Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Tarievenbesluit Ctgb 2014

Uitgebreide informatie
Tarievenbesluit Ctgb 2014
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EEG) 1991/414;
Gelet op artikel 80 van Verordening 528/2012/EU, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
Overwegende dat ter uitvoering van de verordening 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de verordening zal verrichten;
Overwegende dat het overgangsrecht van verordening 528/2012/EC Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EG) 1998/98;
Besluit om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken, vast te stellen als beschreven in dit besluit en de daarbij behorende bijlagen:
a. Gewasbeschermingsverordening: verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad
b. Gewasbeschermingsrichtlijn: richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 2991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
c. Biocidenverordening: verordening (EU) 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012
d. Biocidenrichtlijn: Richtlijn 98/8/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden
e. de wet: Wet op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
f. de regeling: regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
g. het college: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
h. Onze Minister: de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister
i. nieuwe werkzame stof:
i. (gewasbeschermingsmiddelen) werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld
ii. (biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Verordening
j. zonale aanvragen: aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Verordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld
k. Europese aanvagen : aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsverordening
l. Werkelijke gemaakte kosten: de interne kosten Ctgb (uurtarief betreffende boekjaar x aantal door Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de eventueel aan derden betaalde BTW).
1. Openbaarmakingverzoeken
Met betrekking tot verzoeken tot openbaarmaking als bedoeld in artikel 43 Wgb (oud), artikel 33, vierde lid Verordening of artikel 96 Wgb, is het bepaalde in het besluit tarieven openbaarheid van bestuur van overeenkomstige toepassing.
2. Overgangsregime
De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.
3. Intrekking eerdere tarievenbesluiten
Het Tarievenbesluit Ctgb 2013 en Aanvulling tarievenbesluit Ctgb 2013 biociden , worden ingetrokken.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2014, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.
5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als “Tarievenbesluit Ctgb 2014”.
Vastgesteld door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op 18 december 2013.
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
voor deze,
de Voorzitter,
ir. J.F. de Leeuw

Hoofdstuk 3. : Tarieven Servicedesk

Categorie Omschrijving   Tarief 2014
Verzoeken     115
Categorie I werkzaamheden tot maximaal een half uur   € 55
Categorie II werkzaamheden van half uur tot maximaal 2 uur   € 170
Categorie III werkzaamheden van 2 uur tot maximaal 4 uur   € 345
Categorie IV werkzaamheden van 4 uur tot maximaal 8 uur   € 745
Categorie V werkzaamheden vanaf 8 uur tot maximaal 12 uur Nacalculatie max: € 1.380
Categorie VI werkzaamheden vanaf 12 uur Nacalculatie max: € 4.600
       
Voorlichting      
Categorie VII voorlichtingsbijeenkomst (algemeen) per deelnemer € 170
Categorie VIII voorlichtingsbijeenkomst (op maat)   pm
       
Pre-submission      
Categorie IX pre-submission meeting Werkelijke kosten met voorschot van € 10.000
Algemeen
Het College stelt in de bijlage bij dit besluit de hoogte vast van het voorschot of van de vergoeding voor zijn werkzaamheden. De volgende posten kunnen in rekening worden gebracht:
aanvraagkosten
beoordelingskosten
kosten voor samenvatten en evalueren van gegevens en studies die geleverd zijn ter onderbouwing van een aanvraag
jaarlijkse vergoeding
kosten voor pre-submission meeting
kosten voor overige werkzaamheden.
Indien het college besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het samenvatten/evalueren en de beoordelingskosten verschuldigd.
Voor het samenvatten en evalueren van gegevens en studies voor gewasbeschermingsmiddelen en microbiologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlagen van dit besluit, met uitzondering van zonale en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.
Werkelijke kosten
Werkelijk gemaakte kosten betreffen de interne kosten, gemaakt door het Ctgb (uurtarief betreffende boekjaar x aantal door Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW).
a. De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen.
b. Onverminderd het bepaalde in Titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht, geldt dat aanvraagkosten bij het indienen van de aanvraag dienen te zijn voldaan aan het Ctgb.
c. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald.
d. In afwijking van het bepaalde in artikel 4:87 Awb geldt dat de aanvrager de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer dient te voldoen.
Tijdige betaling
Voor zover het bepaalde in artikel 4:97 van toepassing is, laat dit onverlet de bestuursrechtelijke gevolgen van niet (tijdige) betaling, opgenomen in het geldende Bestuursreglement regeling toelating Gewasbeschermingsmiddelen en biociden .
Er is tijdig betaald indien de betaling door het Ctgb voor het einde van de in de factuur genoemde termijn is ontvangen, dan wel indien wordt aangetoond dat het te betalen bedrag voor het einde van de termijn naar het Ctgb is overgeschreven of gestort.
1. Tot twee weken na de datum van dagtekening van de factuur kan de aanvrager het College verzoeken om de kosten van de procedure bij het Ctgb in termijnen te mogen betalen. Dit verzoek wordt gehonoreerd tenzij de kosten van de procedure minder dan € 5.000, bedragen.
2. Indien de kosten van de procedure niet meer dan € 30.000 bedragen, kan worden voldaan in maximaal drie maandelijkse termijnen van telkens een derde van de totale som. Indien de kosten van de procedure meer dan € 30.000 euro bedragen, kan worden voldaan in maximaal vier maandelijkse termijnen van telkens een kwart van de totale som.
3. De eerste termijn dient te zijn betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de oorspronkelijke factuur.
4. Aanvaarding
Bij betaling in termijnen aanvaardt het College na tijdige betaling van de eerste termijn de aanvraag en deelt de datum van deze aanvaarding mee aan de aanvrager.
Aanpassing van het voorschotbedrag
Een aspirant-aanvrager kan voorafgaand aan het doen van een aanvraag, het Ctgb verzoeken om op basis van door hem verstrekte informatie een inschatting te maken van de reële kosten van die specifieke aanvraag en om het voorschotbedrag daarop aan te passen. Voor deze toets is een vergoeding verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
Samenvatten en evalueren gewasbescherming
Kosten voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking middelgegevens
Aspect OECD code Omschrijving Prijs per studie
tox 7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3 / 7.1.14 / 7.1.5 / 7.1.6 bepaling acute orale toxiciteit / percutane toxiciteit / inhalatoire toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie / sensibilisatie van de huid, per studie € 115
res 8.7 aantal gewasgroepen afleiden MRL, per gewasgroep € 329
eco 10.6.2 acute toxiciteit regenwormen € 329
eco 10.1.6 acute orale toxiciteit voor vogels € 494
eco 10.2.2.1 / 10.2.2.2 / 10.2.2.3 acute toxiciteit voor vissen / ongewervelde aquatische organismen / effecten op de groei van algen, per studie € 494
eco 10.8.2 laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna, per studie € 494
res 8.1.1 aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd, per gewasgroep € 658
res 8.5.2 pulp en balans studie / follow-up studie, per studie € 658
fat 9.2.2 Bodemresidu studie € 658
fat - / 9.9 kinetische evaluatie (algemeen) / omzettingssnelheid en -route (in de lucht), per studie € 658
eco 10.2.5.1 / 10.2.5.2 / 10.2.5.3 chronische blootstelling vis / aanvullende studie aquatische organismen (Early Life Stage) / id (Fish Life Cycle Test), per studie € 658
eco 10.2.6.1a chronische toxiciteit daphnia 21 dagen € 658
eco 10.4.3 residuproef met bijen € 658
eco 10.5.1 / 10.5.2 proeven op standaard / grotere laboratoriumschaal, per studie € 658
eco 10.6.3 / 10.6.5 subletale effecten / bioconcentratie (residu) op regenwormen, per studie € 658
eco 10.6.6 effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem, per studie € 658
eco 10.7.1 stikstofbinding en koolstofmineralisatie, per studie € 658
res 8.5.1 eigenschappen van het residu € 987
fat 9.1.1 / 9.1.2 aerobe afbraaksnelheidstudie / anaerobe afbraak snelheidstudie, per studie € 987
fat 9.3.1 uitspoeling uit kolommen € 987
eco 10.4.2.1 en 10.4.2.2 samen acute toxiciteit voor bijen € 987
eco 10.5.2 proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue), per studie € 987
eco 10.8.1 laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten € 987
tox 7.3.1 t/m 7.5.4 gegevens over blootstelling € 1.316
tox 7.6.1 / 7.6.2 in vivo / in vitro onderzoek naar dermale absorptie, per studie € 1.316
res 8.2 aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten, per gewasgroep € 1.316
res 8.2 metabolisme en kinetiek bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier) € 1.316
res 8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3 / 8.4. onderzoek vervoedering bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier) € 1.316
res 8.6 bepaling van residuen in volggewassen € 1.316
fat 9.2.3 bodemaccumulatiestudie € 1.316
eco 10.6.7 litterbag studie € 1.316
fat 9.2.1 bodemdissipatiestudie € 1.645
eco 10.1.8 / 10.3.2.2. bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad, per studie € 1.645
res 8.3 aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd, per gewasgroep € 1.974
fat 9.3.2 / 9.3.3 lysimeteronderzoek / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie € 1.974
fat 9.3.3 standaardisatiestudie lysimeter / uitspoeling, per studie € 1.974
eco 10.4.4 / 10.4.5 / 10.4.7 kooiproeven / veldproeven / tunnelproeven met bijen, per studie € 1.974
eco 10.1.9 / 10.3.2.3. bepaling effecten secundaire vergiftiging, per studie € 2.632
eco 10.6.4 veldstudie met regenwormen € 2.632
eco 10.1.7 / 10.3.3. proeven onder veldomstandigheden, per studie € 4.277
wzh 3 t/m 3.9 en 6 de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel € 5.758
eco 10.2.3 microcosmos-/mesocosmosstudie, per studie € 5.758
eco 10.5.4 / 10.8.1.4. veldproeven, veldstudies (multispecies) (o.a. terrestrische planten), per studie € 5.758
tox 7.1.7 studie naar combinaties van middelen werkelijke kosten*
tox overige gegevens met betrekking tot toxicologie werkelijke kosten*
res overige gegevens met betrekking tot residuen werkelijke kosten*
fat 9.10 monitoringgegevens/aanvullend onderzoek werkelijke kosten*
eco 10.2.6-7 / 10.7.2 / 10.8 / 10.9 aanvullend onderzoek effecten (laboratoriumgegevens, veldstudies e.d.) op niet-doelwit organismen (o.a. in bodem), per studie werkelijke kosten*
Kosten voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking stofgegevens
Aspect OECD code Omschrijving Prijs per studie
fce 4.4 / 4.5 / 4.7 / 4.8 / 4.3 de residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet voor de bepaling van residuen in de bodem / in drink en oppervlaktewater / in de lucht / in lichaamsvloeistoffen en weefsels / op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder, per studie € 115
tox 5.2.1 / 5.2.2 / 5.2.4 / 5.2.5 de toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet in proefdieren: bepaling acute orale / percutane toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie, per studie € 329
tox 5.4.1 genotoxiciteitsproeven in vitro: Salmonella typhimurium terugmutatietest / Escherichia coli terugmutatietest / Saccharomyces cerevisiae genmutatietest / Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay, per studie € 329
res 6.7 aantal gewasgroepen afleiden MRL € 329
fat 7.7 ready biodegradability in water € 329
eco 8.9.1 acute toxiciteit regenwormen € 329
tox 5.4.2 / 5.4.3 in vitro mammalian cytogenetic test / in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells / genmutatietest in zoogdiercellen / DNA damage and repair / unscheduled DNA synthesis in mammalian cells, per studie € 494
eco 8.1.1 / 8.2.1 / 8.3.1 / 8.4.a / 8.5 acute orale toxiciteit voor vogels / vissen / ongewervelde aquatische organismen / effecten op de groei van algen / effecten op sedimentorganismen, per studie € 494
fce 1 en 4.2 de identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden € 658
fce 2 de fysisch chemische eigenschappen van een stof € 658
tox 5.2.6 acute toxiciteit: bepaling van de sensibilisatie van de huid € 658
res 6.1, 6.1.1, 6.1.2 aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd, per gewasgroep € 658
res 6.5.2. pulp en balans studies, follow-up studies € 658
fat 7.3.2 bodemresidustudie € 658
fat 7.5 / 7.10 / - hydrolytische omzetting in water / omzettingssnelheid en -route in de lucht / kinetische evaluatie (algemeen), per studie € 658
eco 8.1.2 / 8.1.3 dieetonderzoek voor vogels (quail or mallard duck) / tweede vogelsoort, per studie € 658
eco 8.2.2 t/m 8.2.5 / 8.2.6 chronische toxiciteit voor vissen / bioconcentratie bij vissen, per studie € 658
eco 8.3.2 chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen € 658
eco 8.6a bepaling effect op waterplanten € 658
eco 8.7.4 voedingsproef met bijenbroed € 658
eco 8.9.2 subletale effecten op regenwormen € 658
eco 8.10 stikstofbinding en koolstofmineralisatie € 658
eco 8.15 invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater € 658
tox 5.2.3 toxiciteit in proefdieren: bepaling acute inhalatoire toxiciteit € 823
tox 5.4.4 / 5.4.5 / 5.4.6 gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen): micronucleus test / mammalian bone marrow cytogenetic test / vlekkentest bij muizen / unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells / mouse heritable translocation assay / sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster / (geslachtscellen) rodent dominant lethal test / (geslachtscellen) mammalian spermatogonial chromosome aberration test, per studie € 823
eco 8.7.1, 8.7.2 acute toxiciteit voor bijen samen € 823
eco verzoek tot afleiden van een MTR buiten het kader van een aanvraag € 823
tox 5.3.5 kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening € 987
tox 5.7.1. acute neurotoxiciteit bij de rat € 987
res 6.5.1. eigenschappen van het residu € 987
fat 7.1.1. / 7.1.2. / 7.1.3. aerobe afbraakroutestudie / anaerobe afbraakroutestudie / bodemfotolyse, per studie € 987
fat 7.2.1 / 7.2.3 / 7.2.2 aerobe afbraaksnelheidstudie 20oC / aerobe afbraaksnelheidstudie 10oC, per studie € 987
fat 7.2.4 / 7.2.5 anaerobe afbraak snelheidstudie € 987
fat 7.4.1./ 7.4.2 adsorptiestudie / adsorptiestudie aan slibdeeltjes, per studie € 987
fat 7.4.3 / 7.4.4 / 7.6 uitspoeling uit kolommen / fotochemische omzetting in water, per studie € 987
eco 8.1.4 subchronische en reproductietoxiciteit bij vogels € 987
eco laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten € 987
tox 5.3.1 / 5.3.2 / 5.3.3 / 5.3.4 / 5.3.7 kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 / 90 dagen bij orale toediening (o.a. rat, 2e huisdier) / 1-2 jaar hond / 28 dagen dermale toediening, per studie € 1.316
tox 5.6.10 onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat) / (bij 2e soort, meestal konijn), per studie € 1.316
tox 5.7.2 onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit (rat) € 1.316
res 6.2.1 gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten geleverd € 1.316
res 6.2.2 / 6.2.3 / 6.2.4 / 6.2.5 metabolisme en kinetiek bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier) € 1.316
res 6.4.1 / 6.4.2 / / 6.4.2 / 6.4.3 onderzoek vervoedering bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier) € 1.316
res 6.6.1 / 6.6.2. bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme) / (veldproeven), per studie € 1.316
fat 7.3.3 bodemaccumulatiestudie € 1.316
fat 7.4.5 kolomstudies met verouderd residu € 1.316
fat 7.8 omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen € 1.316
       
tox 5.3.6 / 5.3.8 kortdurend toxiciteitsonderzoek over 90 dagen inhalatoire / dermale toediening, per studie € 1.645
fat 7.3.1. bodemdissipatiestudie € 1.645
tox 5.5.1 / 5.6.1 gentoxiciteit in vivo, toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit / in vivo, multigeneratieonderzoek, per studie € 1.974
fat 7.4.7 / 7.4.8 lysimeteronderzoek / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie € 1.974
fat 7.4.7 / 7.4.8 (standaardisatiestudie bij) lysimeterstudie / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie € 1.974
fat 7.9 onderzoek in de verzadigde zone € 1.974
eco update MTR bodem € 3.290
eco update MTR water € 3.290
wzh 3 t/m 3.6 de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel € 5.758
tox 5.1. metabolisme en kinetiek in proefdieren € 5.758
eco afleiden MTR bodem € 5.758
       
eco afleiden MTR water € 10.035
       
tox 5.8, 5.9, 5.10 overige toxiciteits- of medische gegevens werkelijke kosten*
res overige gegevens met betrekking tot residuen werkelijke kosten*
fat 7.12, 7.13 monitoringgegevens/aanvullend onderzoek environmental fate werkelijke kosten*
eco 8.16.1 laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen werkelijke kosten*
eco 8.16.2 veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen werkelijke kosten*
  * werkelijke kosten Tarief wordt bepaald per aanvraag aan de hand van het benodigd aantal uren vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2014 als de studie door het Ctgb intern wordt samengevat. In andere gevallen wordt het EI tarief gehanteerd in combinatie met de uren besteed aan nazorg door het Ctgb vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2014.  

Hoofdstuk 5. : Biociden

Het College stelt in de bijlage bij dit besluit de hoogte vast van het voorschot of van de vergoeding voor zijn werkzaamheden. De volgende posten kunnen in rekening worden gebracht:
aanvraagkosten
beoordelingskosten
kosten voor samenvatten en evalueren van gegevens en studies die geleverd zijn ter onderbouwing van een aanvraag
jaarlijkse vergoeding
kosten voor presubmission meeting
kosten voor overige werkzaamheden.
Indien het college besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het samenvatten/evalueren en de beoordelingskosten verschuldigd.
Werkelijke kosten
Werkelijke gemaakte kosten betreffen de interne kosten Ctgb (uurtarief betreffende boekjaar x aantal door Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW).
a. De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen
b. Onverminderd het bepaalde in Titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht, geldt dat aanvraagkosten bij het indienen van de aanvraag dienen te zijn voldaan aan het Ctgb.
c. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald.
d. In afwijking van het bepaalde in artikel 4:87 Awb geldt dat de aanvrager de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer dient te voldoen.
Tijdige betaling
Voor zover het bepaalde in artikel 4:97 van toepassing is, laat dit onverlet de bestuursrechtelijke gevolgen van niet (tijdige) betaling, opgenomen in het geldende Bestuursreglement regeling toelating Gewasbeschermingsmiddelen en biociden .
Er is tijdig betaald indien de betaling door het Ctgb voor het einde van de in de factuur genoemde termijn is ontvangen, dan wel indien wordt aangetoond dat het te betalen bedrag voor het einde van de termijn naar het Ctgb is overgeschreven of gestort.
1. Tot twee weken na de datum van dagtekening van de factuur kan de aanvrager het College verzoeken om de kosten van de procedure bij het Ctgb in termijnen te mogen betalen. Dit verzoek wordt gehonoreerd tenzij de kosten van de volledige procedure minder dan € 5.000, bedragen.
2. Indien de kosten van de procedure niet meer dan € 30.000 bedragen, kan worden voldaan in maximaal drie maandelijkse termijnen van telkens een derde van de totale som. Indien de kosten van de procedure meer dan € 30.000 euro bedragen, kan worden voldaan in maximaal vier maandelijkse termijnen van telkens een kwart van de totale som.
3. De eerste termijn dient te zijn betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de oorspronkelijke factuur.
4. Aanvaarding
Bij betaling in termijnen aanvaardt het College na tijdige betaling van de eerste termijn de aanvraag en deelt de datum van deze aanvaarding mee aan de aanvrager.
In aanvulling op bovenstaande en deels in afwijking hiervan gelden voor de werkzaamheden die het Ctgb verricht ter uitvoering van de Biocidenverordening de volgende bepalingen.
Communicatie
Vanaf het moment dat een aanvraag wordt ingediend geschiedt alle correspondentie omtrent kosten en betaling middels plaatsing van het bericht in het Register for biocidal products (R4BP) en mededeling hiervan per email aan de aanvrager.
Jaarlijkse vergoeding (biocide)
Voor de registratie als toegelaten biocide wordt een jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht.
Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden kan een jaarlijkse vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij reeds een jaarlijkse vergoeding voor dat biocide in rekening wordt gebracht.
Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden van een productfamilie kan het College een aangepaste jaarlijkse vergoeding vastgestellen.
Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie (Biociden)
Na ontvangst van de aanvraag berekent het Ctgb de voor de aanvraagprocedure verschuldigde vergoeding aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen.
De factuur wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag verzonden.
De Biocidenverordening bepaalt dat de kosten van een aanvraagprocedure binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur moet zijn betaald. Een hersteltermijn kan niet worden gegeven. Bij niet tijdige betaling wordt de aanvraag verworpen.
Indien het gefactureerde bedrag een voorschot betreft, worden na afloop van de procedure middels nacalculatie de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald.
Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.
Verlaagd tarief bij geclusterde aanvragen
Indien meerdere aanvragen tegelijk worden ingediend waarbij op één of meer aspecten kan worden volstaan met een clusterbeoordeling voor meerdere aanvragen, brengt het Ctgb op verzoek van de aanvrager(s) voor die aspecten van die aanvragen een verlaagd tarief in rekening.
Indien er meerdere aanvragers zijn, is jegens het Ctgb iedere aanvrager hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Het Ctgb heeft geen bemoeienis met de onderlinge verrekening tussen aanvragers.
Aanpassing van het voorschotbedrag
Een aspirant-aanvrager kan voorafgaand aan het doen van een aanvraag, het Ctgb verzoeken om op basis van door hem verstrekte informatie een inschatting te maken van de reële kosten van die specifieke aanvraag en om het voorschotbedrag daarop aan te passen.
Voor deze toets is een vergoeding verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
Biociden tarieven
Biociden aanvragen en overige werkzaamheden onder verordening 528/2012/EU
Aanvraagtype Omschrijving Tarief 2014
  Unie toelating (Ctgb = Evaluating Competent Authority, ECA)  
B-UTN, B-UTH Kosten Unie toelating (voorschot) € 18.500
B-UTFN, B-UTFH Kosten Unie toelating biocidefamilie (voorschot) € 22.000
     
  Toelating (NL = Reference Member State, RMS) nieuwe toelating, biocidefamilie, voorlopige toelating, vernieuwing van de toelating (herregistratie) en grote wijzigingen in de toelating  
B-TN, B-TH, B-TPR, B-TR, B-GW Kosten toelating (voorschot) € 18.500
B-TFN, BTFH, B-TPRF, B-TRF, B-GWF Kosten toelating biocidefamilie (voorschot) € 22.000
     
  Extra kosten indien een werkzame stof kandidaat is voor vervanging:  
  Vergelijkende beoordeling (voorschot) € 12.500
     
  Toelating (NL = Concerned Member state, CMS) middels wederzijdse erkenningen  
B-TWEN, BTWEH All-in-one tarief € 6.555
     
  Vereenvoudigde toelating (NL = ECA)  
B-ET Vereenvoudigde toelating (voorschot) € 4.000
B-ETF Vereenvoudigde toelating biocidefamilie (voorschot) € 6.000
B-ETN, B-ETFN Vernieuwing van een vereenvoudigde toelating (single of biocidefamilie) € 745
     
  Vereenvoudigde toelating kennisgeving  
B-EM Kennisgeving (melding) van vereenvoudigde toelating, toegelaten in andere lidstaat € 230
     
  Toelating volgens de procedure van 'the same biocidal product'  
B-S All-in-one tarief € 1.150
     
  Overige tarieven Biociden  
B-FL Toevoeging van een product aan een biocidefamilie € 745
B-AW Wijziging toelating: administratieve wijziging € 230
B-KW Wijziging toelating: kleine wijziging € 1.380
B-GW Wijziging toelating: grote wijziging (wordt behandeld als nieuwe toelating)  
     
  Vergunning voor parallelhandel  
PAB,VPAB, UPAB,BPAB All-in-one tarief € 745
     
  Overige tarieven Biociden  
PB Kennisgeving van experiment of proef € 460
     
  Middelaanvragen tot toelating ingediend in het kader van richtlijn 98/8/EG (aangevraagd voor 1 september 2013)  
     
  Beoordelingskosten  
THB, TNB Werkzaamheid € 1.380
THB, TNB Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen € 2.010
THB, TNB Criteria ten aanzien van de toepasser € 2.760
THB, TNB Criteria ten aanzien van de volksgezondheid € 2.760
THB, TNB Gedrag en lotgevallen in het milieu € 5.290
THB, TNB Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten € 1.495
    € 15.695
     
  Aanvraagkosten en beoordelingskosten gecombineerd  
THBWE, TNBWE Wederzijdse erkenning van een toelating € 6.900
     
  Middelaanvragen waarbij één of meer bestaande werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's, niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen volgens verordening 528/2012/EU  
     
  Aanvraagkosten  
TB, TBE, UB, WSB Aanvraagkosten toelating, uitbreiding, wijziging € 4.600
KB Vaststelling kaderformulering € 2.300
     
  Beoordelingskosten  
  Werkzaamheid € 1.150
  Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen € 1.380
  Criteria ten aanzien van de toepasser en volksgezondheid € 2.070
  Gedrag en lotgevallen in het milieu € 2.070
  Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten € 1.495
    € 8.165
     
TBE Indien gebruik wordt gemaakt van vergelijkende beoordeling € 1.495
     
TBO, TBG Biociden vallend onder het gedifferentieerd handhavingsbeleid maximaal €12.500
     
  Aanvraagkosten en beoordelingskosten gecombineerd  
DVB Complete beoordeling dringend vereist biocide € 9.890
TVB Verlenging € 2.990
     
  Overige aanvragen  
AB, VAB, UAB Toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide biocide, € 745
WWGGA Wijziging WGGA (redactioneel)
WSBNW Voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling biocide
PAB, VPAB, BPAB, UPAB Parallel toelating biocide, verlenging parallel toelating biocide, overige aanvragen betreffende parallel toelating biocide
MRL Aanvragen tot afleiden van Maximaal Residu Limiet
MTR Aanvragen tot afleiden van Maximaal Toelaatbaar Risico
   
WNT, WNAW, OT Wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf € 230
WYB Wijziging verpakking, wijziging etikettering van een biocide, overige wijzigingen (redactioneel)
EXV Exportverklaring
INTR Intrekking toelating €  -
PWSB Wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie) en/ of de plaats van productie van de werkzame stof € 920
VIB Verzoek om inlichtingen dierproeven biocide € 460
PB Vrijstelling voor proefdoeleinden biocide
  Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens Werkelijke kosten*
   
  Jaarlijkse vergoeding  
  Toelating Biocide P.M.
  Toelating biocidefamilie P.M..
  Aanbieden Biociden op de Nederlandse markt (vereenvoudigde toelating) P.M.
  Aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen  
  Aanvraagkosten  
EU-B Aanvraag tot goedkeuring van een (nieuwe) werkzame stof € 12.500
     
  Samenvatten, evalueren en beoordelen  
EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP Gemiddelde evaluatie (voorschot) € 200.000
EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP Nacalculatie Werkelijke kosten*
EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP Extra evaluatie en extra beoordelingen (voorschot) € 250.000
EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP Nacalculatie Werkelijke kosten*
EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP Beperkte evaluatie (voorschot) € 150.000
EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP Nacalculatie Werkelijke kosten*
EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP Evaluatie o.b.v. eenvoudig dossier (voorschot) € 100.000
EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP Nacalculatie Werkelijke kosten*
     
  Overige werkzaamheden  
EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP Werkzaamheden ter afronding van de aanvraag van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot) € 75.000
EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP Nacalculatie Werkelijke kosten*
Inhoudsopgave
Hoofdstuk I. - Begripsbepalingen
Hoofdstuk 2. - Overige bepalingen
1. Openbaarmakingverzoeken
2. Overgangsregime
3. Intrekking eerdere tarievenbesluiten
4. Inwerkingtreding
5. Citeertitel
Hoofdstuk 3. : Tarieven Servicedesk
Hoofdstuk 4. : Gewasbescherming
Algemeen
Werkelijke kosten
Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie
Tijdige betaling
Betaling in termijnen
Aanpassing van het voorschotbedrag
Samenvatten en evalueren gewasbescherming
Hoofdstuk 5. : Biociden
Werkelijke kosten
Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie
Tijdige betaling
Betaling in termijnen
Communicatie
Jaarlijkse vergoeding (biocide)
Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie (Biociden)
Verlaagd tarief bij geclusterde aanvragen
Aanpassing van het voorschotbedrag
Biociden tarieven
Samenvatten en evalueren Biociden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht