Telling referentieraming beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) 2003 - 2004
1. Inleiding
In oktober 2003 is de telling referentieraming BVE 2003 -2004 gehouden. Deze publicatie verstrekt informatie over de procedure en op te vragen gegevens over de studiejaren 2002 - 2003 en 2003 - 2004.
De volgende gegevens worden opgevraagd:
Gegevens inzake de referentieraming.
De gevraagde informatie is gebaseerd op de ”Regeling Informatievoorziening BVE instellingen” (telling 1, blz. 106-109) en het uitvoeringsbesluit WEB (UWEB). Het betreft aantallen deelnemers die op 1 oktober 2003 zijn ingeschreven naar opleidingsniveau per verblijfsjaar en aantallen behaalde diploma’s in het studiejaar2002 - 2003.
Gegevens, die opgevraagd worden op basis van de Leerplichtwet 1969 , inzake de uitvoering van deze wet. Dit betreft aantallen leerplichtigen die zijn ingeschreven op 1 oktober 2003 en aantallen uren ongeoorloofd verzuim, uitgesplitst naar geslacht, in het studiejaar 2002 -2003.
De telformulieren en toelichtingsbrochure zijn begin oktober 2003 verzonden. De telling en de telformulieren zijn gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit betreft het volgende onderdeel. De indeling op de telformulieren voor Educatie is volgens de nieuwe structuur die met de BTG Educatie en de Bve Raad is afgesproken en die ook zal worden gebruikt na invoering van het onderwijsnummer. In de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen trajecten mét en zónder NT2. De instellingen die nog niet in staat zijn te rapporteren volgens de nieuwe structuur, kunnen dit jaar nog volgens de oude indeling leveren. De procedure blijft verder ongewijzigd.
2. Doel van de telling
Over de studiejaren 2002 - 2003 en 2003 - 2004 worden gegevens verzameld voor het door de minister te voeren beleid ten aanzien van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het gaat daarbij om:
Gegevens die noodzakelijk zijn voor de referentieraming.
De raming is een belangrijk instrument in het proces om te komen tot de vaststelling van de Rijksbegroting. Voor de raming zijn direct na aanvang van het lopende studiejaar gegevens noodzakelijk over deelnemersaantallen naar verblijfsjaar en aantallen gediplomeerden naar de niveaus van de verschillende leerwegen van het beroepsonderwijs en de niveaus van de educatie naar geslacht.
Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de leerplichtwet, betrekking hebbende op leerplichtigen.
3. De telformulieren
De formulierenset waarop de instelling de gegevens kan vermelden, bestaat uit:
1. Een voorblad (CFI 53980-1) , voorbedrukt met:
het BRIN-nummer van de instelling (in het studiejaar 2003 - 2004),
naam en adresgegevens van de instelling,
ruimte voor de naam en telefoonnummer van de contactpersoon en voor de ondertekening door het bevoegd gezag of een gemachtigde,
ruimte voor een opgave van het aantal leerplichtige deelnemers op 1 oktober 2003 en
ruimte voor een opgave van het aantal uren ongeoorloofd verzuim leerplichtigen in het studiejaar 2002 - 2003.
2. Een formulier (CFI 53980-2), waarop de volumegegevens voor de referentieraming worden gevraagd per onderwijssoort en niveau voor de aantallen deelnemers op 1 oktober 2003 en het aantal gediplomeerden over het studiejaar 2002 - 2003. De indeling op de telformulieren voor Educatie is bijgesteld en aangevuld met de nieuwe kwalificatiestructuur conform mijn publicatie met kenmerk BVE-2003/33744, gepubliceerd in Uitleg Gele Katern nummer 19 van 10 september 2003.
Indien invulling niet is toegestaan is deze ruimte dichtgekruist.
Ieder telformulier zal van een barcode worden voorzien, waardoor de telformulieren van een instelling, tijdens de voortgang van het telproces, uniek zijn te identificeren. U wordt verzocht gebruik te maken van de door het ministerie voorbedrukte formulieren. Het gebruik van afwijkende modellen kan problemen opleveren bij de verwerking en controle van de gegevens.
4. Procedure
Iedere instelling heeft begin oktober 2003 een formulierenset en een brochure ”Referentieraming BVE 2003 - 2004’ ontvangen. Indien de instelling op 10 oktober 2003 de formulierenset nog niet heeft ontvangen, moet direct contact worden opgenomen met het Informatie Centrum Onderwijs BVH (079-3232666).
In de brochure worden nadere instructies gegeven voor de invulling van de formulieren.
De gele formulierenset dient, ondertekend door het bevoegd gezag van de instelling of een gemachtigde, uiterlijk 3 november 2003 geretourneerd te zijn aan:
Centrale Financiën Instellingen Unit Gegevens, team GGV Postbus 606 2700 ML Zoetermeer.
Na verwerking van de door de instelling verstrekte gegevens zullen deze aan de instellingen worden teruggemeld op blauwe overzichtsformulieren.
5. Betrouwbaarheid van de telling.
Voor de referentieraming die ten grondslag ligt aan de begroting van OCW is het van belang om te beschikken over betrouwbare informatie. Ook de achtergronden van substantiële wijzigingen in de aantallen ten opzichte van voorgaande tellingen zijn voor begrotingsdoeleinden van OCW zeer van belang.
Ik verzoek u, indien in deze opgave sprake is van volumestijgingen en/of dalingen, die voor het beroepsonderwijs per schoolsoort meer dan 10% afwijken van de bekostigingstelling op 1 oktober 2002, een toelichting te verstrekken. Met betrekking tot de educatie verzoek ik u de volumeverschillen van de totale educatie binnen deze opgave ten opzichte van de voorgaande referentieramingtelling, diegroter zijn dan 10%, toe te lichten. Deze toelichting is echter niet nodig voor de schoolsoorten mbo en bbo, die worden of reeds zijn afgebouwd.
6. Consistentie met andere tellingen
De gegevens die u in het kader van deze referentieraming telling verstrekt zullen het referentiekader vormen voor de volumes in de tellingen die in 2004 plaatsvinden te weten:
de bekostigingstelling 2003 - 2004,
de beleidstelling 2003 - 2004
Daarbij is het van belang dat:
de volumegegevens m.b.t. de deelnemers per 1 oktober 2003 van deze referentieraming telling consistent zijn met de deelnemersgegevens van de bekostigingstelling 2003 - 2004,
de volumegegevens m.b.t. de deelnemers per 1 oktober 2003 van deze referentieraming telling consistent zijn met de deelnemersgegevens verdeeld naar leeftijd van de beleidstelling,
de gegevens m.b.t. de deelnemers in het eerste verblijfsjaar van deze referentieraming telling consistent zijn met de instroom - en herkomstgegevens in de beleidstelling.
De consistentie tussen verschillende tellingen met vergelijkbare gegevens wordt hiermee gewaarborgd waardoor de kwaliteit van de gegevens zal verbeteren.
7. Fusies
De toezending van de formulieren geschiedt op basis van de situatie op 1 augustus 2003, zoals deze in BRIN is geregistreerd. Indien er sprake is van een fusie na bovengenoemde datum dan dienen de formulieren door de nieuwe instelling te worden ingezonden. De formulieren van de voor de fusie bestaande instellingen dienen daarbij herkenbaar te blijven.
8. Tijdbalk telling
Begin oktober 2003
Verzending gele telformulierenset met toelichting naar de instellingen.Vóór 3 november 2003
Uiterste datum waarop de gele telformulierenset door Cfi moet zijn ontvangen.Vóór 17 november 2003
Uiterste datum waarop de groene terugmeldingsformulierenset wordt verzonden naar de instellingen, in het geval er onvolkomenheden zijn gesignaleerd.Vóór 1 december 2003
Uiterste datum waarop de groene terugmeldingsformulierenset door Cƒi moet zijn ontvangen.Vóór 17 december 2003
Verzending blauwe overzichtsformulieren naar de instellingen (indien er geen fouten zijn geconstateerd).
De
hoofddirecteur centrale financiën instellingen
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Doel van de telling
3. De telformulieren
4. Procedure
5. Betrouwbaarheid van de telling.
6. Consistentie met andere tellingen
7. Fusies
8. Tijdbalk telling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht