Translation Grants for Foreign
De Stichting Nederlands Letterenfonds,
Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Gelet op het Algemeen reglement;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. bestuur: het bestuur van het Letterenfonds.
2. het Letterenfonds: Stichting Nederlands Letterenfonds.
3. aanvrager: een niet in de landen van de Nederlandse Taalunie gevestigde rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit met als doel onder meer de uitgave van literaire werken.
4. uitgave-overeenkomst: een overeenkomst tussen een Nederlandse uitgeverij en de aanvrager betreffende de exploitatierechten op de vertaling van een uitgave waarin minimaal bepalingen over het royalty-percentage en de licentie zijn overeengekomen.
5. een uitgave: uitgave van een werk in papieren of digitale vorm.
6. een werk: een vertaling van oorspronkelijk in Nederlandse of Friese taal geschreven kwalitatief hoogstaande literaire (non-)fictie, waaronder poëzie en kinder- en jeugdliteratuur, alsmede anderstalige klassiekers die tot de Nederlandse literatuur worden gerekend.
7. Nederlandse literatuur: Nederlands- of Friestalige literaire werken geschreven door een auteur met de Nederlandse nationaliteit, een stateloze auteur of een auteur met een vreemde nationaliteit, mits die in een nauwe betrekking tot Nederland staat.
Artikel 2. Doelstelling
Deze regeling beoogt de bekendheid en verspreiding van Nederlandse literatuur buiten de landen van de Nederlandse Taalunie te bevorderen door subsidie te verstrekken voor (een deel van) de kosten van een aanvrager voor de uitgave van werken.
Artikel 3. Vereisten aanvrager
De aanvrager heeft, indien er nog auteursrechten op het werk rusten, een uitgave-overeenkomst afgesloten.
1.
Subsidie wordt slechts verstrekt, indien het werk binnen twee jaar na het toekenningsbesluit is uitgebracht.
2.
De aanvrager kan voor de uitgave van een vertaling van een bepaalde auteur of illustrator in een bepaald genre, slechts voor een door het bestuur nader vast te stellen maximum aantal uitgaven subsidie aanvragen. Dit maximum zal bekend worden gemaakt op de website van het Letterenfonds.
3.
De aanvrager verklaart zich bereid een door het bestuur nader vast te stellen aantal exemplaren in digitale en boekvorm van de gesubsidieerde vertaling kosteloos naar het Letterenfonds te sturen ter verdere promotie en internationale verspreiding van de (oorspronkelijke) literaire tekst door het Letterenfonds.
Artikel 5. Weigeringsgrond
Een aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen indien de aanvrager niet aantoonbaar heeft voldaan aan voorschriften gesteld aan eerder door het bestuur toegekende subsidies, dan wel toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer verplichtingen verbonden aan een eerdere subsidieverlening door het Letterenfonds.
1.
Een aanvraag wordt uitsluitend ingediend met gebruikmaking van een door het Letterenfonds ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
2.
Het aanvraagformulier is naar waarheid, volledig en volgens de richtlijnen in de toelichting bij het aanvraagformulier ingevuld en voorzien van alle bijlagen.
3.
Vereiste bijlagen zijn kopieën van de uitgave-overeenkomst, tenzij het een werk vrij van rechten is, en de overeenkomst met de vertaler.
4.
Aanvraagformulieren zijn digitaal beschikbaar via de website www.letterenfonds.nl.
5.
Een aanvraag kan het gehele jaar door worden ingediend.
6.
Een aanvraag wordt voorafgaand aan de uitgave ingediend.
7.
Een aanvraag voor een bepaalde uitgave kan na een afwijzend besluit niet opnieuw worden ingediend.
Artikel 7. Aanvraagprocedure
De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
Artikel 8. Inhoudelijke toetsing
Indien de aanvraag aan de formele eisen voldoet, beoordeelt het fonds de aanvraag op de volgende criteria:
1. De literaire kwaliteit van de te vertalen tekst.
2. Indien relevant, de artistieke kwaliteit of het cultureel belang van de te vertalen tekst.
3. De kwaliteit van de aanvrager.
4. De kwaliteit van de vertaler.
5. De kwaliteit en realiteitszin van de begroting.
6. De mate waarin de uitgave bijdraagt aan promotie van de Nederlandse literatuur in het land en taalgebied van uitgave of een brug vormt voor promotie in een derde land.
1.
Het bestuur kan voor subsidieverstrekking op basis van deze regeling een subsidieplafond vaststellen. Het besluit hiertoe wordt bekendgemaakt op de website van het Letterenfonds.
2.
De subsidie voor een uitgave is gebonden aan een maximum bedrag dat wordt bekendgemaakt op de website van het Letterenfonds.
3.
De subsidie bedraagt 50% of 70% van de totale vertaalkosten op basis van het door het Letterenfonds te bepalen gemiddelde vertaaltarief in het land van uitgave met een door het bestuur nader vast te stellen maximum vertaaltarief. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt voor poëzie, klassieken en bijdragen in tijdschriften, daarvoor kan de subsidie 100% van genoemde vertaalkosten bedragen.
4.
Voor geïllustreerde werken en poëzie kan naast (een deel van) de vertaalkosten als genoemd in lid 3, subsidie worden verleend voor de overige kosten, tot in totaal het in lid 2 genoemde maximum bedrag.
Artikel 10. Adviseurs
Het bestuur kan zich over de beoordeling van de aanvraag laten adviseren door medewerkers van het bureau, leden van de raad van advies of door externe adviseurs zoals bedoeld in het Huishoudelijk reglement van het Letterenfonds. Het bestuur betrekt bij zijn besluit op de aanvraag het eventuele advies van de adviseur.
1.
De subsidie wordt door de subsidieontvanger besteed aan de kosten voor de uitgave.
2.
De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk mededeling aan het Letterenfonds van ingrijpende wijzigingen in de bij de aanvraag overgelegde gegevens.
3.
Indien de subsidieontvanger er naar verwachting niet in slaagt om het in de aanvraag omschreven werk te publiceren op uiterlijk het in de aanvraag vermelde tijdstip van afronding, maakt hij de redenen hiervoor zo spoedig mogelijk kenbaar aan het Letterenfonds.
4.
Indien een subsidieontvanger subsidies of geldelijke middelen van derde partijen voor de uitgave ontvangt, dient hij het Letterenfonds hiervan in kennis te stellen.
5.
De subsidieontvanger verplicht zich direct na het verschijnen van de uitgave de gevraagde promotie exemplaren kosteloos toe te (laten) zenden aan het Letterenfonds.
6.
De subsidieontvanger vermeldt in de uitgave en alle publieksuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten de naam en het logo van het Letterenfonds.
1.
Bij het verlenen van de subsidie geeft het bestuur direct een beschikking tot subsidievaststelling.
2.
De subsidie wordt uitbetaald binnen vier weken na ontvangst van de gepubliceerde exemplaren.
1.
Het bestuur kan de subsidievaststelling intrekken of wijzigen, als
a. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.
b. het bestuur constateert dat substantiële wijzigingen zijn opgetreden ten opzichte van de bij de aanvraag overgelegde gegevens die aan het Letterenfonds zijn verstrekt.
c. de termijn zoals bedoeld in artikel 10, derde lid, is overschreden en de aanvrager naar het oordeel van het bestuur hiervoor geen gegronde redenen heeft kunnen aandragen.
2.
De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.
Artikel 14. Hardheidsclausule
Het bestuur kan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, een artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
1.
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.
2.
Deze regeling is vastgesteld op 12 december 2013 door het op die datum vigerende bestuur.
3.
Deze regeling treedt onmiddellijk in werking met ingang van 1 januari 2014.
4.
De regeling vertaalde Nederlandse- en Friestalige boekuitgaven is met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken.
5.
Deze regeling wordt aangehaald als Translation Grants for Foreign Publishers.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de website van het Letterenfonds (www.letterenfonds.nl).
Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds,
directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Doelstelling
Artikel 3. Vereisten aanvrager
Artikel 4. Nadere vereisten
Artikel 5. Weigeringsgrond
Artikel 6. Aanvraag
Artikel 7. Aanvraagprocedure
Artikel 8. Inhoudelijke toetsing
Artikel 9. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie
Artikel 10. Adviseurs
Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger
Artikel 12. Subsidieverlening, -vaststelling en uitbetaling
Artikel 13. Intrekkings- en wijzigingsgronden subsidievaststelling
Artikel 14. Hardheidsclausule
Artikel 15. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht