Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Tarievenbesluit Ctgb 2016

Uitgebreide informatie
Tarievenbesluit Ctgb 2016
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
? Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
? Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EEG) 1991/414 en de implementatie daarvan in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals die gold vóór 14 juni 2011;
? Gelet op artikel 80 van Verordening 528/2012/EU, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
? Overwegende dat ter uitvoering van de verordening 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de verordening zal verrichten;
? Overwegende dat het overgangsrecht van verordening 528/2012/EC met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EG) 1998/98 of op basis de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoals deze gold vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 november 2013 tot wijzing van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van de biociden verordening;
Besluit om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten, vast te stellen als beschreven in dit besluit en de daarbij behorende bijlagen:
a. Gewasbeschermingsverordening: verordening (EG) 1107/2009 van het Europees parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad
b. Gewasbeschermingsrichtlijn: richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 2991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
c. Biociden verordening: verordening (EU) 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012
d. Biociden richtlijn: Richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden
e. de wet: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
f. de regeling: Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
g. het college: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
h. Onze Minister; de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister
i. nieuwe werkzame stof:
i. (gewasbeschermingsmiddelen)
1. een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsverordening, of
2. een werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld
ii. (biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Biociden Verordening
j. zonale aanvragen: aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Gewasbeschermingsverordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld
k. Europese aanvagen: aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsverordening.
1. Openbaarmakingverzoeken
Met betrekking tot verzoeken tot openbaarmaking past het Ctgb het bepaalde in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur overeenkomstig toe.
2. Overgangsregime
De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.
3. Intrekking eerdere tarievenbesluiten
Het Tarievenbesluit Ctgb 2015 wordt ingetrokken.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2016, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.
5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als “Tarievenbesluit Ctgb 2016”.
Vastgesteld door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op d.d. 23 september 2015 (V2.0) en d.d. 31 oktober 2015 (V3.0).
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
voor deze,
de Voorzitter,
J.F. de Leeuw

Hoofdstuk 3. – Tarieven servicedesk

Verzoeken Omschrijving Tarief 2016
Categorie    
1 Tot 1 uur € 124,–
2 Tot 2 uur € 248,–
3 Tot 4 uur € 496,–
4 Tot 6 uur € 744,–
5 Tot 8 uur € 992,–
6 Tot 10 uur € 1.240,–
7 Tot 12 uur € 1.488,–
8 Vanaf 12 uur Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie
9 Request for meeting (RFM) Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie
10 Pre-submission meeting (PSM) Werkelijke kosten met voorschot van € 10.000,–
11 Pre-application support traject voor aanvraagtypen B-TFN, B-UTN en B-UTFN Werkelijke kosten met een voorschot van € 5.000
12 Voorlichtingsbijeenkomst (algemeen) € 175,–
13 Workshop PM

Hoofdstuk 4. – Gewasbescherming

Tarieven aanvragen gewasbescherming, middelaanvragen
Aanvraagtype Omschrijving Tarief 2016
     
ZTG, ZVTG, ZWTG, ZWXTG, ZTHG, ZRG, ZETG, ZEVTG, ZERG, ZEWTG, ZETHG, ZOVTG, ZEOVTG Aanvragen Ctgb rapporteur (NL is ZRMS)  
  Inbehandelingname (voorschot type 1) Werkelijke kosten met voorschot van € 30.000,–
  Inbehandelingname (voorschot type 2) Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,–
NLKUG, NLKUGH Aanvraag tot uitbreiding in NL (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen# Werkelijke kosten met voorschot van € 8.000,–
     
NLTG, NLTHG, NLRG, NLVTG, NLWTG Aanvraag Ctgb geen rapporteur (NL is CMS) # € 8.680,–
NLWERGZ, NLWERG Aanvraag Wederzijdse erkenning # € 3.968,–
THG, TGV, UGV Aanvraag tot herregistratie/ voorlopige toelating (niet zonaal) # € 6.696,–
NLWG Nationale aanvraag tot wijziging (nationaal addendum) toelating gewasbeschermingsmiddel# € 2.480,–
     
  # De beoordelingstarieven voor deze aanvraagtypen zijn gebaseerd op aanvragen met 1 werkzame stof, tot en met 5 toepassingen (en 1 dRR/zone)  
Verordening 1107/2009 Verordening 1107/2009 Tarieven overige aanvragen gewasbescherming
Aanvraagtype Omschrijving Tarief 2016
MRL Aanvragen tot afleiden van Maximaal Residu Limiet € 806,–
AA-EQS/MAC-EQS (MTR) Aanvragen tot afleiden van Maximaal Toelaatbaar Risico € 806,–
AG, VAG, UAG, NLWERGV Aanvraag afgeleide toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide, verlenging van een toelating verkregen via een wederzijdse erkenning € 806,–
PAG, VPAG, UPAG, BPAG Aanvraag parallel vergunning, verlenging parallel vergunning, uitbreiding parallel vergunning of nieuwe batch voor parallel handel € 806,–
TT Aanvraag toevoegingsstof € 806,–
PWSG Aanvraag Equivalence assessment gewasbeschermingsmiddel en/of wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie) en/ of de plaats van productie van de werkzame stof van een gewasbeschermingsmiddel € 806,–
WSGNW Aanvraag voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling € 806,–
NLWATG Aanvraag voor nationale wijziging van een toelating voor gewasbeschermingsmiddel (waarbij GAP niet wijzigt en er geen risicobeoordeling nodig is) € 992,–
WNT, WNAW, OT Aanvraag wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf € 248,–
WYG Aanvraag wijziging verpakking, wijziging etikettering, administratieve wijzigingen € 248,–
EXV Exportverklaring € 248,–
PGN Aanvraag vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen komen € 248,–
PGR Aanvraag vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij het de bedoeling is dat de behandelde gewassen in de voedselketen komen, basisbedrag € 310,–
PGR Aanvullend bedrag per 5 gewassen die men in de voedselketen wil brengen € 126,–
VIG Verzoek Inlichtingen dierproeven € 494,–
- Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens Werkelijke kosten
     
WGH, WGF, WGI Omzetting WGGA naar WG of update WG  
  Toelatinghouder levert zelf WG aan en voldoet aan voorwaarden € 806,–
  Toelatinghouder levert WG niet aan of WG voldoet niet aan voorwaarden € 1.240,–
  Omzetting van WGGA naar of update van WG voor parallel vergunningen of gewijzigde toelatingen € 372,–
  Omzetting van WGGA naar WG1.0 naar WG2.0 € 248,–
IKV In kennisstellingsverplichting  
  artikel 56, eerste lid of vierde lid (inhoudelijk) (voorschot)* € 806,–
  artikel 56, vierde lid (administratief) € 248,–
     
JV Jaarlijkse Vergoeding € 1.300,–
     
  Vergelijkende beoordeling gewas cf. Verordening 1107/2009 Werkelijke kosten
Tarieven aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen gewasbescherming
Aanvraagtype   Omschrijving Tarief 2016
TGEURAP, TGEURAPR Aanvraag Kosten Aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof € 12.500,–
TGEURAPM, TREURAPRM   Aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof € 9.000,–
TGEUCORA   Co-rapporteur (type AIR) werkzaamheden * € 12.500,–
TGEURAP, TGEURAPR Samenvatten en beoordelen (opstellen monograph) Samenvatten en beoordelen (aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof) (voorschot)* Werkelijke kosten met voorschot van € 150.000,–
TGEURAPM, TREURAPRM   Samenvatten en beoordelen (aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof) (voorschot)* Werkelijke kosten met voorschot van € 40.000,–
TGEURAPCD   Beoordeling confirmatory data (voorschot)* Werkelijke kosten met voorschot van € 15.000,–
TGEUCORA   Co-rapporteur (type AIR): samenvatten en beoordelen (voorschot)* Werkelijke kosten met voorschot van € 50.000,–
TGEURAP, TGEURAPR Overige werkzaam heden (aanvullend verslag) Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot)* Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,–
    Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof van de Europese besluitvorming (voorschot)* Werkelijke kosten met voorschot van € 22.000,–
TGEUCORA   Co-rapporteur (type AIR) werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot)* Werkelijke kosten met voorschot van € 25.000,–
    * Nacalculatie Werkelijke kosten

Tarieven beoordelen gewasbescherming

T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en aanvragen waarbij uitsluitend het nationaal addendum wordt beoordeeld
NLWERG, NLWERGZ, NLWTG, NLTG, NLTHG, NLRG, NLVTG, NLWG
Aspect Tarief 2016
Werkzaamheid € 992,–
Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen € 372,–
Criteria ten aanzien van de volksgezondheid € 496,–
Criteria ten aanzien van de toepasser € 1.984,–
Gedrag en lotgevallen in het milieu € 1.860,–
Ecotoxicologie € 2.480,–
Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten € 1.860,–
   
Totaal € 10.044,–
T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en nationaal addendum voor middelen o.b.v. micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen
NLWERG, NLWERGZ, NLWTG, NLTG, NLTHG, NLRG, NLVTG,
Aspect Tarief 2016
Werkzaamheid € 1.488,–
Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen € 992,–
Criteria ten aanzien van de volksgezondheid € 1.240,–
Criteria ten aanzien van de toepasser -
Gedrag en lotgevallen in het milieu € 1.240,–
Ecotoxicologie -
Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten € 1.860,–
   
Totaal € 6.820,–
Tarieven beoordelen algemeen
THG, TGV, MRL, AA-EQS/MAC-EQS (MTR), IKV, TG, UG, UGV, en overige aanvragen
Inhoudsopgave
Hoofdstuk I. – Begripsbepalingen
Hoofdstuk 2. – Overige bepalingen
Hoofdstuk 3. – Tarieven servicedesk
+ Hoofdstuk 4. – Gewasbescherming
Hoofdstuk 5. – Biociden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht