Let op. Deze wet is vervallen op 4 oktober 2016. U leest nu de tekst die gold op 3 oktober 2016.

Tijdelijk Reglement Adviescommissie Kwaliteit 2012

Uitgebreide informatie
Tijdelijk Reglement Adviescommissie Kwaliteit 2012
Het bestuur van het College voor zorgverzekeringen,
gelet op artikel 7, 8, 10, 11, 12 en 13 van het Bestuursreglement College voor zorgverzekeringen 2007 en de brieven van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2011 aan de Tweede Kamer (kenmerk CZ/PKI-3061827) en 9 september 2011 aan het College voor zorgverzekeringen (kenmerk Z-3080481),
Overwegende dat de regering voornemens is het Kwaliteitsinstituut te integreren in het College voor zorgverzekeringen,
Overwegende dat in het Kwaliteitinstituut de wettelijke Adviescommissie Kwaliteit een spilfunctie zal vervullen,
Overwegende dat het vooruitlopend op de definitieve inrichting van het kwaliteitinstituut wenselijk is alvast een Adviescommissie Kwaliteit in te stellen,
Overwegende dat de kwaliteit van zorg de verantwoordelijkheid van het veld blijft,
Overwegende dat, zolang de nieuwe wetgeving nog niet tot stand is gekomen, de Adviescommissie Kwaliteit en het daarvoor geldende reglement hun grondslag vinden in het Bestuursreglement van het College voor zorgverzekeringen,
heeft in zijn vergadering van 15 oktober 2012 besloten:
Artikel 1
Dit reglement verstaat onder:
a. commissie: de Adviescommissie Kwaliteit van het College voor zorgverzekeringen;
b. bestuur: het bestuur van het College voor zorgverzekeringen;
c. commissielid: lid van de commissie, bedoeld onder a;
d. voorzitter: de voorzitter van de commissie, bedoeld onder a;
e. professionele standaard: richtlijnen, modules, normen, zorgstandaarden dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en die vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt kwalitatief goede zorg te verlenen;
f. meetinstrument: een middel waarmee een indicatie kan worden verkregen van de kwaliteit van geleverde zorg.
1.
Het College voor zorgverzekeringen heeft een Adviescommissie Kwaliteit.
2.
De commissie bestaat uit een oneven aantal van ten hoogste 15 leden.
3.
De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de commissieleden worden benoemd op grond van hun gezag, ervaring en deskundigheid op het terrein van kwaliteit van de zorg.
4.
Commissieleden oefenen hun taken uit zonder last of ruggespraak en op persoonlijke titel.
5.
De benoeming van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de commissieleden vervalt op het moment dat dit reglement wordt ingetrokken of vervalt.
6.
De commissie heeft onder meer tot taak:
a. het opstellen van een meerjarenprogramma en een werkprogramma om professionele standaarden beschikbaar te krijgen;
b. het opstellen van een beoordelingskader voor de toetsing van professionele standaarden en meetinstrumenten;
c. het adviseren over de opzet, uitvoering en onderzoeksvragen van de pilots ten behoeve van de oprichtingsfase van het kwaliteitinstituut; en
d. het adviseren over andere aangelegenheden betreffende de kwaliteit van zorg.
7.
De commissie stelt vast hoe het de taak, bedoeld in het zesde lid, vormgeeft. Daarbij besteedt de commissie ten minste aandacht aan de wijze waarop de commissie inspraak verleent aan veldpartijen.
1.
Over het door de commissie opgestelde meerjarenprogramma, werkprogramma en beoordelingskader en over haar adviezen vindt overleg plaats tussen de voorzitter en het bestuur. Daarna beslist het bestuur daarover.
2.
In overleg tussen de voorzitter en het bestuur doet de commissie verslag van haar taakuitoefening.
1.
De voorzitter van het bestuur wijst na overleg met de voorzitter van de commissie een medewerker van de organisatie van het College voor zorgverzekeringen aan die de commissie als secretaris ondersteunt. Tevens wijst de voorzitter van het bestuur een plaatsvervangend secretaris aan.
2.
De bepalingen in dit reglement die van toepassing zijn op de secretaris zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangend secretaris.
3.
Het bestuur stelt de bedrijfsorganisatorische taken en bevoegdheden van de secretaris in een apart besluit vast.
4.
De commissie kan de haar toebedeelde bevoegdheden of onderdelen daarvan overdragen aan de secretaris.
5.
Medewerkers van de Regieraad, het Coördinatieplatform Zorgstandaarden, het programma Zichtbare Zorg, Kiesbeter.nl, het Centrum Klantervaringen Zorg en het College voor zorgverzekeringen kunnen op aanwijzing van de secretaris de commissie administratief en inhoudelijk ondersteunen.
1.
De commissie vergadert in het openbaar tenzij de voorzitter anders beslist.
2.
De commissie vergadert minimaal zes keer per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt.
3.
De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergaderingen van de commissie, alsmede de wijze van vergaderen.
4.
Op verzoek van één of meer commissieleden kan de voorzitter beslissen een extra vergadering te houden.
1.
De voorzitter stelt de agenda voor de vergaderingen van de commissie samen.
2.
De secretaris legt de voorzitter tijdig een conceptagenda voor.
3.
De secretaris legt aan de commissie gerichte stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens een besluit van het bestuur of een besluit van de commissie, bedoeld in artikel 4, respectievelijk het derde lid en vierde lid bevoegd is, aan de voorzitter voor.
4.
De voorzitter plaatst aan hem voorgelegde stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens beslissing van de commissie bevoegd is, ter bespreking door de commissie op de agenda.
5.
De secretaris draagt zorg voor de rondzending van de uitnodigingen, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken.
6.
Indien één of meer commissieleden een onderwerp door de commissie in behandeling willen laten nemen dienen zij daartoe een voorstel in bij de voorzitter. De voorzitter agendeert dit voorstel voor de eerstvolgende vergadering. Indien het voorstel niet voldoende tijdig is aangeleverd agendeert de voorzitter het voorstel voor een latere vergadering.
7.
Onderwerpen, die niet op de agenda staan, neemt de commissie niet in behandeling, tenzij de meerderheid van de aanwezige commissieleden de behandeling ervan van eenvoudige of spoedeisende aard verklaart.
8.
De secretaris stuurt het bestuur een afschrift van de agenda toe.
9.
Op verzoek kan de secretaris een afschrift van de agenda aan belangstellenden toesturen, behoudens uitzonderingen die voortvloeien uit de Wet openbaarheid van bestuur .
1.
De voorzitter leidt de vergadering en is belast met de handhaving van de orde in de vergadering.
2.
De voorzitter is bevoegd de behandeling van een agendapunt tijdens de vergadering te schorsen.
3.
De voorzitter kan de beraadslagingen over een agendapunt aanhouden.
4.
De voorzitter bepaalt wanneer geschorste of aangehouden agendapunten opnieuw worden besproken.
5.
De voorzitter kan de beraadslagingen sluiten, zodra hij meent, dat een agendapunt voldoende is toegelicht.
1.
De secretaris draagt zorg voor een ontwerp van een zakelijk verslag van elke vergadering.
2.
Het verslag van de vergadering is openbaar, behoudens de uitzonderingen die voortvloeien uit de Wet openbaarheid van bestuur . Standpunten van commissieleden worden geanonimiseerd weergegeven.
3.
De secretaris zendt het ontwerp van het verslag aan de commissieleden en aan degenen die de vergadering op uitnodiging hebben bijgewoond toe voor het op hen betrekking hebbende deel, zo mogelijk en zo nodig tegelijk met de agenda voor de daarop volgende vergadering. Aan de hand van over het ontwerp gemaakte op- en aanmerkingen stelt de commissie het verslag in de eerstvolgende vergadering vast.
1.
De voorzitter kan medewerkers van de organisaties genoemd in artikel 4, vijfde lid uitnodigen aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen.
2.
De voorzitter kan andere personen of vertegenwoordigers van organisaties uitnodigen aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen. De voorzitter kan ook op voorstel van één of meer commissieleden andere personen of vertegenwoordigers van organisaties uitnodigen aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen.
1.
Stemmingen van de commissie zijn mondeling.
2.
In afwijking van het eerste lid kan een commissielid dat niet aanwezig is zijn stem schriftelijk voorafgaand aan de vergadering uitbrengen indien de voorzitter daartoe toestemming geeft.
3.
Het advies van de commissie aan het bestuur kan de commissie bij meerderheid van stemmen vaststellen.
4.
Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
1.
Bij een stemming brengt ieder commissielid één stem uit.
2.
Een stemming is niet geldig, indien niet meer dan de helft van het aantal commissieleden aan de stemming heeft deelgenomen.
3.
Commissieleden, die blanco of ongeldig hebben gestemd, worden geacht aan een stemming te hebben deelgenomen. Hun stem wordt echter niet meegerekend bij de bepaling der stemverhouding.
4.
In geval van een niet geldige stemming vindt in een volgende vergadering herstemming plaats. De herstemming is geldig, ongeacht het aantal commissieleden dat eraan heeft deelgenomen.
Artikel 12
Indien voor het uitbrengen van een advies geen van de commissieleden stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
1.
In bijzondere gevallen worden besluiten genomen door schriftelijke raadpleging van de commissieleden.
2.
De voorzitter bepaalt de termijn waarop de schriftelijke raadpleging wordt gesloten. Deze termijn omvat minimaal drie werkdagen, gerekend vanaf de dag na de dag van verzending van de stukken.
3.
Indien één of meer commissieleden binnen de ingevolge het tweede lid gestelde termijn de voorzitter schriftelijk meedelen zich te verzetten tegen een schriftelijke raadpleging, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de commissie geplaatst en in die vergadering behandeld.
1.
De voorzitter kan besluiten tot een vergadering waarbij degenen die aan de vergadering deelnemen met behulp van middelen van telecommunicatie gelijktijdig beraadslagen.
2.
Indien één of meer commissieleden de voorzitter meedelen zich te verzetten tegen een vergadering als bedoeld in het eerste lid, vindt deze geen doorgang.
Artikel 15
De commissie kan de voorzitter machtigen om namens de commissie, zonder een vergadering of stemming van de commissie, advies uit te brengen aan het bestuur.
Artikel 16
De commissie informeert het bestuur over voorgenomen besluiten in haar hoedanigheid van bestuursorgaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur .
Artikel 17
Het college stelt als vergoeding voor de commissieleden een vast maandelijks bedrag vast overeenkomstig de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies .
Artikel 18
In die gevallen waarin het reglement niet voorziet neemt de voorzitter beslissingen ter bevordering van een goede gang van zaken tijdens de vergaderingen.
Artikel 19
Dit besluit kan worden aangehaald als: Tijdelijk Reglement Adviescommissie Kwaliteit 2012
Artikel 20
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
Artikel 21
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie daarvan in de Staatscourant.
Voorzitter Raad van Bestuur,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. De adviescommissie kwaliteit: instelling en taak
+ Hoofdstuk 3. Ondersteuning van de commissie
+ Hoofdstuk 4. De vergaderingen van de commissie
+ Hoofdstuk 5. De stemmingen
+ Hoofdstuk 6. Schriftelijke raadpleging en vergaderen met behulp van telecommunicatie
+ Hoofdstuk 7. Machtigingen
+ Hoofdstuk 8. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht