Let op. Deze wet is vervallen op 16 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op 15 januari 2015.

Artikel 2.1 4 Toedeling van natuurlijke personen, lichamen en entiteiten aan organisatieonderdelen van de Belastingdienst (Toedelingsbesluit Belastingdienst 2003)

Uitgebreide informatie
2.1. Algemeen
Paragraaf 1.2, onderdeel h, van dit besluit definieert een entiteit als een onderneming al dan niet tezamen met een of meer daarmee direct of indirect in bestuurlijk, financieel, administratief of maatschappelijk opzicht verbonden belastingplichtigen. Hierna zal worden aangegeven op welke wijze entiteiten dienen te worden gevormd.
Vorming van entiteiten houdt in, dat de tot een entiteit behorende belastingplichtigen worden opgenomen in een gezamenlijk dossier om, indien daartoe aanleiding bestaat, een gezamenlijke behandeling mogelijk te maken.Stap 1: het structuurschema
Voordat een entiteit kan worden gevormd, moet duidelijk worden welke verbanden tussen belastingplichtigen onderling bestaan. Het overzicht van deze onderlinge – fiscaal relevante – relaties wordt een structuurschema genoemd. In het structuurschema worden ook opgenomen de belastingplichtigen die buiten Nederland wonen of zijn gevestigd.
De opbouw van het structuurschema geschiedt als volgt. Allereerst wordt vanuit iedere onderneming die hierna genoemd is, bepaald welke belastingplichtigen hiermee verbonden zijn.
De ondernemingen van waaruit het structuurschema wordt gebouwd, zijn:
4. een commanditaire vennootschap (paragraaf 2.5).
In de genoemde paragrafen wordt per onderneming aangegeven welke belastingplichtigen in het structuurschema bij deze onderneming gevoegd dienen te worden. Er is hierbij gekozen voor een opbouw van beneden naar boven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat vanuit de maatschap wordt gekeken naar de maten, vanuit de vennootschap naar de aandeelhouders en vanuit de commanditaire vennootschap naar de (beherende en commanditaire) vennoten. Vanuit iedere onderneming die men tijdens de opbouw tegenkomt, wordt weer verder opgebouwd volgens de in de paragrafen omschreven regels.
Indien een belastingplichtige gevoegd dient te worden bij meer ondernemingen, dienen deze alle in een structuurschema opgenomen te worden.Stap 2: ‘Knippen’
Bij de uitvoering van stap 1 ontstaat een structuurschema. Vanuit het structuurschema wordt een entiteit gebouwd. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden:
Inhoudsopgave
1. Algemeen
1.1. Inleiding
1.2. Begrippen
2. De vorming van entiteiten
2.1. Algemeen
2.2. De eenmanszaak
2.3. De vennootschap
2.4. De maatschap
2.5. De commanditaire vennootschap (CV)
2.6. Entiteitvorming
2.6.1. Algemene uitgangspunten
2.6.2. Aandelen die als handelsvoorraad door een onderneming, niet zijnde een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds, worden gehouden
2.6.3. Betrokkenheid bij twee of meer ondernemingen
2.6.3.a. Aanmerkelijk belang in twee of meer vennootschappen
2.6.3.b. Maat in twee of meer maatschappen
2.6.3.c. Maat en aandeelhouder
2.6.4. Partners die betrokken zijn bij meer ondernemingen
2.6.4.a. Partners ieder aandeelhouder of certificaathouder in twee of meer vennootschappen
2.6.4.b. Partners beide betrokken bij een verschillende maatschap
2.6.4.c. Partners ieder betrokken bij een verschillende onderneming
2.6.5. Particulier(en) en in het buitenland gevestigde ondernemingen
2.7. Bijzondere situaties
2.7.1. Joint venture
2.7.2. Kostenmaatschap
2.7.3. Ondernemingen zonder winstoogmerk
2.7.4. Verenigingen en stichtingen
2.7.5. Pensioenfondsen
2.7.6. Fiscaal vertegenwoordiger
2.7.7. Belaste verhuur van onroerende zaken (artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968).
2.8. Buitenlandsituaties (grensoverschrijdende situaties)
2.8.1. Buitenlandse moedermaatschappij met Nederlandse dochtermaatschappijen
2.8.2. Deelneming in buitenlandse samenwerkingsvormen
3. Bepalen woon- en vestigingsplaats
3.1. Algemeen
3.2. Woonplaats van de particulier, niet behorend tot een entiteit
3.3. Vestigingsplaats van de onderneming
3.4. Vestigingsplaats van de entiteit
3.5. Vestigingsplaats en toedeling bij bijzondere grensoverschrijdende situaties
3.6. Afwijkende bepalingen
4. Overdracht van belastingplichtigen en entiteiten
4.1. Algemeen
4.2. Lopende zaken
4.3. Overdracht bij situatiewijzigingen
4.3.1. verhuizing van een niet tot een entiteit behorende particulier binnen nederland
4.3.2. Verhuizing van een niet tot een entiteit behorende particulier naar het buitenland
4.3.3. Verhuizing van een niet tot een entiteit behorende particulier van het buitenland naar Nederland
4.3.4. Wijziging van de vestigingsplaats van een entiteit binnen Nederland
4.3.5. Wijziging van de vestigingsplaats van een onderneming/entiteit naar of vanuit het buitenland
4.3.6. Verwijdering van een particulier uit de entiteit
4.3.7. Opname van een onderneming of particulier in een entiteit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht