Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2013.

Tariefbeschikking ZZP's en extramurale parameters FZ

Uitgebreide informatie
Tariefbeschikking ZZP's en extramurale parameters FZ
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4, uitgezonderd de artikelen 34, 38, eerste lid en derde t/m het zevende lid, en 40 t/m 43, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),
en meer in het bijzonder:
de artikelen 35 en 50, eerste lid, van de Wmg,
alsmede de beleidsregels:
ZZP-tarifering en extramurale parameters in de forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0003;
Tarifering onderlinge dienstverlening forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0005;
Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders, kenmerk CA-300-553;
Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0007;
Afronding tarieven, kenmerk AL/BR-0004;
en de nadere regels:
Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ , kenmerk NR/FZ-002;
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 van de beleidsregel ‘ZZP-tarifering en tarieven extramurale parameters in de forensische zorg’ (hierna ook genoemd: FZ-aanbieders)
aan:
een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 4.2 van de beleidsregel ‘Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg’
in rekening mag worden gebracht:
de prestaties en bijbehorende tarieven (in euro’s) zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking. Bijlage 1 maakt integraal deel uit van deze beschikking.
Opbouw ZZP-tarieven
ZZP’s zijn opgebouwd uit:
De componenten woonzorg, dagbesteding, behandelaars en verblijf;
De navolgde functies zoals omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ :
? persoonlijke verzorging (PV);
? verpleging (VP);
? begeleiding (BG);
? behandeling (BH) en
? verblijf (VB);
een gemiddelde tijdsduur per week, uitgedrukt in direct en indirect cliëntgebonden uren, voor de functies BG, PV, VP, en BH;
een bedrag per uur voor de functies BG, PV, VP en BH;
een bedrag per dag voor de functie VB en indien van toepassing de zorggebonden materiële kosten als genoemd in artikel 15 Besluit Zorgaanspraken AWBZ.
Alle bedragen zijn inclusief een normatieve kapitaallastencomponent.
Productieafspraak extramurale parameters
Per functie bestaat de mogelijkheid om een productieafspraak te maken voor:
een basisprestatie;
eventueel een module in verband met speciale leveringsvoorwaarden zoals 24-uurs beschikbaarheid (module beschikbaarheid);
eventueel een module in verband met een bijzondere doelgroep waaraan de prestatie wordt geleverd (module cliëntkenmerk).
Alle bedragen zijn inclusief een normatieve kapitaallastencomponent. De kapitaallasten voor extramurale parameters betreft een opslag. Op de kapitaallasten voor extramurale zorgprestaties vindt geen nacalculatie plaats.
Tariefsoort
De in bijlage 1 , behorend bij deze tariefbeschikking, weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Dat houdt in, dat zorgverzekeraar en FZ-aanbieder prijsafspraken kunnen maken tot ten hoogste het maximumtarief en met een ondergrens van € 0,-.
Het uitgangspunt van maximumtarieven geldt echter niet voor de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’. Hiervoor geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg.
Normatieve huisvestingscomponent (NHC)
Op het uitgangspunt dat de in bijlage 1 genoemde tarieven maximumtarieven (per verblijfsdag) zijn, moet voor wat betreft de NHC een nuancering worden gemaakt.
De tarieven in bijlage 1 voor de ZZP-verblijfsprestaties (zowel inclusief als exclusief dagbesteding) zijn opgebouwd uit drie componenten, te weten: een component zorg (per dag), een component inventaris (per dag) en een component NHC (per dag). Voor het bedrag met betrekking tot de zorg- en inventariscomponent geldt dat dit voor alle aanbieders van forensische zorg een maximumtarief is als hierboven genoemd. Echter, het bedrag met betrekking tot de NHC-component is voor FZ-aanbieders die vallen onder de overgangsregeling als bedoeld in de beleidsregel ‘Invoering NHC in de FZ’ gedurende de overgangsperiode (1 januari 2013 t/m 31 december 2017) een vast tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel b, Wmg. Voor overige FZ-aanbieders 1 is de NHC-component een maximumtarief. In bijlage 1 worden de drie componenten met bijbehorende bedragen weergegeven. Het uiteindelijk in rekening te brengen, integrale tarief bestaat derhalve uit de som van de zorg-, de inventaris- en de NHC-component.
Inwerkingtreding
Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal bekendmaking van deze tariefbeschikking geschieden door middel van publicatie in de Staatscourant. Daarnaast zal bekendmaking van deze beschikking plaatsvinden door middel van publicatie op de website van de NZa (www.nza.nl).
Bezwaar en beroep
Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), juncto artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift, per post dan wel per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.
Het bezwaar dient conform artikel 6:5, eerste lid, Awb schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
naam en adres van de indiener;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, en
de gronden van het bezwaar.
Het verdient aanbeveling om een afschrift van het bestreden besluit bij te voegen.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,
unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg.
Inhoudsopgave
Opbouw ZZP-tarieven
Productieafspraak extramurale parameters
Aanvullende voorschriften
Tariefsoort
Normatieve huisvestingscomponent (NHC)
Inwerkingtreding
Bezwaar en beroep
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht