Besluit van 23 november 2009, houdende toestemming aan De Nederlandsche Bank N.V. tot het verrichten van voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de invoering van de US dollar als munteenheid van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Toestemmingsbesluit De Nederlandsche Bank N.V. 2009)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, van 16 november 2009, nr. FM 2009/2744 M, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Overwegende dat het met het oog op de voorgenomen invoering van de US dollar als munteenheid van de toekomstige openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wenselijk is voorbereidingen te treffen ten behoeve van de omwisseling van de chartale geldmiddelen en de omzetting van girale tegoeden;
Dat het, gelet op het voornemen De Nederlandsche Bank N.V. te belasten met de zorg voor de goede werking van het betalingsverkeer in de openbare lichamen, aangewezen is de voorbereidingen ten behoeve van de invoering van de US dollar aan De Nederlandsche Bank N.V. op te dragen;
Gelet op artikel 9, aanhef en onderdeel c, van de Bankwet 1998;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Aan De Nederlandsche Bank N.V. wordt toestemming verleend om voorbereidende werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de invoering van de US dollar als munteenheid van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, daaronder begrepen voorbereidingen voor de omwisseling van de in Bonaire, Sint Eustatius en Saba in omloop zijnde wettige betaalmiddelen en de omzetting van de bij kredietinstellingen op die eilanden aangehouden girale tegoeden.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Toestemmingsbesluit De Nederlandsche Bank N.V. 2009.
Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 23 november 2009
De Minister van Financiën,
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de achtste december 2009
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht