Uitsluiting bepaalde categorieën asielzoekers van verstrekking Rva 1997 Circulaire aan het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Naar aanleiding van uw brief van 27 maart 1998, met kenmerk COA/CS/jme/98d.80, waarin u aangeeft dat er naar uw oordeel een capacitaire noodsituatie is ontstaan als bedoeld in artikel 4 van de Rva 1997, heb ik besloten u vooralsnog tot 1 juni 1998 de bevoegdheid toe te kennen bepaalde categorieën asielzoekers uit te sluiten van verstrekkingen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Rva 1997, waaronder onderdak in een opvangcentrum. Hierbij verleen ik u toestemming om van de in artikel 1, eerste lid, van het besluit van 3 april 1998 bedoelde bevoegdheid geclausuleerd gebruik te maken, in die zin dat genoemde verstrekkingen uitsluitend worden onthouden indien de asielzoeker de vervangende verstrekkingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid van het besluit vrijwillig verkiest boven de in artikel 5, eerste lid van de Rva 1997 bedoelde verstrekkingen.
Voor de toekenning van de bevoegdheid aan u om artikel 1, eerste lid, van het besluit ongeclausuleerd toe te passen is een apart besluit van mijn kant vereist.
Het ministerieel besluit en de toelichting daarop, dat gepubliceerd zal worden in de Staatscourant, treft u bijgaand aan.
Gelet op de geclausuleerde toepassing van uw bevoegdheid verleen ik u hierbij toestemming het besluit, vooruitlopend op de plaatsing in de Staatscourant en de daaraan gekoppelde inwerkingtreding, met onmiddellijke ingang toe te passen.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht