Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Tarievenbesluit Ctgb 2011

Uitgebreide informatie
Tarievenbesluit Ctgb 2011
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Gelet op artikel 8, eerste lid, sub b, en artikel 10, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
Besluit:
1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1) de wet: Wet op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125)
2) de regeling: regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
3) college: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
4) Onze Minister: de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister
5) nieuwe werkzame stof:
a. (voor gewasbeschermingsmiddelen) werkzame stof die niet is vermeld in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en die op 26 juli 1993 nog niet in een lidstaat van de Europese Unie op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld
b. (voor biociden) werkzame stof die niet is vermeld in bijlage I of IA bij richtlijn 98/8/EG en die op 15 mei 2000 nog niet in een lidstaat van de Europese Unie op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld

Hoofdstuk 2. Aanvragen met betrekking tot de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland

artikel 28 35 121 124  van de wet artikel 34 van de wet Richtlijn 91/414/EEG artikel 34 van de wet Richtlijn 91/414/EEG artikel 36 van de wet artikel 32 van de wet artikel 33 van de wet artikel 31 121 van de wet artikel 41 van de wet artikel 36 van de wet artikel 31 121 van de wet artikel 31 121, van de wet artikel 34 van de wet Richtlijn 91/414/EEG artikel 123, eerste lid, van de wet artikel 123, eerste lid, van de wet artikel 124, eerste lid van de wet artikel 124, eerste lid van de wet
  Aanvraagkosten  
2. Voor de indiening van de volgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd  
2.1. Een toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in , , en , alsmede een verlenging daarvan en een voorlopige toelating als bedoeld in , alsmede een verlenging daarvan en een toelating van een gewasbeschermingsmiddel in het kader van een herregistratie nadat een werkzame stof is geplaatst op bijlage I bij € 5.670,00
2.2. In afwijking van 2.1, een aanvraag tot herregistratie van een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in , op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op bijlage I bij € 3.150,00
2.3. Wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in € 3.150,00
2.4. Een afgeleide toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in alsmede een verlenging daarvan € 685,00
2.5. Een toelating van een parallel geïmporteerd gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in alsmede een verlenging daarvan € 685,00
2.6. Een uitbreiding van het gebruiksgebied van een toegelaten en een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel alsmede een vereenvoudigde uitbreiding van de toelating als bedoeld in , alsmede artikel 31 juncto € 4.675,00
2.7. Een uitbreiding van het gebruiksgebied van een afgeleide toelating of van een toelating van een parallel geïmporteerd gewasbeschermingsmiddel € 685,00
2.8. Wijziging van de toelating als bedoeld in :  
2.8.1. Administratieve wijziging € 210,00
2.8.2. Wijziging van de verpakking en etikettering € 685,00
2.8.3. Wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallend onder 2.8.2 € 685,00
2.8.4. Overige wijzigingen van de toelating, niet vallend onder artikel 2.8.1 t/m 2.8.3 € 685,00
2.9. Een wijziging van de samenstelling van een toegelaten of voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel:  
2.9.1. Indien bij de aanvraag onderzoeksgegevens moeten worden overgelegd: € 4.675,00
2.9.2. Indien sprake is van wijziging in de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing van de werkzame stof): € 840,00
2.9.3. Overige wijzigingen in de samenstelling € 685,00
     
  Beoordelen  
3. Voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn de volgende bedragen verschuldigd:  
3.1. De werkzaamheid € 1.260,00
3.2. De fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen € 840,00
3.3. Criteria ten aanzien van de toepasser € 2.520,00
3.4. Criteria ten aanzien van de volksgezondheid € 2.520,00
3.5. Criteria ten aanzien van het milieu:  
3.5.1. Gedrag en lotgevallen in het milieu € 1.890,00
3.5.2. Ecotoxicologie: € 2.940,00
3.6. Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren € 1.205,00
3.7. Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten € 1.365,00
3.8. Voor een zonale beoordeling worden de bedragen vermeld onder 3.1 tot en met 3.7 als voorschot in rekening gebracht. De werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht . Kostprijs
3.9. Voor de beoordeling in het kader van een toelating van een middel op basis van een micro-organisme zijn de bedragen verschuldigd zoals vermeld in 3.1 tot en met 3.8:  
     
  Zaaizaadmiddel voor export  
4. In afwijking van 3.3 en 3.5 zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van de beoordeling van een aanvraag voor een zaaizaadmiddel voor gebruik op uit te voeren zaaizaad ten behoeve van export, de volgende bedragen verschuldigd:  
4.1. Criteria ten aanzien van de toepasser: € 160,00
4.2. Criteria ten aanzien van het milieu: € 160,00
     
  Wederzijdse erkenning  
5. In afwijking van 3.1, 3.3, 3.4 en 3.5 zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in , de volgende bedragen verschuldigd:  
5.1. De werkzaamheid: € 840,00
5.2. De fysische en chemische eigenschappen van het middel € 315,00
5.3. Criteria ten aanzien van de toepasser € 2.520,00
5.4. Criteria ten aanzien van de volksgezondheid € 630,00
5.5. Criteria ten aanzien van het milieu:  
5.5.1. Gedrag en lotgevallen in het milieu € 1.550,00
5.5.2. Ecotoxicologie € 1.995,00
5.6. In afwijking van 4.3, 4.4 en 4.5 zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating van een middel op basis van een micro-organisme, zijn de volgende bedragen verschuldigd:  
5.6.1. Criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid € 1.050,00
5.6.2. Criteria ten aanzien van het milieu € 1.050,00
     
6. Vereenvoudigde uitbreiding  
6.1. Artikel 3.1 (werkzaamheid) is niet van toepassing voor de beoordeling van een aanvraag tot vereenvoudigde uitbreiding van de toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in , alsmede artikel 31 juncto  
6.2. In afwijking van artikel 3.2, is voor de beoordeling van fysisch/chemische eigenschappen in het kader van een aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in , alsmede artikel 31 juncto , het volgende bedrag verschuldigd € 210,00
6.3. Indien gebruik kan worden gemaakt van een vergelijkende beoordeling, zijn in afwijking van artikel 3.3 en 3.5 voor de beoordeling de volgende bedragen verschuldigd:  
6.4. Criteria ten aanzien van de toepasser € 420,00
6.5. Criteria ten aanzien van het milieu:  
6.5.1. Gedrag en lotgevallen in het milieu € 525,00
6.5.2. Ecotoxicologie: € 525,00
     
  Herregistratie van voorlopig toegelaten middelen  
7. In afwijking van artikel 3 zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag tot herregistratie van een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in , op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op Bijlage I bij , de volgende bedragen verschuldigd:  
7.1. Werkzaamheid € 840,00
7.2. De fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen € 420,00
7.3. Criteria ten aanzien van de toepasser € 1.470,00
7.4. Criteria ten aanzien van de volksgezondheid € 1.470,00
7.5. Criteria ten aanzien van het milieu:  
7.5.1. Gedrag en lotgevallen in het milieu € 630,00
7.5.2. Ecotoxicologie € 1.155,00
7.6. Eindoordeel € 1.365,00
7.7. Voor een zonale beoordeling worden de bedragen vermeld onder 7.1 tot en met 7.6 als voorschot in rekening gebracht. De werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht. Kostprijs
     
8. Dringend vereist gewasbeschermingsmiddel  
8.1. Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in , is het volgende bedrag verschuldigd: € 2.205,00
8.2. Voor de beoordeling of een gewasbeschermingsprobleem een knelpunt vormt, is het volgende bedrag verschuldigd  
8.2.1. Indien het een nog niet eerder aangevraagd gewasbeschermingsprobleem betreft: € 4.140,00
8.2.2. Indien het gewasbeschermingsprobleem eerder is aangevraagd, maar niet als knelpunt is vastgesteld € 2.040,00
8.2.3. Indien het gewasbeschermingsprobleem voor de direct aan de aanvraag voorafgaande aaneensluitende periode van vijf jaar als knelpunt is vastgesteld € 2.040,00
8.2.4. Indien het gewasbeschermingsprobleem voor een direct aan de aanvraag voorafgaande aaneensluitende periode van minder dan vijf jaar als knelpunt is vastgesteld € 650,00
8.3. Voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in zijn de volgende bedragen verschuldigd:  
8.3.1.a. Volksgezondheid, indien reeds eerder beoordeeld € 945,00
8.3.1.b. Volksgezondheid, nog niet eerder beoordeeld € 1.365,00
8.3.2.a. Toxicologie, indien reeds eerder beoordeeld € 945,00
8.3.2.b. Toxicologie, nog niet eerder beoordeeld € 1.365,00
8.3.3.a. Milieu, indien reeds eerder beoordeeld € 840,00
8.3.3.b. Milieu, nog niet eerder beoordeeld € 1.365,00
8.3.4. Werkzaamheid, opstellen Wettelijke gebruiksvoorschrift/ gebruiksaanwijzing € 630,00
8.3.5. Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten € 1.365,00
8.4. Indien de aanvraag tot toelating van een dringend vereist gewasbeschermingsmiddel geen consumptiegewas betreft is, in afwijking van 8.3.1, voor het aspect volksgezondheid het volgende bedrag verschuldigd: € 210,00
     
9. Afleiden MTR    
9.1. Voor een verzoek tot het afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) buiten het kader van een aanvraag tot toelating zijn de volgende bedragen verschuldigd € 685,00
9.2. Voor het afleiden van een MTR zijn de bedragen als genoemd in bijlage I van dit besluit verschuldigd  
     
10. Afleiden MRL    
10.1. Voor het verzoek tot het afleiden van een Maximaal Residu Limiet (MRL) zijn de volgende aanvraagkosten verschuldigd € 685,00
10.2. Voor de beoordeling zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 3 verschuldigd.  
     
11. Vrijstelling voor proefdoeleinden  
11.1. Indien geen ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd € 210,00
11.2. Indien ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd  
11.3. Het basisbedrag € 260,00
11.4. Per 5 gewassen waarvoor ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd € 105,00
     
12. Gewasbeschermingsmiddelen of biociden waarvan de werkzame stoffen zijn opgenomen in de vierde fase van het werkprogramma of zijn bestemd voor biologische landbouw  
12.1. Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in , is het bedrag genoemd in artikel 2.1 verschuldigd.  
12.2. Voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 3 verschuldigd.  
     

Hoofdstuk 3. Plaatsing werkzame stof op bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG

richtlijn 92/414/EEG Richtlijn 91/414 Richtlijn 91/414/EEG
13. Aanvraag  
13.1. Voor het indienen van een aanvraag tot plaatsing van een werkzame stof op bijlage I bij is het volgende bedrag verschuldigd € 12.500,00
13.2. In afwijking van het eerste lid is voor het indienen van een aanvraag tot plaatsing van een werkzame stof zijnde een micro-organismen, plantenextract, feromoon dan wel een werkzame stof die hiermee vergelijkbaar is, het volgende bedrag verschuldigd € 6.500,00
13.3. In afwijking van het eerste lid is voor het indienen van een aanvraag tot verlenging van de opneming van een werkzame stof in bijlage I bij EEG (“Annex I renewal”), dan wel voor het indienen van een aanvraag tot plaatsing van een werkzame stof op bijlage I bij die opnieuw wordt beoordeeld in het kader van een “resubmission” € 12.500,00
     
14. Samenvatten en beoordelen (opstellen monograph)  
14.1. Voor het samenvatten en beoordelen (monograph) van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 13.1 of 13.3, is een bedrag verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 150.000,00
14.2. In afwijking van het eerste lid is voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 13.2, het bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 25.000,00
     
15. Overige werkzaamheden (aanvullend verslag)  
15.1. Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie voor werkzame stoffen als bedoeld in artikel 13.1, nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 75.000,00
15.2. In afwijking van het eerste lid is voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie als bedoeld in artikel 13.2 nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 7.500,00
15.3. Voor het opstellen van een aanvullend verslag voor aanvragen als bedoeld artikel 13.3 is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 12.500,00
16. Samenvatten en evalueren van gegevens
Voor het samenvatten en evalueren van studies voor gewasbeschermingsmiddelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage I . Voor het samenvatten en evalueren van studies op basis van micro-biologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage II .

Hoofdstuk 4. Biociden

artikel 49 55 van de wet artikel 54 van de wet Richtlijn 98/8/EG artikel 121, eerste lid van de wet artikel 54 van de wet Richtlijn 98/8/EG artikel 52 van de wet artikel 53 van de wet artikel 59 van de wet artikel 62 van de wet artikel 68 van de wet artikel 59 van de wet artikel 121 en verder van de wet artikel 121 van de wet artikel 56 van de wet artikel 60 van de wet artikel 64 van de wet artikel 123, eerste lid, van de wet artikel 123, eerste lid, van de wet artikel 125 van de wet artikel 126 van de wet artikel 126 van de wet
17. Aanvraagkosten  
  Voor de indiening van de volgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd:  
17.1 Een toelating van een biocide als bedoeld in en , alsmede een verlenging daarvan en een voorlopige toelating als bedoeld in , alsmede van een verlenging daarvan en een toelating van een biocide in het kader van herregistratie nadat een werkzame stof is geplaatst op bijlage I bij € 5.670,00
17.2 In afwijking van 17.1, een aanvraag tot toelating of tot uitbreiding van een toelating € 4.200,00
17.3 In afwijking van 17.1, een aanvraag tot verlenging als bedoeld in voor biociden € 630,00
17.4 In afwijking van 17.1, een aanvraag tot herregistratie van een voorlopig toegelaten biocide als bedoeld in , nadat de nieuwe werkzame stof is geplaatst op bijlage I bij € 3.150,00
17.5 Een afgeleide toelating van een biocide als bedoeld in , alsmede een verlenging daarvan, alsmede een uitbreiding van het gebruiksgebied € 685,00
17.6 Een toelating van een parallel geïmporteerd biocide als bedoeld in alsmede een verlenging daarvan alsmede een uitbreiding van het gebruiksgebied daarvan € 685,00
17.7 Een registratie van een biocide met een gering risico als bedoeld in , alsmede een verlenging daarvan of een uitbreiding van het gebruiksgebied daarvan € 1.365,00
17.8 Vaststelling van een kaderformulering bij een toelating als bedoeld in € 2.100,00
17.9 De toelating van een middel dat is afgeleid van een vastgestelde kaderformulering € 1.365,00
17.10 Een uitbreiding van het gebruiksgebied van een toegelaten en een voorlopig toegelaten biociden € 4.675,00
17.11 Wijziging van de toelating als bedoeld in  
17.11.1 Administratieve wijziging € 210,00
17.11.2 Wijziging van de verpakking en etikettering € 685,00
17.11.3 Wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallend onder 17.11.2 € 685,00
17.11.4 Overige wijzigingen van de toelating, niet vallend onder artikel 17.11.1 t/m 17.11.3 € 685,00
17.12 Een wijziging van de samenstelling van een toegelaten of voorlopig toegelaten biocide:  
17.12.1 Indien bij de aanvraag onderzoeksgegevens moeten worden overgelegd € 4.675,00
17.12.2 Indien sprake is van wijziging in de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing van de werkzame stof ) € 840,00
17.12.3 Overige gevallen € 685,00
17.13 Wijziging van de registratie als bedoeld in  
17.13.1 Administratieve wijziging € 210,00
17.13.2 Wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallend onder 17.13.3 € 685,00
17.13.3 Wijziging van de verpakking en etikettering € 685,00
17.13.4 Overige wijzigingen van de registratie € 385,00
17.14 Wijziging van de samenstelling van een geregistreerde biocide € 685,00
     
18 Beoordelingskosten reguliere aanvragen  
18.1 De werkzaamheid € 1.260,00
18.2 De fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen € 1.840,00
18.3 Criteria ten aanzien van de toepasser € 2.520,00
18.4 Criteria ten aanzien van de volksgezondheid € 2.520,00
18.5 Criteria ten aanzien van het milieu € 4.830,00
18.6 Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren € 1.205,00
18.7 Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten € 1.365,00
     
19 Beoordelingskosten aanvragen als bedoeld in artikel 121 van de wet In afwijking van artikel 18, zijn, indien de beoordeling conform het overgangsrecht ( ) wordt uitgevoerd, voor de beoordeling van een aanvraag de volgende bedragen verschuldigd  
19.1 De werkzaamheid € 1.050,00
19.2 De fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen € 1.260,00
19.3 Criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid € 1.890,00
19.4 Criteria ten aanzien van het milieu € 1.890,00
19.5 Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren € 210,00
19.6 Indien gebruik gemaakt wordt van een vergelijkende beoordeling is voor de beoordeling verschuldigd € 1.260,00
19.7 Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten € 1.260,00
     
20 Beoordeling verlengingsaanvragen die vallen artikel 121 van de wet In afwijking van artikel 18 en 19 is voor de beoordeling van verlengingsaanvragen, met uitzondering voor afgeleide verlengingsaanvragen, als bedoeld in , het volgende bedrag verschuldigd € 2.100,00
     
21 Wederzijdse erkenning  
21.1 In afwijking van artikel 17 en 18 is voor het indienen en de beoordeling van een aanvraag in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in , het volgende bedrag verschuldigd € 5.985,00
21.2 In afwijking van artikel 17 en 18 is voor het indienen en de beoordeling van een aanvraag in het kader van een wederzijdse erkenning van een registratie als bedoeld in , het volgende bedrag verschuldigd € 685,00
     
22 Vrijstelling voor proefdoeleinden  
  Voor de indiening van een aanvraag voor een vrijstelling ten behoeve van een proef of experiment als bedoeld in , is het volgende bedrag verschuldigd € 420,00
     
23 Dringend vereist biocide  
23.1 Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in is het volgende bedrag verschuldigd € 1.764,00
23.2 Voor de beoordeling van biocideprobleem als knelpunt is het volgende bedrag verschuldigd € 4.140,00
23.3 Voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in zijn de volgende bedragen verschuldigd:  
23.3.1.a Risicobeoordeling volksgezondheid, nog niet eerder beoordeeld € 1.093,00
23.3.1.b Risicobeoordeling volksgezondheid, reeds eerder beoordeeld € 756,00
23.3.2.a Risicobeoordeling toepasser, nog niet eerder beoordeeld € 1.093,00
23.3.2.b Risicobeoordeling toepasser, reeds eerder beoordeeld € 756,00
23.3.3.a Risicobeoordeling milieu, nog niet eerder beoordeeld € 1.093,00
23.3.3.b Risicobeoordeling milieu, reeds eerder beoordeeld € 756,00
23.3.4 Werkzaamheid, Wettelijk gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing € 506,00
23.3.5 Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten € 1.093,00
     
24 Wijziging samenstelling biocide als bedoeld in artikel 121 van de wet    
24.1 Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in met betrekking tot een biocide is het volgende bedrag verschuldigd € 4.200,00
24.2 Voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid is het bedrag als bedoeld in artikel 19 verschuldigd  
     
25 Vereenvoudigde uitbreiding biocide  
25.1 Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in is het volgende bedrag verschuldigd € 4.200,00
25.2 Voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in is het bedrag als bedoeld in 19 verschuldigd
     
26 Afleiden MRL  
26.1 Voor het verzoek tot het afleiden van een Maximaal Residu Limiet (MRL) is het volgende bedrag verschuldigd € 685,00
26.2 Voor de beoordeling zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 18 verschuldigd
   
27 Technische werkzame stof niet in het kader van een toelating
  Voor het beoordelen buiten het kader van een aanvraag tot toelating van de technische werkzame stof uit andere bronnen is het volgende bedrag verschuldigd € 840,00

Hoofdstuk 5. Plaatsing werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG

Richtlijn 98/8/EG bijlage III bijlage II
28 Aanvraag  
28.1 Voor het indienen van een aanvraag tot plaatsing van een (nieuwe) werkzame stof op bijlage I bij is het volgende bedrag verschuldigd € 12.500,00
     
29. Samenvatten en beoordelen  
  Voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 20 en het opstellen van een verslag en aanbeveling omtrent het te nemen besluit, is een bedrag verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt:
29.1 Als bij de in behandeling name blijkt dat met een gemiddelde evaluatie kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot € 200.000,00
29.2 Als bij de in behandeling name blijkt dat extra gegevens moeten worden geëvalueerd en extra beoordelingen moeten worden uitgevoerd, bedraagt de richtprijs als voorschot € 250.000,00
29.3 Als bij de in behandeling name blijkt dat met een beperkte evaluatie kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot € 150.000,00
29.4 Als bij de in behandeling name blijkt dat met een evaluatie op basis van een eenvoudig dossier kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot € 100.000,00
     
30 Samenvatten en evalueren van gegevens met betrekking tot biociden  
  Voor het samenvatten en evalueren van studies voor biociden zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in . Voor het samenvatten en evalueren van studies op basis van micro-biologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in .  
     
31 Overige werkzaamheden  
  Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van het verslag en advies aan de Europese Commissie nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 75.000,00

Hoofdstuk 6. Overige tarieven

artikel 42, tweede lid van de wet artikel 6:81 Burgerlijk wetboek artikel 26, eerste lid artikel 46, eerste lid artikel 8:3, tweede lid, Besluit Bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007
  Jaarlijkse vergoeding  
32 Voor toelatingen die op 1 februari van het jaar waarop dit besluit betrekking heeft, opgenomen zijn in het in bedoelde register, zijn de volgende jaarlijkse vergoedingen verschuldigd  
32.1 voor een gewasbeschermingsmiddel € 1.395,00
32.2 Voor een biocide € 1.315,00
32.3 De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt binnen vier weken na dagtekening van het verzoek tot betaling op de bij dit verzoek aangegeven wijze, bij gebreke waarvan de toelatinghouder van rechtswege in verzuim is als bedoeld in .  
     
33 Inlichtingen omtrent proeven op gewervelde dieren  
33.1 Ter zake van het inwinnen van inlichtingen bij het college omtrent proeven op gewervelde dieren die bij een eerdere aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel of biocide zijn uitgevoerd als bedoeld in en € 420,00
33.2 De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb tegelijkertijd met het indienen van een aanvraag.
     
34 Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens  
  Ter zake de bemiddeling door het college als bedoeld in , is het volgende tarief verschuldigd: Kostprijs
     
35 Helpdesk Toelatingen  
  Voor een verzoek om inlichtingen aan de Helpdesk Toelatingen over aanvragen tot (uitbreiding van de) toelating is het volgende bedrag verschuldigd
35.1 Voor het uitvoering geven aan een verzoek aan de Helpdesk Toelatingen gelden advieskosten die worden berekend op basis van het aantal te besteden uren en een tarief van € 105,- per uur, max. 4200
35.2 De advieskosten als bedoeld in het tweede lid kunnen worden verrekend met de in artikel 2, onder a, b, f en i, sub 1, artikel 13, onder a, b, i en l , sub 1 en artikel 26, lid 1 genoemde bedragen, indien het advies van de Helpdesk Toelatingen heeft geleid max. 4200
     
36 Toezending register  
  Terzake van een verzoek om toezending van een register is het volgende bedrag verschuldigd € 25,00
  De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt vooraf door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb onder vermelding van het type register.
     
37 Exportverklaring  
  Voor het op verzoek verstrekken van een verklaring ten behoeve van de export van een gewasbeschermingsmiddel of een biocide is het volgende bedrag verschuldigd: € 210,00
     
38 Overig  
  Voor een verzoek tot het verrichten van specifieke werkzaamheden is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. € 105,00 per uur
39. Afrekening van aanvraagkosten tegen kostprijs
39.1 De tarieven die op de daadwerkelijke kosten (kostprijs) zijn vastgesteld, worden door het Ctgb middels een schriftelijke factuur bij de aanvrager in rekening gebracht onder vermelding van een factuurnummer.
39.2 Indien een voorschot op de daadwerkelijke kostprijs is betaald, wordt dit met het verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kostprijs lager is dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na factuurdatum aan de aanvrager terugbetaald.
39.3 Behoudens het bepaalde in het tweede lid, dient de aanvrager de factuur binnen vier weken na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer te voldoen.
39.4 Indien niet of niet volledig binnen de gestelde termijn is betaald, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek .
40. Overgangsregime
De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.
41. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt, na goedkeuring door Onze Minister en geplaatst te zijn in de Staatscourant, in werking met ingang van 1 januari 2011.
42. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Tarievenbesluit Ctgb 2011.
Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op d.d. 6 oktober 2010.
Dit besluit is goedgekeurd bij besluit van de Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 december 2010 nummer 169709.
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
de Voorzitter,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
Hoofdstuk 2. Aanvragen met betrekking tot de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland
+ Hoofdstuk 3. Plaatsing werkzame stof op bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG
Hoofdstuk 4. Biociden
Hoofdstuk 5. Plaatsing werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG
Hoofdstuk 6. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht