere regels:
? Declaratiebepalingen DBBC’s FZ, kenmerk NR/FZ-001 ;
? Verplichting aanlevering minimale dataset FZ, kenmerk NR/FZ-003;
? Instructie DBBC-registratie FZ, kenmerk NR/FZ-004;
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders als bedoeld in artikel 4.1 van de beleidsregel ‘Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg’ (hierna ook genoemd: FZ-aanbieders)
aan:
een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 4.2 van de beleidsregel ‘Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg’
in rekening mag worden gebracht:
de prestaties en bijbehorende tarieven (in euro’s) zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking. Bijlage 1 maakt integraal deel uit van deze beschikking.
Tariefsoort
De in bijlage 1 , behorend bij deze tariefbeschikking, weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Dat houdt in, dat zorgverzekeraar en FZ-aanbieder prijsafspraken kunnen maken tot ten hoogste het maximumtarief en met een ondergrens van € 0,-.
Inwerkingtreding
Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal bekendmaking van deze tariefbeschikking geschieden door middel van publicatie in de Staatscourant. Daarnaast zal bekendmaking van deze beschikking plaatsvinden door middel van publicatie op de website van de NZa (www.nza.nl).
Bezwaar en beroep
Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), juncto artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift, per post dan wel per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.
Het bezwaar dient conform artikel 6:5, eerste lid, Awb schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
? naam en adres van de indiener;
? een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, en
? de gronden van het bezwaar.
Het verdient aanbeveling om een afschrift van het bestreden besluit bij te voegen.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,
unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg.
Inhoudsopgave
Aanvullende voorschriften
Tariefsoort
Inwerkingtreding
Bezwaar en beroep
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht