Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Tarievenbesluit Ctgb 2010

Uitgebreide informatie
Tarievenbesluit Ctgb 2010
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Gelet op artikel 8, eerste lid, sub b, en artikel 10, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb 2007, 125);
Besluit:
Artikel 1. definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de wet: Wet op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125);
b. college: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
c. Onze Minister: de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister.
Artikel 2. algemeen
Voor de indiening van de navolgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. een toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 28 en 35 van de wet, alsmede een verlenging daarvan en een voorlopige toelating als bedoeld in artikel 34 van de wet, alsmede een verlenging daarvan en een toelating van een gewasbeschermingsmiddel in het kader van een herregistratie nadat een werkzame stof is geplaatst op bijlage Ibij Richtlijn 91/414/EEG: € 5.670,–
b. in afwijking van sub a, een aanvraag tot herregistratie van een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 34 van de wet, op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op bijlage Ibij Richtlijn 91/414/EEG: € 3.150,–
c. wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 36 van de wet: € 3.150,–
d. een afgeleide toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 32 van de wet alsmede een verlenging daarvan: € 685,–
e. een toelating van een parallel geïmporteerd gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 33 van de wet alsmede een verlenging daarvan: € 685,–
f. een uitbreiding van het gebruiksgebied van een toegelaten en een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel alsmede een vereenvoudigde uitbreiding van de toelating als bedoeld in artikel 31 van de wet: € 4.675,–
g. een uitbreiding van het gebruiksgebied van een afgeleide toelating of van een toelating van een parallel geïmporteerd gewasbeschermingsmiddel: € 685,–
h. wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 41 van de wet:
1. administratieve wijziging: € 210,–
2. wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallend onder sub 3.: € 685,–
3. wijziging van de verpakking en etikettering: € 685,–
4. overige gevallen: € 685,–
i. wijziging van de samenstelling van een toegelaten en een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel:
1. indien bij de aanvraag onderzoeksgegevens moeten worden overgelegd: € 4.675,–
2. indien sprake is van wijziging van de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing): € 840,–
3. overige gevallen: € 685,–.
Artikel 3. stofgegevens algemeen
Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende stofgegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:
aanvraag code omschrijving per tarief
3 t/m 3.6 de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel totaal € 5.620,–
       
1 en 4.2 de identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden totaal € 630,–
2 de fysisch chemische eigenschappen van een stof totaal € 630,–
       
  de residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet    
4.3 voor de bepaling van residuen op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder totaal € 210,–
4.4 voor de bepaling van residuen in de bodem totaal € 105,–
4.5 voor de bepaling van residuen in drink en oppervlaktewater totaal € 105,–
4.7 voor de bepaling van residuen in de lucht totaal € 105,–
4.8 voor de bepaling van residuen in lichaamsvloeistoffen en weefsels totaal € 105,–
       
  de toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet    
5.1. metabolisme en kinetiek in proefdieren totaal € 4.820,–
  acute toxiciteit    
5.2.1 bepaling acute orale toxiciteit totaal € 325,–
5.2.2 bepaling acute percutane toxiciteit totaal € 325,–
5.2.3 bepaling acute inhalatoire toxiciteit totaal € 805,–
5.2.4 bepaling van de huidirritatie totaal € 325,–
5.2.5 bepaling van de oogirritatie totaal € 325,–
5.2.6 bepaling van de sensibilisatie van de huid totaal € 645,–
  kortdurend toxiciteitsonderzoek    
5.3.1 onderzoek over 28 dagen bij orale toediening totaal € 1.285,–
5.3.2 onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (rat) totaal € 1.285,–
5.3.3 onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (2de dier) totaal € 1.285,–
5.3.4 onderzoek over 1-2 jaar bij orale toediening (hond) totaal € 1.285,–
5.3.5 onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening totaal € 965,–
5.3.6 onderzoek over 90 dagen inhalatoire toediening totaal € 1.610,–
5.3.7 onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening totaal € 1.285,–
5.3.8 onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening totaal € 1.610,–
  genotoxiciteitsproeven in vitro    
5.4.1 Salmonella typhimurium terugmutatietest totaal € 325,–
5.4.1 Escherichia coli terugmutatietest totaal € 325,–
5.4.1 Saccharomyces cerevisiae genmutatietest totaal € 325,–
5.4.1 Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay totaal € 325,–
5.4.2 in vitro mammalian cytogenetic test totaal € 485,–
5.4.2 in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells totaal € 485,–
5.4.3 genmutatietest in zoogdiercellen totaal € 485,–
5.4.3 DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells totaal € 485,–
  gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen)    
5.4.4 micronucleus test totaal € 805,–
5.4.5 mammalian bone marrow cytogenetic test totaal € 805,–
5.4.5 vlekkentest bij muizen totaal € 805,–
5.4.5 unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells totaal € 805,–
5.4.5 mouse heritable translocation assay totaal € 805,–
  sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster totaal € 805,–
  genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen)    
5.4.6 rodent dominant lethal test totaal € 805,–
5.4.6 mammalian spermatogonial chromosome aberration test totaal € 805,–
5.5.1 toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit totaal € 1.930,–
5.6.1 multigeneratieonderzoek totaal € 1.930,–
5.6.10 onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat) totaal € 1.285,–
5.6.10 onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij 2e soort, meestal konijn) totaal € 1.285,–
5.7.1. acute neurotoxiciteit bij de rat totaal € 965,–
5.7.2 onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit totaal € 1.285,–
5.8–5.10 overige toxiciteit of medische gegevens kostprijs kostprijs
       
  residuen van de werkzame stof/metaboliet in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders    
6.1.1, 6.1.2 aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd gewas groep € 645,–
6.2.1 gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten zijn geleverd studie € 1.285,–
  metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren    
6.2.2 metabolisme en kinetiek bij kip studie € 1.285,–
6.2.3 metabolisme en kinetiek bij geit studie € 1.285,–
6.2.3 metabolisme en kinetiek bij koe studie € 1.285,–
6.2.4 metabolisme en kinetiek bij varken studie € 1.285,–
  metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren studie € 1.285,–
6.4 onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren    
6.4.1 onderzoek vervoedering bij kip totaal € 1.285,–
6.4.2 onderzoek vervoedering bij geit totaal € 1.285,–
6.4.2 onderzoek vervoedering bij koe totaal € 1.285,–
6.4.3 onderzoek vervoedering bij varken totaal € 1.285,–
  onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren totaal € 1.285,–
6.5 gegevens over gevolgen bewerking/bereiding    
6.5.1. eigenschappen van het residu studie € 965,–
6.5.2. pulp en balans studies, follow-up studies studie € 645,–
6.6.1 bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme) gelabelde w.s. € 1.285,–
6.6.2. bepaling van residuen in volggewassen (veldproeven) studie € 1.285,–
6.7 aantal gewasgroepen afleiden MRL gewas groep € 325,–
  overige gegevens met betrekking tot residuen kostprijs Kostprijs
       
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond    
7.1 en 7.2.1 laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem    
7.1.1. aerobe afbraakroutestudie studie € 965,–
7.1.2. anaerobe afbraak routestudie studie € 965,–
7.1.3. bodemfotolyse studie € 965,–
7.2.1/7.2.3 aerobe afbraaksnelheidstudie 20oC studie € 965,–
7.2.2 aerobe afbraaksnelheidstudie 10oC studie € 965,–
7.2.4/7.2.5 anaerobe afbraak snelheidstudie studie € 965,–
7.3 veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem    
7.3.1. bodemdissipatiestudie studie € 1.610,–
7.3.2 bodemresidustudie studie € 645,–
7.3.3 bodemaccumulatiestudie studie € 1.285,–
7.4 adsorptie en desorptie in de bodem    
7.4.1/7.4.2 adsorptiestudie studie € 965,–
7.4.3/7.4.4 uitspoeling uit kolommen studie € 965,–
7.4.5 kolomstudies met verouderd residu studie € 1.285,–
7.4.7 lysimeteronderzoek studie € 1.930,–
7.4.7 standaardisatiestudie studie € 1.930,–
7.4.8 veldonderzoek naar uitspoeling studie € 1.930,–
7.4.8. standaardisatiestudie studie € 1.930,–
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in water    
7.5 hydrolytische omzetting in water studie € 645,–
7.6 fotochemische omzetting in water studie € 965,–
7.7 ready biodegradability in water studie € 325,–
7.8 omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen studie € 1.285,–
7.9 onderzoek in de verzadigde zone studie € 1.930,–
7.4.1/7.4.2 adsorptie aan slibdeeltjes studie € 965,–
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de luch t    
7.10 omzettingssnelheid en -route in de lucht studie € 645,–
7.12, 7.13 monitoringgegevens/aanvullend onderzoek kostprijs kostprijs
       
  giftigheid van de werkzame stof/metaboliet voor in het milieu voorkomende organismen    
  vogels    
8.1.1 acute orale toxiciteit voor vogels studie € 485,–
8.1.2 dieetonderzoek voor vogels quail or mallard duck totaal € 645,–
8.1.3. dieetonderzoek voor tweede vogelsoort totaal € 645,–
8.1.4 subchronische en reproductietoxiciteit totaal € 965,–
  aquatische organismen    
  vissen    
8.2.1 acute toxiciteit voor vissen studie € 485,–
8.2.2–8.2.5 chronische toxiciteit voor vissen studie € 645,–
8.2.6 bioconcentratie bij vissen totaal € 645,–
  ongewervelde aquatische organismen    
8.3.1 acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen studie € 485,–
8.3.2 chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen studie € 645,–
8.4.a effecten op de groei van algen studie € 485,–
8.6a bepaling effect op waterplanten studie € 645,–
8.5 effecten op sedimentorganismen studie € 485,–
  geleedpotigen    
  bijen    
8.7.1, 8.7.2 acute toxiciteit voor bijen studie € 805,–
8.7.4 voedingsproef met bijenbroed totaal € 645,–
  toxiciteit voor andere geleedpotigen dan bijen    
8.8 effecten op geselecteerde soorten geleedpotigen (zie middeldossier)    
  regenwormen    
8.9.1 acute toxiciteit regenwormen studie € 405,–
8.9.2 subletale effecten op regenwormen studie € 645,–
  bioconcentratie in regenworm (zie middel)    
  niet-doel micro-organismen in de bodem    
8.10 stikstofbinding en koolstofmineralisatie studie € 645,–
8.15 invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater totaal € 645,–
  effecten op andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)    
  laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten studie € 965,–
8.16.1 laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs Kostprijs
8.16.2 veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs Kostprijs
       
  afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico ( MTR )    
  afleiden MTR bodem totaal € 5.780,–
  afleiden MTR water totaal € 9.795,–
  update MTR bodem totaal € 3.215,–
  update MTR water totaal € 3.215,–
Artikel 3a. Middelgegevens algemeen
Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende middelgegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:
aanvraag code omschrijving per tarief
3 t/m 3.9 en 6 de werkzaamheid van het gewasbeschermingsmiddel totaal € 5.620,–
       
  de toxiciteit van het gewasbeschermingsmiddel    
7.1 acute toxiciteit    
7.1.1 bepaling acute orale toxiciteit totaal € 105,–
7.1.2 bepaling acute percutane toxiciteit totaal € 105,–
7.1.3 bepaling acute inhalatoire toxiciteit totaal € 105,–
7.1.4 bepaling van de huidirritatie totaal € 105,–
7.1.5 bepaling van de oogirritatie totaal € 105,–
7.1.6 bepaling van de sensibilisatie van de huid totaal € 105,–
7.1.7 studie naar combinaties van middelen kostprijs kostprijs
7.3.1 t/m 7.5.4 gegevens over blootstelling Totaal € 1.285,–
7.6 dermale absorptie    
7.6.1 in vivo onderzoek naar dermale absorptie totaal € 1.285,–
7.6.2 in vitro onderzoek naar dermale absorptie totaal € 1.285,–
       
  residuen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders    
8.1.1 aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd gewas groep € 645,–
8.2 aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten gewas groep € 1.285,–
  metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren    
8.2 metabolisme en kinetiek bij kip studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij geit studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij koe studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij varken studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren studie € 1.285,–
8.3 aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd gewas groep € 1.930,–
8.4 onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren    
8.4.1 onderzoek vervoedering bij kip totaal € 1.285,–
8.4.2 onderzoek vervoedering bij geit totaal € 1.285,–
8.4.2 onderzoek vervoedering bij koe totaal € 1.285,–
8.4.3 onderzoek vervoedering bij varken totaal € 1.285,–
8.4 onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren totaal € 1.285,–
8.5 gegevens over gevolgen bewerking/bereiding    
8.5.1 eigenschappen van het residu studie € 965,–
8.5.2 pulp en balans studie, follow-up studie studie € 645,–
8.6 bepaling van residuen in volggewassen gelabelde w.s. € 1.285,–
8.7 aantal gewasgroepen afleiden MRL gewas groep € 325,–
  overige gegevens met betrekking tot residuen kostprijs kostprijs
       
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond    
9.1 laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem    
9.1.1 aerobe afbraaksnelheidstudie studie € 965,–
9.1.2. anaerobe afbraak snelheidstudie studie € 965,–
9.2 veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem    
9.2.1 bodemdissipatiestudie studie € 1.610,–
9.2.2 bodemresidustudie studie € 645,–
9.2.3 bodemaccumulatiestudie studie € 1.285,–
9.3 adsorptie en desorptie in de bodem    
9.3.1 uitspoeling uit kolommen studie € 965,–
9.3.2 lysimeteronderzoek studie € 1.930,–
9.3.2 standaardisatiestudie studie € 1.930,–
9.3.3 veldonderzoek naar uitspoeling studie € 1.930,–
9.3.3 standaardisatiestudie studie € 1.930,–
       
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de lucht    
9.9 omzettingssnelheid en -route in de lucht studie € 645,–
       
9.10 monitoringgegevens/aanvullend onderzoek kostprijs kostprijs
       
  giftigheid van het gewasbeschermingsmiddel voor in het milieu voorkomende organismen    
10.1 vogels    
10.1.6 acute orale toxiciteit voor vogels studie € 485,–
10.1.7 proeven onder veldomstandigheden studie € 3.855,–
10.1.8 bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad studie € 1.610,–
10.1.9 bepaling effecten secundaire vergiftiging studie € 2.570,–
  aquatische organismen    
10.2.1 vissen    
10.2.2.1 acute toxiciteit voor vissen studie € 485,–
10.2.2.2 acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen studie € 485,–
10.2.2.3 effecten op de groei van algen studie € 485,–
10.2.3 microcosmos-/mesocosmosstudie studie € 5.140,–
10.2.5.1 chronische blootstelling vis studie € 645,–
10.2.5.2 aanvullende studies aquatische organismen (Early Life Stage) studie € 645,–
10.2.5.3 aanvullende studies aquatische organismen (Fish Life Cycle Test) studie € 645,–
10.2.6.1a chronische daphnia 21 dagen studie € 645,–
10.2.6-7 aanvullend onderzoek effecten op aquatische organismen kostprijs kostprijs
  gewervelde terrestrische organismen m.u.v. vogels    
10.3.2.2. bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad studie € 1.610,–
10.3.2.3. bepaling effecten secundaire vergiftiging studie € 2.570,–
10.3.3. proeven onder veldomstandigheden studie € 3.855,–
  geleedpotigen    
10.4.2.1-2 acute toxiciteit voor bijen studie € 805,–
10.4.3 residuproef met bijen totaal € 645,–
10.4.4 kooiproeven met bijen studie € 1.930,–
10.4.5 veldproeven met bijen studie € 1.930,–
10.4.7 tunnelproeven met bijen studie € 1.930,–
  andere geleedpotigen dan bijen    
10.5.1 proeven op standaard laboratoriumschaal studie € 645,–
10.5.2 proeven op grotere laboratoriumschaal (natuurlijk substraat) studie € 645,–
10.5.2 proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue) studie € 965,–
10.5.3 proeven onder semi-veldomstandigheden studie € 1.930,–
10.5.4 veldproeven (single species) studie € 1.930,–
10.5.4 veldproeven (multispecies) studie € 5.140,–
  regenwormen    
10.6.2 acute toxiciteit regenwormen studie € 405,–
10.6.3 subletale effecten op regenwormen studie € 645,–
10.6.5 bioconcentratie (residu) in regenworm totaal € 645,–
10.6.4 veldstudies met regenwormen studie € 2.570,–
10.6.6 effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem studie € 645,–
10.6.7 litterbag studie   € 1.285,–
  niet-doel micro-organismen in de bodem    
10.7.1 stikstofbinding en koolstofmineralisatie studie € 645,–
10.7.2 overige studies ten aanzien van effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem kostprijs kostprijs
       
  andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)    
10.8.1 laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten studie € 965,–
10.8.1.4. veldstudies (single species) terrestrische planten studie € 1.930,–
10.8.1.4. veldstudies (multispecies) terrestrische planten studie € 5.140,–
10.8.2 laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna studie € 485,–
10.8, 10.9 laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs kostprijs
10.8, 10.9 veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs kostprijs
Artikel 4. micro-organismen
In afwijking van artikel 3 zijn voor het samenvatten en evalueren van de navolgende gegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2, onder a betreffende een gewasbeschermingsmiddel op basis van micro-organismen, de volgende bedragen verschuldigd:
a. samenstelling en biologische eigenschappen van het middel en het micro-organisme: € 4.675,–
b. de werkzaamheid van het middel: € 5.620,–
c. de toxiciteit van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen en de omzettingsproducten:
1. acute toxiciteit:
a. bepaling acute orale toxiciteit: € 105,–
b. bepaling acute inhalatoire toxiciteit: € 105,–
c. bepaling acute percutane toxiciteit: € 105,–
d. bepaling van de huidirritatie: € 105,–
e. bepaling van de oogirritatie: € 105,–
f. bepaling van de sensibilisatie van de huid: € 105,–
2. basisinformatie toxiciteit van het micro-organisme: € 685,–
3. acute toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit:
a. acute orale toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit: € 840,–
b. acute inhalatoire toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit: € 840,–
c. acute intraperitoneale/subcutane eenmalige dosis: € 840,–
4. genotoxiciteitsproeven in vitro:
a. Salmonella typhimurium terugmutatietest: € 420,–
b. Escherichia coli terugmutatietest: € 420,–
c. genmutatietest in zoogdiercellen: € 420,–
d. Saccharomyces cerevisiae genmutatietest: € 420,–
e. in vitro mammalian cytogenetic test: € 420,–
f. in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells: € 420,–
g. Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay: € 420,–
h. DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells: € 420,–
5. celkweek onderzoek: € 685,–
6. informatie over toxiciteit en pathogeniteit op de korte termijn: € 995,–
7. effecten op de gezondheid na herhaalde inhalatoire blootstelling: € 995,–
8. gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen):
a. micronucleus test: € 420,–
b. mammalian bone marrow cytogenetic test: € 420,–
c. vlekkentest bij muizen: € 420,–
d. unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells: € 420,–
e. mouse heritable translocation assay: € 420,–
f. sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster. € 420,–
9. genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen):
a. rodent dominant lethal test: € 420,–
b. mammalian spermatogonial chromosome aberration test: € 420,–
10. gegevens over blootstelling:
a. meting blootstelling toepasser: € 1.205,–
b. meting blootstelling werknemer: € 1.205,–
11. bepaling dermale absorptie: € 1.205,–
12. toxicologische gegevens niet-werkzame stoffen: € 1.205,–
13. aanvullend onderzoek naar combinaties van gewasbeschermingsmiddelen: € 1.205,–
d. residuen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders:
1. residuproeven: € 1.785,–
2. persistentie en waarschijnlijke vermeerdering in of op gewassen, levensmiddelen of diervoeders: € 1.260,–
3. niet levensvatbare/levensvatbare residuen: € 685,–
e. het gedrag van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen en zijn omzettingsproducten in het milieu:
1. gegevens over levensvatbaarheid en populatiedynamiek in de bodem: € 575,–
2. gegevens over levensvatbaarheid en populatiedynamiek in natuurlijk sediment/watersystemen: € 575,–
3. gegevens over concentraties in lucht: € 575,–
4. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in de bodem: € 575,–
5. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in natuurlijk sediment/watersystemen: € 575,–
6. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in lucht: € 575,–
f. effecten van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen, en de omzettingsproducten op niet-doelorganismen:
1. effecten op vogels: € 575,–
2. effecten op aquatische organismen:
a. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij vis: € 575,–
b. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij ongewervelde zoetwaterorganismen: € 575,–
c. effecten op de algengroei, groeisnelheid en herstelcapaciteit: € 575,–
d. effecten op andere planten dan algen: € 575,–
3. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij bijen: € 1.205,–
4. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij andere geleedpotigen dan bijen: € 1.205,–
5. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij regenwormen: € 575,–
6. effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem: € 575,–
7. aanvullend onderzoek: € 1.205,–
g. indien voor enig aspect studies overlegd worden, welke niet onder de voornoemde posten vallen, zijn de tarieven van artikel 3 van toepassing.
Artikel 5. algemeen
Voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. de werkzaamheid: € 1.260,–
b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 840,–
c. criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.520,–
d. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 2.520,–
e. criteria ten aanzien van het milieu:
1. gedrag en lotgevallen in het milieu € 1.890,–
2. ecotoxicologie: € 2.940,–
f. criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 1.205,–
g. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.
Artikel 5a. zaaizaadmiddel voor export
In afwijking van artikel 5, aanhef en onder c. en e. zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van de beoordeling van een aanvraag voor een zaaizaadmiddel ten behoeve van export, de volgende bedragen verschuldigd:
a. criteria ten aanzien van de toepasser: € 160,–
b. criteria ten aanzien van het milieu: € 160,–.
Artikel 6. wederzijdse erkenning
In afwijking van artikel 5, aanhef en onder a, c, d en e zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 36 van de wet, de volgende bedragen verschuldigd:
a. de werkzaamheid: € 840,–
b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel; € 315,–
c. criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.520,–
d. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 630,–
e. criteria ten aanzien van het milieu:
1. gedrag en lotgevallen in het milieu: € 1.155,–
2. ecotoxicologie: € 1.995,–.
1.
Artikel 5, sub a, is niet van toepassing voor de beoordeling van een aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 31, van de wet.
2.
In afwijking van artikel 5, sub b., is voor de beoordeling van fysisch/chemische eigenschappen in het kader van een aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 31, van de wet, het volgende bedrag verschuldigd: € 210,–.
Artikel 8. herregistratie van een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel
In afwijking van artikel 5 zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag tot herregistratie van een in Nederland voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 34 van de wet, op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, de volgende bedragen verschuldigd:
a. voor de beoordeling van de werkzaamheid: € 840,–
b. voor de beoordeling van het risico ‘toepasser’: € 1.470,–
c. voor de beoordeling van het risico ‘volksgezondheid’: € 1.470,–
d. voor de beoordeling van het risico ‘milieu’:
1. gedrag en lotgevallen in het milieu: € 630,–
2. ecotoxicologie: € 1.155,–.
1.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing van een (nieuwe) werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, is het volgende bedrag verschuldigd: € 12.500,–.
2.
In afwijking van het eerste lid is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing van een werkzame stof zijnde een micro-organismen, plantenextract, feromoon dan wel een werkzame stof die hiermee vergelijkbaar is, het volgende bedrag verschuldigd: € 6.500,–.
3.
In afwijking van het eerste lid is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verlenging van de opneming van werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414 EEG (‘Annex I renewal’), dan wel een aanvraag voor de beoordeling van werkzame stoffen die niet in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG zijn opgenomen (‘resubmission’), het volgende bedrag verschuldigd: € 685,–.
1.
Voor het samenvatten en beoordelen (monograph) van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 9, eerste lid, is een bedrag verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 150.000,–.
2.
In afwijking van het eerste lid is voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 9, tweede lid, het bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 25.000,–.
1.
Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie voor werkzame stoffen als bedoeld in het eerste lid van artikel 9, nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 75.000,–.
2.
In afwijking van het eerste lid is voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie als bedoeld in artikel 9, tweede lid nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 7.500,–.
3.
Voor het opstellen van een aanvullend verslag voor aanvragen als bedoeld in het derde lid van artikel 9 is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 12.500,–.
Artikel 12. vrijstelling voor proefdoeleinden
Voor de indiening van een aanvraag voor een vrijstelling ten behoeve van een proef of experiment als bedoeld in artikel 37 van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd:
a. indien geen ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd: € 210,–
b. indien ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd:
1. het basisbedrag: € 260,–
2. per 5 gewassen waarvoor ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd: € 105,–.
Artikel 13. algemeen
Voor de indiening van de navolgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. een toelating van een biocide als bedoeld in artikel 49 en 55 van de wet alsmede een verlenging daarvan en een voorlopige toelating als bedoeld in artikel 54 van de wet alsmede van een verlenging daarvan en een toelating van een biocide in het kader van herregistratie nadat een werkzame stof is geplaatst op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG: € 5.670,–
b. in afwijking van sub a, een aanvraag tot herregistratie van een voorlopig toegelaten biocide als bedoeld in artikel 54 van de wet, op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG: € 3.150,–
c. wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 56 van de wet: € 2.100,–
d. een afgeleide toelating van een biocide als bedoeld in artikel 52 van de wet alsmede een verlenging daarvan: € 685,–
e. een toelating van een parallel geïmporteerd biocide als bedoeld in artikel 53 van de wet alsmede een verlenging daarvan: € 685,–
f. een registratie van een biocide met een gering risico als bedoeld in artikel 59 van de wet, alsmede een verlenging daarvan of een uitbreiding van het gebruiksgebied daarvan: € 685,–
g. vaststelling van een kaderformulering bij een toelating als bedoeld in artikel 62 van de wet: € 2.100,–
h. de toelating van een middel dat is afgeleid van een vastgestelde kaderformulering: € 685,–
i. een uitbreiding van het gebruiksgebied van een toegelaten en een voorlopig toegelaten biociden: € 4.675,–
j. een uitbreiding van het gebruiksgebied van een afgeleide toelating of van een toelating van een parallel geïmporteerd biocide: € 685,–
k. wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 68 van de wet:
1. administratieve wijziging: € 210,–
2. wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallend onder sub 3: € 685,–
3. wijziging van de verpakking en etikettering: € 685,–
4. overige gevallen: € 685,–
l. een wijziging van de samenstelling van een toegelaten en een voorlopig toegelaten biocide:
1. indien bij de aanvraag onderzoeksgegevens moeten worden overgelegd: € 4.675,–
2. indien sprake is van wijziging van de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing): € 840,–
3. overige gevallen: € 685,–.
m. wijziging van de registratie als bedoeld in artikel 59 van de wet:
1. administratieve wijziging: € 210,–
2. wijziging van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallen onder 3: € 685,–
3. wijziging van de verpakking en etikettering: € 685,–
4. overige gevallen: € 685,–
n. wijziging van de samenstelling van een geregistreerd biocide: € 685,–.
Artikel 14. algemeen
Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende gegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 13, zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:
4.1 Analyse methode van de zuivere werkzame stof in het technisch materiaal € 630,–
4.2 Analyse methode bodem € 105,–
4.2 Analyse methode lucht € 105,–
4.2 analyse methode water € 105,–
4.2 Analyse methode in dierlijke en menselijke vloeistoffen en weefsels € 105,–
4.3 Analyse methoden in plantaardige of dierlijke producten € 210,–
5 werkzaamheid van het middel € 1.260,–
6.1.1 bepaling acute orale toxiciteit € 325,–
6.1.2 Bepaling acute percutane toxiciteit € 325,–
6.1.3 Bepaling acute inhalatoire toxiciteit € 805,–
6.1.4 bepaling van de oogirritatie € 325,–
6.1.4 bepaling van de huidirritatie € 325,–
6.1.5 bepaling van de sensibilisatie van de huid: € 645,–
6.2 onderzoek naar absorptie, distributie, excretie en metabolisme bij zoogdieren kostprijs
6.3.1 onderzoek over 28 dagen bij orale toediening € 1.285,–
6.3.2 onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening € 1.285,–
6.3.3 onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening € 965,–
6.4.1 semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij orale toediening € 1.285,–
6.4.2 semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening € 1.610,–
6.4.3 semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij inhalatoire toediening € 1.610,–
6.5 chronische orale toxiciteit € 1.285,–
6.6.1 in vitro onderzoek: terugmutatietest € 325,–
6.6.2 in vitro mammalian cytogenetic test € 485,–
6.6.3 in vitro onderzoek: genmutatietest in zoogdiercellen € 485,–
6.6.4 in vivo (lichaamscellen): mammalian bone marrow cytogenetic test € 805,–
6.6.5 in vivo (lichaamscellen): in ander weefsel dan bone marrow € 805,–
6.6.6 genotoxiteitsproeven (geslachtscellen) € 805,–
6.7 Onderzoek naar de carcinogeniteit € 1.930,–
6.8.1 onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (per diersoort) € 1.285,–
6.8.2 multigeneratie-onderzoek € 1.930,–
6.9 Neurotoxiciteitsstudie € 965,–
6.10 Mechanistische studie, om de toxiciteitseffecten te verklaren kostprijs
6.12.4 Epidemiologische studies op de algemene populatie kostprijs
6.13 Onderzoek naar de toxiciteit bij (landbouw)huisdieren kostprijs
6.14 Andere studies gerelateerd aan humane blootstelling kostprijs
6.15 Onderzoek metabolisme en kinetiek in landbouwhuisdieren € 1.285,–
6.15 onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren € 1.285,–
6.15 Overig onderzoek metabolisme en kinetiek kostprijs
6.15 Overig onderzoek residuen kostprijs
6.16 Andere studies gerelateerd aan humane blootstelling aan de werkzame stof in het middel kostprijs
6.17 Studies om de toxicologische effecten te bepalen van metabolieten van behandelde planten kostprijs
7.1.1.1.1 Hydrolyse afbraak € 645,–
7.1.1.1.2 fotochemische afbraak in water € 965,–
7.1.1.2.1 bepaling ready biodegradability € 325,–
7.1.1.2.2 bepaling inherent biodegradability € 325,–
7.1.1.2.3 bepaling biodegradability in zeewater € 325,–
7.1.2.1.1 Aerobic biodegradation in RWZI € 645,–
7.1.2.1.2 Anaerobic biodegradation in RWZI € 645,–
7.1.2.2.1 biodegradatie in zoet water; aerobe degradatie in water € 1.285,–
7.1.2.2.2 biodegradatie in zoet water; anaerobe degradatie in water € 1.285,–
7.1.3 adsorptie/desorptie screening test € 1.285,–
7.1.4 Overige studies met betrekking tot adsorption en desorption in water/sediment systemen kostprijs
7.1.4.1 Veldtest naar accumulatie in sediment kostprijs
7.2.1 Aerobe omzetting in bodem, standaard studie € 965,–
7.2.2 Aerobe omzetting in bodem, overige studies kostprijs
7.2.2.1 laboratoriumonderzoek omzettingsroute + omzettingssnelheid in de bodem € 965,–
7.2.2.2 veldonderzoek omtrent bodemdissipatie en accumulatie € 1.930,–
7.2.2.3 Gebonden residu in bodem studies € 965,–
7.2.2.4 Andere studies mbt omzetting in bodem kostprijs
7.2.3.1 adsorptie en desorptie in de bodem € 965,–
7.2.3.2 adsorptie en desorptie van metabolieten in de bodem € 965,–
7.3.1 gegevens naar de omzettingssnelheid en omzettingsroute in de lucht € 645,–
7.3.2 Overige studies mbt gedrag en lotgevallen in lucht kostprijs
7.4.1.1 acute toxiciteit voor vissen € 485,–
7.4.1.2 acute toxiciteit ongewervelde organismen € 485,–
7.4.1.3 effecten op de groei van algen € 485,–
7.4.1.4 remming van micro-organismen in water € 1.210,–
7.4.2 Bioconcentratie studies € 645,–
7.4.3.1 semi-chronische toxiciteit voor vissen € 645,–
7.4.3.2 effecten op reproductie en groeisnelheid bij vissen € 645,–
7.4.3.3.1 bioaccumulatie bij vissen € 645,–
7.4.3.3.2 bioaccumulatie bij ongewervelde organismen € 645,–
7.4.3.4 effecten op reproductie en groeisnelheid bij ongewervelde organismen € 645,–
7.4.3.5 Effecten op andere niet-doelwit organismen (flora en fauna) € 645,–
7.4.3.5.1 effecten op sedimentorganismen € 485,–
7.4.3.5.2 effect op waterplanten € 645,–
7.5.1.1 remming van micro-organismen in bodem € 645,–
7.5.1.2 acute toxiciteit regenwormen of andere niet-doelwit bodem-organismen Kostprijs
7.5.1.3 Acute toxiciteit voor planten € 965,–
7.5.2.1 reproductie studie met andere niet-doel macro-organismen in de bodem Kostprijs
7.5.2.2 chronische test met landplanten kostprijs
7.5.3.1.1 acute orale toxiciteit voor vogels € 485,–
7.5.3.1.2 Kort durende toxiciteit voor vogels € 645,–
7.5.3.1.3 reproductietoxiciteit voor vogels € 965,–
7.5.4.1 Acute toxiciteit voor bijen en andere geleedpotigen € 805,–
7.5.5 Bioconcentratie studies, terrestrisch € 645,–
7.5.5.1 Bioconcentratie, overige studies kostprijs
7.5.6 effecten op andere niet-doel organismen in de bodem Kostprijs
7.5.7.1 Overige studies met zoogdieren Kostprijs
7.5.7.1.1 acute orale toxiciteit voor zoogdieren € 325,–
7.5.7.1.2 kort durende toxiciteit voor zoogdieren € 1.285,–
7.5.7.1.3 reproductietoxiciteit voor zoogdieren € 1.930,–
Artikel 15. algemeen
Voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 13 zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. de werkzaamheid: € 1.260,–
b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 1.840,–
c. criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.520,–
d. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 2.520,–
e. criteria ten aanzien van het milieu: € 4.830,–
f. criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 1.205,–
g. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.
Artikel 16. wederzijdse erkenning
In afwijking van artikel 15, zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 56 van de wet, de volgende bedragen verschuldigd:
a. de werkzaamheid: € 1.155,–
b. criteria ten aanzien van de toepasser: € 1.155,–
c. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 1.155,–
d. criteria ten aanzien van het milieu: 2.310,–.
Artikel 17. aanvraag
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing van een (nieuwe) werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG is het volgende bedrag verschuldigd: € 12.500,–.
Artikel 18. samenvatten en beoordelen
Voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 17 en het opstellen van een verslag en aanbeveling omtrent het te nemen besluit, is een bedrag verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt:
a. als bij de in behandeling name blijkt dat met een gemiddelde evaluatie kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot: € 200.000,–
b. als bij de in behandeling name blijkt dat extra gegevens moeten worden geëvalueerd en extra beoordelingen moeten worden uitgevoerd, bedraagt de richtprijs als voorschot: € 250.000,–
c. als bij de in behandeling name blijkt dat met een beperkte evaluatie kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot: € 150.000,–
d. als bij de in behandeling name blijkt dat met een evaluatie op basis van een eenvoudig dossier kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot: € 100.000,–.
Artikel 19. overige werkzaamheden
Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van het verslag en advies aan de Europese Commissie nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 75.000,–.
Artikel 20. vrijstelling voor proefdoeleinden
Voor de indiening van een aanvraag voor een vrijstelling ten behoeve van een proef of experiment als bedoeld in artikel 64 van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd: € 420,–.
Artikel 21
Dit hoofdstuk heeft betrekking op gewasbeschermingsmiddelen en biociden als bedoeld in artikel 121, eerste lid van de wet.
1.
Voor de indiening van een aanvraag, zijnde geen verlengingsaanvraag, als bedoeld in artikel 121, eerste lid van de wet, zijn de bedragen voor gewasbeschermingsmiddelen als genoemd in artikel 2 en is voor biociden € 4.200,– verschuldigd.
2.
Voor het samenvatten en evalueren van gegevens die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in eerste lid, zijn, voor zover van toepassing, de bedragen voor gewasbeschermingsmiddelen als genoemd in artikel 3 en voor biociden als genoemd in artikel 14 verschuldigd.
3.
Indien gebruik gemaakt wordt van een vergelijkende beoordeling is voor de beoordeling verschuldigd: € 1.260,–.
4.
Indien de beoordeling conform het overgangsrecht wordt uitgevoerd, zijn voor de beoordeling de volgende bedragen verschuldigd:
a. de werkzaamheid: € 1.050,–
b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 1.260,–
c. criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid: € 1.890,–
d. criteria ten aanzien van het milieu: € 1.890,–
e. criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 210,–
f. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.260,–.
5.
Indien gebruik wordt gemaakt van EU-conforme beoordelingmethodieken zijn voor de beoordeling, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 15 verschuldigd.
6.
In afwijking van het eerste lid zijn voor de indiening van een verlengingsaanvraag, als bedoeld in artikel 121, eerste lid van de wet, de bedragen voor gewasbeschermingsmiddelen als genoemd in artikel 2 en is voor biociden € 630,– verschuldigd.
7.
Voor de beoordeling van verlengingsaanvragen als bedoeld in artikel 121 van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd: € 2.100,–.
8.
In afwijking van het zevende lid is voor de beoordeling van verlengingsaanvragen als bedoeld in artikel 121 van de wet, voor afgeleide toelatingen het volgende bedrag verschuldigd: € 150,–.
1.
Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd: € 2.205,–.
2.
Voor de beoordeling of een gewasbeschermingsprobleem een knelpunt vormt, is het volgende bedrag verschuldigd:
a. indien het een nog niet eerder aangevraagd gewasbeschermingsprobleem betreft: € 4.140,–
b. indien het gewasbeschermingsprobleem eerder is aangevraagd, maar niet als knelpunt is vastgesteld: € 2.040,–
c. indien het gewasbeschermingsprobleem voor de direct aan de aanvraag voorafgaande aaneensluitende periode van vijf jaar als knelpunt is vastgesteld: € 2.040,–
d. indien het gewasbeschermingsprobleem voor een direct aan de aanvraag voorafgaande aaneensluitende periode van minder dan vijf jaar als knelpunt is vastgesteld: € 650,–
3.
Voor de beoordeling van biocideprobleem als knelpunt is het volgende bedrag verschuldigd: € 9.000,–.
4.
Voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van de wet zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. volksgezondheid
1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 945,–
2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–
b. toxicologie:
1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 945,–
2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–
c. milieu:
1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 840,–
2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–
d. werkzaamheid:
1. Wettelijk gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing: € 630,–
e. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.
5.
Indien de aanvraag tot toelating van een dringend vereist gewasbeschermingsmiddel geen consumptiegewas betreft zijn, in afwijking van het vierde lid, de volgende bedragen verschuldigd:
a. volksgezondheid
1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 210,–
2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 210,–
b. toxicologie:
1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 945,–
2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–
c. milieu:
1. indien gegevens beschikbaar zijn: € 840,–
2. indien gegevens niet beschikbaar zijn: € 1.365,–
d. werkzaamheid:
Wettelijk gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing: € 630,–
e. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.
1.
Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 124, eerste lid van de wet, is het bedrag genoemd in artikel 2, onderdeel a verschuldigd.
2.
Voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in artikel 124, eerste lid van de wet zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 3 verschuldigd.
1.
Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 125 van de wet is het volgende bedrag verschuldigd: € 4.200,–.
2.
Voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in artikel 125 van de wet is het bedrag als bedoeld in artikel 22, derde lid verschuldigd.
1.
Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 126, van de wet is het volgende bedrag verschuldigd: € 4.200,–.
2.
Voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in artikel 126 van de wet is het bedrag als bedoeld in artikel 22, derde lid verschuldigd.
1.
Voor een verzoek tot het afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) buiten het kader van een (aanvraag tot) toelating zijn de volgende bedragen verschuldigd: € 685,–.
2.
Voor het afleiden van een MTR zijn de bedragen als genoemd in artikel 3 van dit besluit verschuldigd.
1.
Voor het verzoek tot het afleiden van een Maximaal Residu Limiet (MRL) is het volgende bedrag verschuldigd: € 685,–.
2.
Voor het samenvatten en evalueren zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 3 verschuldigd.
3.
Voor de beoordeling zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 5 verschuldigd.
Artikel 29. beoordeling technische werkzame stof niet in het kader van een toelating
Voor het beoordelen buiten het kader van een (aanvraag tot) toelating van de technische werkzame stof uit andere bronnen is het volgende bedrag verschuldigd: € 840,–.
1.
De jaarlijkse vergoeding voor registratie van een op 1 februari van het jaar, waarvoor dit besluit is vastgesteld bedraagt voor een toegelaten gewasbeschermingsmiddel; € 1.345,– en voor een biocide; € 1.250,–.
2.
De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt binnen één maand na dagtekening van het verzoek tot betaling op de bij dit verzoek aangegeven wijze.
1.
Ter zake van het inwinnen van inlichtingen bij het college omtrent proeven op gewervelde dieren die bij een eerdere aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel of biocide zijn uitgevoerd als bedoeld in artikel 26, eerste lid en artikel 46, eerste lid van de wet is een bedrag verschuldigd van € 420,–.
2.
De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb tegelijkertijd met het indienen van een aanvraag.
1.
Voor een verzoek om inlichtingen aan de Helpdesk Toelatingen over aanvragen tot (uitbreiding van de) toelating is het volgende bedrag verschuldigd: € 630,–.
2.
Voor het uitvoering geven aan een verzoek aan de Helpdesk Toelatingen gelden advieskosten die worden berekend op basis van het aantal te besteden uren en een tarief van € 105,– per uur, tot een maximum van € 4.200,–.
3.
De advieskosten als bedoeld in het tweede lid kunnen worden verrekend met de in artikel 2, onder a, b, f en i, sub 1, artikel 13, onder a, b, i en l, sub 1 en artikel 26, lid 1 genoemde bedragen, tot een maximum van € 4.200,–, indien het advies van de Helpdesk Toelatingen heeft geleid tot een aanvraag als bedoeld in genoemde onderdelen van artikel 2, 13 en 26.
1.
Ter zake van een verzoek om toezending van een register is het volgende bedrag verschuldigd: € 25,–.
2.
De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt vooraf door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb onder vermelding van het type register.
Artikel 35. exportverklaring
Voor het op verzoek verstrekken van een verklaring ten behoeve van de export van een gewasbeschermingsmiddel of een biocide is het volgende bedrag verschuldigd: € 210,–.
Artikel 36. Overig
Voor een verzoek tot het verrichten van specifieke werkzaamheden is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
Artikel 37. overgangsregime
De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.
Artikel 38. inwerkingtreding
Dit besluit treedt, na goedkeuring door Onze Minister en geplaatst te zijn in de Staatscourant, in werking met ingang van 1 januari 2010.
Artikel 39. citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Tarievenbesluit Ctgb 2010.
Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op d.d. 30 september 2009.
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Voorzitter
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 5. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht