Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2012.

Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen

Uitgebreide informatie
Tijdelijke regeling extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen
Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. accountant: een accountant of de Stafdienst Financieel Economische Zaken.
d. extern onderzoek: een onderzoek:
1°. uitgevoerd door één of meer deskundigen op het te onderzoeken terrein;
2°. in opdracht van één of meer leden, die deze opdracht op eigen naam hebben gegeven;
3°. ten behoeve van een voorstel van wet door het lid of de leden, bedoeld in onderdeel 2°, aanhangig te maken als bedoeld in artikel 82, derde lid, van de Grondwet; en
4°. dat binnen één jaar na het besluit van het Presidium, bedoeld in artikel 3, derde lid, wordt afgerond.
1.
Het Presidium stelt aan het begin van het kalenderjaar het bedrag vast dat gedurende dat kalenderjaar ten hoogste beschikbaar is voor het vergoeden van de kosten van een extern onderzoek.
2.
De vergoeding van de kosten of de vergoeding van een deel van de kosten voor één extern onderzoek bedraagt maximaal € 15 000,–.
3.
De vergoeding wordt niet verstrekt voor:
a. uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen;
b. betalingen aan politieke partijen en met politieke partijen verbonden instellingen;
c. betalingen aan met politieke partijen verbonden natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van de kosten van een extern onderzoek op basis van een onderzoeksopdracht en een gespecificeerde, reële declaratie;
d. betalingen aan ambtenaren, medewerkers en stagiaires van fracties of de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
e. giften.
1.
Ieder lid heeft het recht om, al dan niet gezamenlijk met één of meer andere leden:
a. op eigen naam één of meer deskundigen naar eigen keuze de opdracht te geven om een extern onderzoek te verrichten; en
b. het Presidium te verzoeken om de kosten of een deel van de kosten van het externe onderzoek te vergoeden.
2.
Het verzoek wordt vergezeld van een onderzoeksvoorstel als bedoeld in artikel 4 aan het Presidium gezonden.
3.
Het Presidium besluit binnen zes weken na ontvangst van verzoek en het onderzoeksvoorstel tot welk bedrag de kosten van het externe onderzoek worden vergoed aan het lid dat of de leden die het externe onderzoek heeft of hebben voorgesteld. Het bedrag, bedoeld in de vorige volzin, kan op nihil worden bepaald.
1.
Een onderzoeksvoorstel voor een extern onderzoek wordt opgesteld door één of meer leden.
2.
Het onderzoeksvoorstel bevat in ieder geval:
a. de aanleiding voor het externe onderzoek;
b. een vastomlijnde onderzoeksvraag en een opsplitsing daarvan in deelvragen;
c. een indicatie van de kosten van het externe onderzoek;
d. een indicatie van de tijdsduur van het externe onderzoek;
e. een onderbouwde keuze voor het in te zetten onderzoeksinstrument;
f. een indicatie van de benodigde ambtelijke ondersteuning van het Bureau Wetgeving en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven; en
g. een indicatie van de benodigde ondersteuning van één of meer deskundigen.
3.
Eén of meer leden kunnen het Bureau Wetgeving en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven gezamenlijk om ondersteuning vragen bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel.
Artikel 5. Dagelijkse begeleiding van het externe onderzoek
Bij een extern onderzoek is de dagelijkse begeleiding van de uitvoering in handen van het lid dat of de leden die het externe onderzoek heeft of hebben voorgesteld of voortgezet.
Artikel 6. Aanbieding van het externe onderzoek
Het externe onderzoek wordt direct aangeboden aan het lid dat of de leden die het externe onderzoek heeft of hebben voorgesteld of voortgezet.
1.
Het lid dat of de leden die het externe onderzoek heeft of hebben voorgesteld declareren binnen één jaar na het besluit van het Presidium, bedoeld in artikel 3, derde lid, de kosten van het externe onderzoek door middel van een gespecificeerd kostenoverzicht bij het Presidium, tenzij het bedrag neergelegd in dat besluit op nihil is bepaald.
2.
Bij beëindiging van het Kamerlidmaatschap van het lid dat of de leden die het externe onderzoek heeft of hebben voorgesteld, worden door dit lid of deze leden de voor het externe onderzoek gemaakte kosten binnen zes weken na beëindiging van het Kamerlidmaatschap bij het Presidium gedeclareerd onder overlegging van een gespecificeerd kostenoverzicht. De vorige volzin is niet van toepassing:
a. op het lid aan wie ingevolge artikel X van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte; of,
b. in het geval dat binnen zes weken na beëindiging van het Kamerlidmaatschap één of meer leden schriftelijk aan het Presidium te kennen hebben gegeven het externe onderzoek voort te zetten.
3.
Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op het lid dat of de leden die schriftelijk aan het Presidium te kennen heeft of hebben gegeven het externe onderzoek te zullen voortzetten.
4.
Het Presidium wijst een accountant aan om de volledigheid en rechtmatigheid van het gespecificeerde kostenoverzicht te onderzoeken. De accountant legt zijn bevindingen vast in een verklaring. De accountant doet hierbij tevens verslag over de vraag of de aard en omvang van het externe onderzoek voldoen aan de eisen van doelmatigheid.
5.
Het lid dat of de leden die het externe onderzoek heeft of hebben voorgesteld of heeft of hebben voortgezet geven medewerkers van de door het Presidium aangewezen accountant te allen tijde inzage in relevante stukken en verstrekt of verstrekken desgevraagd alle inlichtingen die nodig zijn voor de uitvoering van de taak van accountant.
1.
Het Presidium stelt binnen zes weken na ontvangst van de verklaring en het verslag van de accountant, bedoeld in artikel 7, vierde lid, een vergoeding vast op het bedrag neergelegd in het besluit, bedoeld in artikel 3, derde lid.
2.
In afwijking van het eerste lid kan het Presidium besluiten om het bedrag van de vergoeding, neergelegd in het besluit, bedoeld in artikel 3, derde lid, te verlagen en de vergoeding lager of op nihil vast te stellen, indien:
a. het bedrag van de gemaakte kosten lager is dan het bedrag van de vergoeding neergelegd in het besluit, bedoeld in artikel 3, derde lid;
b. uitgaven, betalingen of giften als bedoeld in artikel 2, derde lid, worden gedeclareerd; of,
c. de uitkomst van het onderzoek van de accountant daartoe aanleiding geeft.
3.
Het tweede lid, onder c, is niet van toepassing voor zover naar het oordeel van het Presidium:
a. de tekortkomingen van bijzondere aard of geringe betekenis zijn; of
b. het lid dat of de leden die het externe onderzoek heeft of hebben voorgesteld of voortgezet, zich voldoende heeft of hebben ingespannen om de tekortkomingen op te heffen.
1.
Het Presidium stelt het bedrag van de vergoeding ambtshalve vast op nihil, indien:
a. het bedrag van de vergoeding neergelegd in het besluit, bedoeld in artikel 3, derde lid, nihil is;
b. het lid dat of de leden die het externe onderzoek heeft of hebben voorgesteld nalaten om de kosten te declareren binnen één jaar na het besluit van het Presidium, bedoeld in artikel 3, derde lid, of binnen zes weken na beëindiging van het Kamerlidmaatschap en het externe onderzoek niet is voortgezet als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder b;
c. het lid dat of de leden die het externe onderzoek heeft of hebben voortgezet als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder b, nalaten om de kosten binnen één jaar na het besluit van het Presidium, bedoeld in artikel 3, derde lid, te declareren.
2.
Het Presidium kan in verband met zwangerschap en bevalling, ziekte of bijzondere omstandigheden afwijken van de onderdelen b en c van het eerste lid en bepalen dat het lid dat of de leden die het externe onderzoek heeft of hebben voorgesteld of voortgezet als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder b, binnen een door het Presidium gestelde termijn alsnog de kosten van het externe onderzoek door middel van een gespecificeerd kostenoverzicht mogen declareren. Artikel 7, vierde en vijfde lid, en artikel 8 zijn van toepassing.
1.
Op de Griffie wordt een register bijgehouden waarin de leden, uiterlijk één week nadat het Presidium een vergoeding heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 8, opgave doen van:
a. de hoogte van de vergoeding;
b. de deskundige of deskundigen die het externe onderzoek heeft of hebben verricht; en
c. eventuele derden die een bijdrage hebben geleverd aan de financiering van het externe onderzoek.
2.
Het register ligt voor een ieder ter inzage.
1.
Bij extern onderzoek berust de verantwoordelijkheid voor de archivering bij de deskundige of deskundigen die het externe onderzoek heeft of hebben verricht, voor zover het lid dat of de leden die het externe onderzoek heeft of hebben voorgesteld of voortgezet geen aanspraak wenst of wensen te maken op de door de deskundige of deskundigen in opdracht van het lid of de leden verzamelde documenten.
2.
Bij extern onderzoek berust de verantwoordelijkheid voor de toegang tot het archief bij de deskundige of deskundigen die het externe onderzoek heeft of hebben verricht met inachtneming van het eerste lid.
1.
Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2010.
2.
Verzoeken om de kosten of een deel van de kosten van het externe onderzoek te vergoeden, bedoeld in artikel 3, tweede lid, kunnen tussen 1 mei 2010 en 1 mei 2012 aan het Presidium worden gezonden.
3.
Deze regeling vervalt op het moment dat het Presidium, al dan niet ambtshalve, een vergoeding heeft vastgesteld als bedoeld in de artikelen 8 en 9 voor ieder verzoek om de kosten of een deel van de kosten van het externe onderzoek te vergoeden, bedoeld in artikel 3, tweede lid, en dat tussen 1 mei 2010 en 1 mei 2012 aan het Presidium is gezonden.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Plafond en beperkingen
Artikel 3. Verzoek en besluitvorming
Artikel 4. Het onderzoeksvoorstel
Artikel 5. Dagelijkse begeleiding van het externe onderzoek
Artikel 6. Aanbieding van het externe onderzoek
Artikel 7. Declaratie van de kosten van het externe onderzoek
Artikel 8. Vaststelling van de vergoeding na declaratie
Artikel 9. Ambtshalve vaststelling van de vergoeding
Artikel 10. Register
Artikel 11. Archivering
Artikel 12. Inwerkingtreding en vervallen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht