Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2009.

Tijdelijke regeling inzake short selling

Uitgebreide informatie
Tijdelijke regeling inzake short selling
De Autoriteit Financiële Markten,
Gelet op de artikelen 1:28, derde lid, en 5:58, eerste en derde lid, Wet op het financieel toezicht;
Besluit:
1.
In deze regeling wordt, in afwijking van artikel 1:1 van de wet, verstaan onder:
market maker: een persoon die op de financiële markten doorlopend blijk geeft van de bereidheid voor eigen rekening te handelen door financiële instrumenten tegen door hem vastgestelde prijzen te kopen of te verkopen, zowel in het OTC-segment, als op de gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten, op een wijze die er gewoonlijk voor zorgt dat er op constante basis liquiditeit tot stand wordt gebracht in de markten, met dien verstande dat dit zowel voor de bied- als de laatkant dient te gelden.
2.
In deze regeling wordt verstaan onder:
meldplichtige shortpositie: een netto shortpositie van een kwart procent (0,25%) of meer.
3.
In deze regeling wordt verstaan onder:
netto shortpositie: het economisch belang gerelateerd aan het totaal geplaatste kapitaal van een financiële onderneming als opgenomen in bijlage A , waarbij een economisch voordeel wordt behaald indien de prijs van een effect met aandelenkarakter met betrekking tot de desbetreffende financiële onderneming daalt.
4.
In deze regeling wordt verstaan onder:
wet op het financieel toezicht : de wet.
1.
Onder het verbod van artikel 5:58, eerste lid, van de wet vallen transacties of handelsorders verricht of bewerkstelligd die, of op zichzelf of in samenhang met andere transacties of handelsorders, leiden tot:
a. het creëren van een netto shortpositie; of
b. het vergroten van een netto shortpositie in vergelijking tot de positie welke bestond voor 11 oktober 2008.
2.
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op:
a. een persoon handelend in de hoedanigheid van market maker;
b. een transactie of handelsorder die is verricht of bewerkstelligd voor 11 oktober 2008.
1.
Op iedere persoon die na 10 oktober 2008 een meldplichtige shortpositie heeft of verkrijgt, rust een voortdurende verplichting om deze shortpositie te melden bij de Autoriteit Financiële Markten. De melding vindt plaats uiterlijk de eerste werkdag na die waarop de persoon een meldplichtige shortpositie had of heeft verkregen.
2.
Bij het berekenen of een persoon een meldplichtige shortpositie heeft, dient de persoon elke vorm van economisch belang gerelateerd aan het totaal geplaatste kapitaal van een financiële onderneming als opgenomen in bijlage A in aanmerking te nemen, met uitzondering van een economisch belang dat hij houdt in de hoedanigheid van market maker.
Artikel 4
Iedere persoon die na 10 oktober 2008 een meldplichtige shortpositie had of heeft verkregen, meldt dit bij de Autoriteit Financiële Markten als de netto shortpositie onder de 0,25% is gedaald. Deze melding vindt plaats uiterlijk de eerste werkdag na die waarop de netto shortpositie onder de 0,25% is gedaald.
Artikel 5
In de melding, bedoeld in de artikelen 3 en 4, wordt de netto shortpositie gemeld die de persoon had op 23.59 uur van de vorige werkdag.
Artikel 6
Voor de melding, bedoeld in de artikelen 3 en 4 wordt gebruik gemaakt van het in bijlage B bepaalde formulier. Dit formulier wordt ingediend op de daarop aangegeven wijze.
Artikel 7
Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt per 1 juni 2009. Zowel de duur als de inhoud van deze regeling kan tussentijds worden gewijzigd.
Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling inzake short selling.
De Autoriteit Financiële Markten ,
Inhoudsopgave
+ Definities
+ Verbod op short selling
+ Melding van bestaande posities
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht