Tarievenbesluit 2012 Raad voor Accreditatie
Het bestuur van de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA) heeft gelet op artikel 7 van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie voor haar dienstverlening op 5 december 2011 het volgende tarievenbesluit vastgesteld.
Besluit vast te stellen het Tarievenbesluit 2012 Raad voor Accreditatie en de daarbij horende tarieventabel:
Artikel 1
De RvA brengt tarieven in rekening voor haar dienstverlening op grond van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie zoals vermeld in dit besluit en de daarbij horende tarieventabel.
Artikel 2
De tarieven worden in rekening gebracht aan de aanvrager dan wel degene voor wie de dienst wordt verleend.
1.
Het jaarlijks tarief wordt in januari van het lopende jaar in rekening gebracht.
2.
Vooronderzoeken worden voorafgaande aan het onderzoek volledig gefactureerd en pas na ontvangst van de betaling uitgevoerd.
3.
Andere activiteiten kunnen voorafgaande aan de uitvoering volledig of gedeeltelijk worden gefactureerd en pas na ontvangst van de betaling uitgevoerd.
Artikel 4
De in rekening gebrachte tarieven moeten binnen 30 dagen na dagtekening worden betaald.
1.
Indien een instelling (aanvrager) in de loop van het jaar wordt geaccrediteerd wordt er een equivalent deel van het van toepassing zijnde jaarlijks tarief geheven over de resterende periode van het jaar.
2.
Indien de accreditatie in de loop van het jaar eindigt of beƫindigd wordt, vindt geen restitutie van het jaarlijks tarief plaats.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Dit besluit zal met de hiernavolgende toelichting in de Staatscourant en op de website van de RvA worden geplaatst.
Utrecht, 5 december 2011
Bestuurder Raad voor Accreditatie.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht