Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2016. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2016.

Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2015

Uitgebreide informatie
Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2015
Het Stimuleringsfonds voor de journalistiek,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 8.15a van de Mediawet 2008;
Besluit:
1.
Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van de versterking en vernieuwing van de journalistiek in Nederland subsidie verstrekken voor activiteiten die betrekking hebben op nieuwe of nieuwe combinaties van of met bestaande journalistieke producten, diensten, platforms of modellen om journalistieke informatie te produceren, te filteren, te distribueren, te verkopen of te presenteren.
2.
Voor subsidieverstrekking komen slechts kosten van de subsidieontvanger in aanmerking die rechtstreeks verband houden met de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en die gemaakt zijn na de subsidieverlening.
3.
Het Stimuleringsfonds kan nadere richtlijnen omtrent de aard van de kosten en de activiteiten vaststellen. Deze richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.svdj.nl.
1.
Subsidie kan worden aangevraagd door de voor de desbetreffende activiteiten verantwoordelijke rechtspersoon of rechtspersonen dan wel rechtspersoon of rechtspersonen in oprichting, die in Nederland actief is of zijn en die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2.
In afwijking van het gestelde onder het eerste lid kan voor projecten tot maximaal € 50.000 subsidie worden aangevraagd door natuurlijke personen.
1.
Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is per ronde als bedoeld in artikel 5 € 400.000 beschikbaar.
2.
Als in de eerste ronde na subsidieverlening het voor die ronde beschikbare bedrag niet geheel is gebruikt, kan het resterende deel toegevoegd worden aan het beschikbare bedrag voor de tweede ronde.
3.
Per aanvraag kan subsidie in de vorm van een uitkering worden verstrekt voor ten hoogste een bedrag van € 100.000 en voor een periode van maximaal één jaar.
4.
In afwijking van het derde lid kan subsidie voor een hoger bedrag of voor een langere periode worden verstrekt als de activiteiten naar het oordeel van het Stimuleringsfonds van uitzonderlijk belang zijn voor innovatie in de gehele persbedrijfstak.
1.
Subsidie wordt op aanvraag verleend.
2.
Voorafgaand aan de subsidieaanvraag wordt een projectidee ingediend volgens de richtlijnen gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.svdj.nl.
3.
Een aanvraag wordt uitsluitend ingediend door middel van het invullen en ondertekenen van een door het Stimuleringsfonds vastgesteld aanvraagformulier volgens de op de website van het Stimuleringsfonds www.svdj.nl vermelde instructies, en omvat in ieder geval:
a. een activiteitenplan;
b. een begroting;
c. en informatie waaruit blijkt dat de aanvrager is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en rechtspersoonlijkheid bezit dan wel bezig is deze te verkrijgen indien de aangevraagde subsidie hoger is dan € 50.000,–.
4.
Het activiteitenplan beschrijft nauwkeurig de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de te realiseren doelstellingen en wordt onderbouwd met een analyse van informatie op basis waarvan de aanvrager kennis over het plan heeft opgedaan en met een analyse van vergelijkbare plannen en ideeën en de daarmee behaalde resultaten.
5.
De haalbaarheid van het activiteitenplan dient te worden beschreven in termen van meerwaarde voor de gebruiker, de wijze waarop informatie over de gebruikers is verkregen, de schaalbaarheid van de activiteiten, de verkende mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen, de gevolgen voor de exploitatie en de effecten van de uitgevoerde activiteiten voor de eigen organisatie en voor andere partijen in de journalistieke sector, ook nadat de subsidieverlening is stopgezet.
6.
De begroting heeft een duidelijke relatie met de activiteiten die worden uitgevoerd, waarbij de begrotingsposten aan de beschrijving van de uitvoering van de activiteiten gekoppeld zijn.
7.
Het Stimuleringsfonds bevestigt binnen een week de ontvangst van een aanvraag.
Artikel 5. Termijn indiening aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend:
a. voor aanvraagronde 1: uiterlijk 21 juni 2015; en
b. voor aanvraagronde 2: uiterlijk 22 november 2015.
1.
Het Stimuleringsfonds beslist gelijktijdig op de aanvragen op basis van de volgende criteria:
1. gerichtheid op journalistieke producten, diensten of werkwijzen die journalistieke functies vervullen op het gebied van nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van politieke meningsvorming;
2. innovatief karakter, dat wil zeggen dat de activiteiten vernieuwingen tot stand brengen in inhoud en strekking, exploitatiewijze of vormgeving van journalistieke functies als nieuwsgaring, nieuwsduiding of opinievorming zodat de persverscheidenheid wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de journalistieke informatievoorziening;
3. de haalbaarheid van het ingediende activiteitenplan.
2.
Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt het matchingprincipe toegepast, waarbij de subsidieaanvrager tenminste de helft van de totale kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd voor zijn rekening dient te nemen dan wel door derden laat meefinancieren.
3.
In afwijking van het tweede lid bedraagt de subsidie voor projecten tot € 40.000 maximaal € 20.000 mits de aanvrager niet langer dan drie jaar staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
4.
Als op grond van de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, de in aanmerking komende aanvragen leiden tot overschrijding van een subsidieplafond, kan het Stimuleringsfonds de hoogte van de subsidie bepalen naar rato van het aantal in aanmerking komende aanvragen en van de hoogte van aangevraagde subsidies.
1.
Het Stimuleringsfonds beslist binnen 4 weken na de sluiting van elke aanvraagronde, bedoeld in artikel 5, op de aanvragen die voor de desbetreffende aanvraagronde zijn ingediend.
2.
Het Stimuleringsfonds kan bekendmaken door wie een projectidee of aanvraag is ingediend en voor welk innovatieproject.
3.
Tijdens de behandeling van de aanvraag wordt de subsidieaanvrager in de gelegenheid gesteld de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project op eigen verzoek met behulp van deskundigen te versterken.
1.
Als subsidie wordt verstrekt aan een in oprichting zijnde rechtspersoon kan het Stimuleringsfonds bij de subsidieverlening de verplichting opleggen dat de subsidieontvanger binnen een redelijke termijn rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
2.
De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens het Stimuleringsfonds ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn het Stimuleringsfonds inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens het Stimuleringsfonds te voeren beleid.
3.
De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het Stimuleringsfonds van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.
4.
De subsidieontvanger werkt mee aan overleg over en presentatie en publicatie van tussentijdse en eindresultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.
Artikel 9. Aanvraag tot vaststelling
Binnen twee maanden na afloop van het project waarvoor subsidie is verleend, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in. De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenverslag en een financieel verslag.
1.
Het financieel verslag gaat vergezeld van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin deze verklaart dat de in het verslag opgenomen bedragen juist en volledig zijn.
2.
De controleverklaring bevat tevens een oordeel over de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieontvanger.
3.
Het Stimuleringsfonds kan nadere verplichtingen opleggen in verband met de inrichting van het financieel verslag en de controleverklaring.
4.
Het eerste lid is niet van toepassing op subsidies waarvan het verleende subsidiebedrag € 50.000 of minder bedraagt.
5.
Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van de subsidievaststelling een door hem aan te wijzen accountant een onderzoek laten instellen naar de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie.
1.
Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten, in het bijzonder: de gerealiseerde vernieuwingen en de effecten daarvan voor het eigen bedrijf, andere journalistieke actoren in de sector en de gebruiker en geeft inzicht over de voortzetting van de activiteiten na afloop van de projectperiode.
2.
De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan.
3.
Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.
Artikel 12. Betaling in gedeelten
Bij subsidieverlening wordt bij wijze van voorschot ten hoogste 50 procent van het verleende subsidiebedrag verstrekt.
Artikel 13. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 14. Evaluatie
Binnen 13 weken na afloop van de datum, bedoeld in artikel 7, evalueert het Stimuleringsfonds de uitvoering van deze regeling.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag
+ Hoofdstuk 3. Subsidieverlening
+ Hoofdstuk 4. Verplichtingen subsidieontvanger
+ Hoofdstuk 5. Subsidievaststelling
+ Hoofdstuk 6. Betaling
+ Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht