Let op. Deze wet is vervallen op 19 februari 2014. U leest nu de tekst die gold op 18 februari 2014.

Tarievenbesluit geautomatiseerde bijhouding 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de Raad van Bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster) van 12 juni 2009 en corsanummer 09.028995 tot vermindering inschrijvingstarief
De Raad van Bestuur van het Kadaster,
Gelet op de artikelen 4, eerste en vierde lid, onderdeel c en 5, eerste lid, onderdeel c van de Regeling tarieven Kadaster;
Overwegende:
dat voor de inschrijving van stukken, die geschikt zijn voor gedeeltelijk of volledig geautomatiseerde bijhouding van de basisregistratie kadaster een korting op het inschrijvingstarief wordt verleend;
dat om geautomatiseerde bijhouding mogelijk te maken, stukken dienen te voldoen aan een aantal technische voorwaarden;
dat pas nadat een aantal stukken van een zelfde aanbieder zijn verwerkt, kan worden vastgesteld dat aan alle technische voorwaarden wordt voldaan;
dat om geautomatiseerde afdoening mogelijk te maken hypotheekakten en transportakten in twee delen moeten worden gesplitst;
dat geautomatiseerde verwerking enkel geschiedt op basis van alle voor het kadaster relevante gegevens in het eerste gestandaardiseerde deel van een hypotheek- of transportakte;
dat de notaris die voor geautomatiseerde bijhouding geschikte stukken gaat aanleveren, vooraf aansprakelijkheid dient te aanvaarden voor schaden door ten onrechte in het tweede deel van de akte vermelde feiten;
dat die aanvaarding van aansprakelijkheid alleen geldt tot het maximum van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de notaris.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt onder stylesheetdocument verstaan:
een voor inschrijving in de openbare registers als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Kadasterwet bestemd document dat op basis van een Kadasterstylesheet en een toegevoegd essentialiabestand, als bedoeld in de Technische handleiding elektronisch aanleveren is vervaardigd;
Artikel 2
Nadat bij een toets van 100 ingeschreven stylesheetdocumenten is gebleken dat de aanbieder beschikt over een geschikte applicatie, is:
1. gedeeltelijk geautomatiseerde bijhouding mogelijk van:
a. het opleggen of wijzigen van publiekrechtelijke beperkingen;
b. een akte van overdracht van gehele kadastrale percelen, schepen of luchtvaartuigen voor een koopsom van ten hoogste vijf miljoen euro;
2. volledig geautomatiseerde bijhouding van kadastrale percelen mogelijk van:
a. waardeloosheid dan wel gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring van de inschrijving van een hypotheekakte, met dien verstande dat gedeeltelijke vervallenverklaring niet mogelijk is voor een gedeelte van een perceel dat als geheel perceel met die hypothecaire inschrijving werd bezwaard;
b. de inschrijving van een proces-verbaal van inbeslagneming;
c. waardeloosheid dan wel gehele of gedeeltelijke vervallenverklaring van de inschrijving van een proces verbaal van in beslagneming, met dien verstande dat gedeeltelijke vervallenverklaring niet mogelijk is voor een gedeelte van een perceel waarop als geheel perceel beslag werd gelegd.
d. een hypotheekakte met betrekking tot gehele kadastrale percelen en een hoofdsom van ten hoogste vijf miljoen euro.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.
Dit Besluit wordt aangehaald als: Tarievenbesluit geautomatiseerde bijhouding 2009.
Apeldoorn, 12 juni 2009
Raad van Bestuur van het Kadaster
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht