Besluit van 27 september 2010 tot aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Tweede Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juni 2010, nr. 2010-0000385190;
Gelet op artikel 2 en 8 van de Wet identiteitskaarten BES, artikel 11, 13 en 40 van de Begrafeniswet BES, artikel 2, derde lid, van de Wet verklaringen van overlijden BES, artikel 13, tweede lid, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES en de artikelen 18.2.1, 18.2.2 en 18.2.4 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
De Raad van State gehoord (advies van 15 juli 2010, no. W04.10.0228/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 september 2010, nr. 2010-0000612814;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 2.1
[Wijzigt het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES.]
Artikel 2.2
[Wijzigt het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006.]
Artikel 2.3
[Wijzigt het Besluit identiteitskaarten BES.]
Artikel 2.4
[Wijzigt het Besluit ter uitvoering van de artikelen 11 en 13 Begrafeniswet BES.]
Artikel 2.5
[Wijzigt het Besluit ter uitvoering van artikel 40 Begrafeniswet BES.]
Artikel 2.6
[Wijzigt het Besluit verklaringen van overlijden BES.]
Artikel 6.1
[Wijzigt het Besluit opleiding tot controleur der Belastingen BES.]
Artikel 6.2
[Wijzigt het Besluit opleiding en examens administratieve ambtenaren belastingdienst BES.]
Artikel 8.1
[Wijzigt het Besluit justitiële gegevens.]
Artikel 9.1
[Wijzigt het Besluit slacht- en vleeskeuring BES.]
Artikel 9.2
[Wijzigt het Besluit slachten en verkopen van vee op Sint Eustatius.]
Artikel 9.3
[Wijzigt het Besluit invoer kleine dieren BES.]
Artikel 9.4
[Wijzigt het Besluit vogelgriep BES.]
Artikel 16.1
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 16.2
De teksten van de besluiten die in paragraaf 2 van de verschillende hoofdstukken van dit besluit zijn gewijzigd worden in het Staatsblad geplaatst.
Artikel 16.3
Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 27 september 2010
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de eerste oktober 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ 1. Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2. Hoofdstuk 6. Minister van Financiën
+ 3. Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ 4. Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 6. Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht