Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
De Nederlandse Zorgautoriteit,
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg;
op basis van de beleidsregel:
Overige producten GGZ Zvw, kenmerk CU-5020;
en gelet op:
artikel 35 jo. 52, vijfde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
ambtshalve besloten:
dat met ingang van 1 januari 2011 rechtsgeldig;
door:
vrijgevestigde zorgaanbieders die curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren, voor zover deze zijn ingeschreven in een Big-register;
gebudgetteerde instellingen die curatieve GGZ als bedoeld in de Zvw leveren;
niet-gebudgetteerde instellingen die curatieve GGZ als bedoeld in de Zvw leveren;
en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, onder c , sub 2, Wmg;
aan:
alle ziektekostenverzekeraars, alle (niet) verzekerden en de overige partijen genoemd in de prestatieomschrijvingen die zijn opgenomen in de bijlage
prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief (in euro’s):
maximaal de bedragen vermeld in de bijlage of waarnaar wordt verwezen in de Beleidsregel overige producten GGZ Zvw, in rekening kunnen worden gebracht voor de betreffende overige producten. Deze maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.
Overig
De overige producten en bijbehorende tarieven worden in rekening gebracht met inachtneming van de voorschriften en/of beperkingen genoemd in de Beleidsregel Overige producten GGZ Zvw, alsmede de Regeling Declaratiebepalingen DBC GGZ .
In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. Voorwaarde is dat de zorgverlener of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.
Werkingssfeer
Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die:
krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is, en
in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft, en
krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-, respectievelijk AWBZ-verzekerde.
Intrekking oude tariefbeschikking
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de tariefbeschikking van 6 januari 2010, met nummer 450-10-02, ingetrokken.
Overgangsbepaling
De tariefbeschikking van 6 januari 2010, met nummer 450-10-02, blijft van toepassing op aangelegenheden die hun grondslag vinden in, dan wel voortvloeien uit die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.
Inwerkingtreding
Deze tariefbeschikking treedt in werking op 1 januari 2011.
Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt de beleidsregel in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Bezwaar en beroep
Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), juncto artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post dan wel per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Bezwaar, beroep en boetes, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.
Het bezwaar dient conform artikel 6:5, eerste lid, Awb schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
naam en adres van de indiener;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, en
de gronden van het bezwaar.
Het verdient aanbeveling om een afschrift van het bestreden besluit bij te voegen.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,
directeur Zorgmarkten Cure.
Inhoudsopgave
Overig
Werkingssfeer
Intrekking oude tariefbeschikking
Overgangsbepaling
Inwerkingtreding
Bezwaar en beroep
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht