Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.

Uitkeringsreglement WW 2009

Uitgebreide informatie
Uitkeringsreglement WW 2009
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 101 van de Werkloosheidswet;
Besluit:
Artikel 1. Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. werknemer: werknemer in de zin van de Werkloosheidswet ;
b. werkgever: werkgever in de zin van de Werkloosheidswet ;
c. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. uitkering: uitkering in de zin van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet;
e. wijzigingsformulier: een door het UWV aan de werknemer ter beschikking gesteld formulier, waarop deze wijziging van de voor de beoordeling van het recht op uitkering noodzakelijke gegevens vermeldt;
f. inkomstenformulier: een door het UWV aan de werknemer periodiek ter beschikking gesteld formulier, waarop deze de voor de beoordeling van het recht op uitkering noodzakelijke gegevens vermeldt. Dit formulier kan ook worden verstrekt onder de benaming werkbriefje;
1.
De werknemer dient binnen één week na het intreden van de werkloosheid bij het UWV een aanvraag voor een uitkering in op de wijze zoals beschreven in de Beleidsregel elektronische communicatie UWV en de daarbij behorende bijlage .
2.
De aanvraag wordt door de werknemer ondertekend. Indien de aanvraag elektronisch wordt ingediend, vindt ondertekening plaats via DigiD.
1.
De werknemer geeft onverwijld en uit eigen beweging aan het UWV alle feiten en omstandigheden door, waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de uitkering. De werknemer gebruikt hiervoor het door het UWV beschikbaar gestelde wijzigingsformulier en stuurt dit formulier aan het UWV op de wijze zoals beschreven in de Beleidsregel elektronische communicatie UWV en de daarbij behorende bijlage .
2.
Indien het UWV daarom verzoekt vult de werknemer een inkomstenformulier in. De werknemer stuurt het ingevulde inkomstenformulier aan het UWV binnen de door het UWV aangegeven redelijke termijn en op de wijze zoals beschreven in de Beleidsregel elektronische communicatie UWV en de daarbij behorende bijlage .
3.
Gedurende de periode, waarover de werknemer de in het tweede lid bedoelde inkomstenformulieren invult en aan het UWV stuurt, is hij ontheven van de verplichting bedoeld in het eerste lid, voor zover deze verplichting ziet op het onverwijld en uit eigen beweging doorgeven van de gegevens die op het inkomstenformulier uitgevraagd worden.
4.
Ingevulde wijzigingsformulieren en inkomstenformulieren worden door de werknemer ondertekend. Indien een formulier elektronisch aan het UWV wordt gestuurd, vindt ondertekening plaats via DigiD.
1.
De werknemer, die een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering heeft gedaan:
a. verschijnt op verzoek van het UWV op een aangewezen plaats en tijd;
b. is aanwezig op zijn woon- of verblijfplaats op door het UWV aan te wijzen uren;
c. maakt controle door een daartoe door het UWV gemachtigde persoon mogelijk;
d. neemt, indien hij niet bereikbaar is op zijn woon- of verblijfplaats, de aanwijzingen in acht die zijn achtergelaten door de in onderdeel c van dit lid bedoelde persoon;
e. verleent op verzoek van het UWV inzage en verstrekt tegen kostprijs informatie voor zover deze betekenis kan hebben voor het recht op uitkering, de hoogte of de duur van de uitkering of het bedrag van de uitkering dat aan de werknemer wordt betaald;
f. is verplicht om op verzoek van het UWV via het daarvoor aangewezen kanaal binnen de door het UWV vastgestelde termijn alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de beoordeling van het recht op uitkering, het geldend maken van het recht op uitkering, de hoogte of de duur van de uitkering of op het bedrag van de uitkering dat aan de werknemer wordt betaald.
2.
De werknemer bewaart de informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, tot het einde van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de informatie betrekking heeft.
3.
De werknemer is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de Werkloosheidswet het bepaalde in het eerste lid, onderdelen a en e en het bepaalde in het tweede lid ook na te komen als het recht op uitkering (geheel of gedeeltelijk) is beëindigd.
1.
De werknemer, die een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering heeft gedaan en die voornemens is tijdens de duur van de uitkering met vakantie te gaan, doet voor de aanvang van die vakantie op het wijzigingsformulier mededeling van de voorgenomen duur van de vakantie en van de periode waarin deze zal plaatsvinden.
2.
De werknemer doet onverwijld op het wijzigingsformulier mededeling aan het UWV van wijziging van de eerder opgegeven duur van de vakantie.
a. werkloos is geworden uitsluitend als gevolg van vorst, sneeuwval, hoog water of andere buitengewone natuurlijke omstandigheden, of
b. werkloos is geworden als gevolg van een werktijdverkorting, waarvoor ingevolge artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 vergunning is verleend,
en de dienstbetrekking tijdens die werkloosheid blijft voortbestaan, kan het UWV toestaan dat de aanvraag, bedoeld in artikel 2, namens de werknemer door de werkgever wordt gedaan en dat de betaling van de uitkering door tussenkomst van de werkgever plaatsvindt.
1.
De werkgever, aan wie is toegestaan de aanvraag te doen als bedoeld in artikel 6, houdt een administratie bij van de dagen waarop en de uren gedurende welke de werknemer of werknemers, namens wie hij genoemde aanvraag heeft gedaan, uitsluitend als gevolg van de in artikel 6 genoemde omstandigheden niet hebben gewerkt. Deze administratie voldoet aan de door het UWV daaraan gestelde eisen.
2.
Artikel 2 is op de aanvraag als bedoeld in artikel 6 van overeenkomstige toepassing.
3.
Als het UWV daarom verzoekt stuurt de werkgever aan wie de in artikel 6 bedoelde toestemming is verleend, de inkomstenformulieren van ieder van de werknemers, namens wie hij de aanvraag heeft gedaan, overeenkomstig artikel 4 tegen een door het UWV aan te geven tijdstip aan het UWV.
Artikel 8. Sanctie op overtreding verplichtingen werkgever
Als de werkgever aan wie de in artikel 7, eerste lid bedoelde toestemming is verleend, één of meer verplichtingen, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid niet naar behoren nakomt, kan het UWV besluiten om de door de werkgever als voorschot op de uitkering aan de werknemer gedane betalingen, geheel of gedeeltelijk niet te vergoeden.
1.
De werknemer aan wie het UWV een voorschot op de uitkering heeft verleend, maakt op verzoek van het UWV zijn eventuele aanspraak naar burgerlijk recht geldend.
2.
De in het eerste lid bedoelde werknemer dient, op verzoek van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, zo spoedig mogelijk bij de bevoegde gemeente een aanvraag om bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand in.
3.
De in het eerste lid bedoelde werknemer machtigt het UWV desgevraagd tot het in ontvangst nemen van de gelden die hij, over de periode waarover voorschotten zijn verleend, ontvangt van degene jegens wie hij zijn aanspraak naar burgerlijk recht tracht geldend te maken tot ten hoogste het bedrag van de verleende voorschotten.
4.
De in het eerste lid bedoelde werknemer machtigt het UWV desgevraagd tot het in ontvangst nemen van de bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand die hij van de in het tweede lid bedoelde gemeente ontvangt, indien en voor zover deze bijstand betrekking heeft op de periode waarover voorschotten zijn verleend tot ten hoogste het bedrag van de verleende voorschotten.
5.
Het UWV kan aan de betaling van voorschotten andere voorschriften verbinden.
Artikel 11. Intrekking vorig reglement
Het Uitkeringsreglement WW 2002 wordt ingetrokken.
Artikel 12. Inwerkingtreding
Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juni 2008 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31514, nummer 2) tot wet is verheven en artikel VI van die wet in werking treedt, treedt dit besluit, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op hetzelfde tijdstip in werking. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het in de vorige volzin bedoelde tijdstip, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met genoemd tijdstip.
Artikel 13. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitkeringsreglement WW 2009.
Amsterdam, 11 november 2008
De
voorzitter Raad van bestuur
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Controlevoorschriften
+ § 3. Vakantievoorschriften
+ § 4. Betaling van de uitkering door tussenkomst van de werkgever
+ § 5. Voorwaarden bij ontvangen van uitkering
+ § 5
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken