Let op. Deze wet is vervallen op 15 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op 14 januari 2014.

Tarievenbesluit Ctgb 2013

Uitgebreide informatie
Tarievenbesluit Ctgb 2013 Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
overwegende dat er nog onvoldoende ervaring is om vooraf tarieven vast te kunnen stellen voor aanvragen tot toelating van gewasbeschermingmiddelen die geheel of gedeeltelijk volgens de procedure van artikel 33 Verordening (EG) 1107/2009 worden behandeld;
overwegende anderzijds dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EEG) 1991/414;
overwegende dat tarieven gesteld moeten worden voor het project "Van WGGA naar WG"
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
Begripsbepalingen
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
b. Richtlijn 98/8/EG: Richtlijn 98/8/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden
c. de wet: Wet op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
d. de regeling: regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
e. het college: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
f. Onze Minister; de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister
g. nieuwe werkzame stof (enkel voor biociden) ; werkzame stof die niet is vermeld in bijlage I of IA bij richtlijn 98/8/EG en die op 5 mei 2000 nog niet in een lidstaat van de Europese Unie op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijk gesteld
h. zonale aanvragen: aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Verordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld
i. Europese aanvagen: aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Verordening
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
Algemeen
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
Aanvraagkosten, beoordelingskosten en kosten voor samenvatten en evalueren
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.

De kosten voor de behandeling van een aanvraag of - waar van toepassing - van de voorbereiding van een ambtshalve besluit kunnen bestaan uit:
a. Aanvraagkosten
b. Beoordelingskosten
c. Kosten voor het samenvatten en/of evalueren van gegevens en studies die geleverd zijn ter onderbouwing van een aanvraag
d. Voorschotten en nacalculatiebedragen
Indien het college besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het samenvatten/evalueren en de beoordelingskosten verschuldigd.
Voor het samenvatten en evalueren van gegevens en studies voor gewasbeschermingsmiddelen en microbiologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlagen van dit besluit, met uitzondering van zonale en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
Werkelijke kosten
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.

Werkelijke gemaakte kosten betreffen de interne kosten Ctgb (uurtarief betreffende boekjaar x aantal door Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW).
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
Facturering, betaling en naverrekening
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
a. Aanvraagkosten dienen bij het indienen van de aanvraag te zijn voldaan aan het Ctgb; na ontvangst van de aanvraag verzendt het Ctgb een factuur ter zake van de aanvraagkosten.
b. Voorschotten, beoordelingskosten, de kosten van het samenvatten/evalueren alsmede door het Ctgb vastgestelde na-calculaties worden door middel van een factuur in rekening gebracht.
c. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na factuurdatum aan de de aanvrager terugbetaald.
d. De aanvrager dient de factuur binnen vier weken na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer te voldoen.
e. Indien niet of niet volledig binnen de gestelde termijn is betaald, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.
Het voorgaande laat onverlet de bestuursrechtelijke gevolgen van niet (tijdige) betaling, opgenomen in het geldende Bestuursreglement regeling toelating Gewasbeschermingsmiddelen en biociden .
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
Openbaarmakingsverzoeken
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.

Met betrekking tot verzoeken tot openbaarmaking als bedoeld in artikel 43 Wgb (oud), artikel 33, vierde lid Verordening of artikel 96 Wgb, is het bepaalde in het besluit tarieven openbaarheid van bestuur van overeenkomstige toepassing.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
Slotbepalingen
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
Overgangsregime
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
Intrekking eerdere tarievenbesluiten
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.

Het tarievenbesluit Ctgb 2012 wordt ingetrokken.
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
Inwerkingtreding
Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.

Dit besluit treedt, na goedkeuring door Onze Minister en na geplaatst te zijn in de Staatscourant, in werking op 1 januari 2013
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.

Citeertitel

Voor deze circulaire divisie is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.

Dit besluit wordt aangehaald als: Tarievenbesluit Ctgb 2013.
Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op 24 oktober 2012 (C-246).
Voor deze tekst is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 1168, datum inwerkingtreding 15-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
de Voorzitter,
Inhoudsopgave
Begripsbepalingen
Algemeen
Aanvraagkosten, beoordelingskosten en kosten voor samenvatten en evalueren
Werkelijke kosten
Facturering, betaling en naverrekening
Openbaarmakingsverzoeken
Slotbepalingen
Overgangsregime
Intrekking eerdere tarievenbesluiten
Inwerkingtreding
Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht