Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2007.

Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964

Uitgebreide informatie
Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964
De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op de artikelen 6, 7 en 13 van de Landbouwuitvoerwet 1938, alsmede op het Uitvoercontrolebesluit Haring 1964,
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
1. ‘Minister’:
de Minister van Landbouw en Visserij;
2. ‘besluit’:
het Uitvoercontrolebesluit Haring 1964;
3. ‘haring’:
hetgeen hieronder in artikel 1 van het besluit wordt verstaan;
4. ‘certificaat’:
uitvoerkwaliteitscertificaat, als in artikel 2 bedoeld;
5. ‘keuring’:
keuring, als in artikel 9 van het besluit bedoeld;
6. ‘controledienst’:
de Dienst der Nederlandse Haringcontrole.
Artikel 2
Als bewijsstuk, als in artikel 10, sub c, van het besluit bedoeld, worden vastgesteld de door het hoofd van de controledienst uitgegeven uitvoerkwaliteitscertificaten, ingericht overeenkomstig de in de bij deze beschikking gevoegde en daarvan deel uitmakende bijlage A vervatte modellen.
1.
Aanvragen om keuring moeten worden ingediend bij een der ambtenaren van de controledienst, binnen wiens standplaats de uit te voeren haring zich bevindt, op een zodanig tijdstip, dat hij tegenwoordig kan zijn:
a. voor gezouten haring bij het pakken, en
b. voor gerookte haring bij het bewerken.
2.
Op de in lid 1 bedoelde aanvragen moeten worden ingevuld de plaats, waar de haring is opgeslagen, de plaats van inlading, de hoeveelheid, alsmede het land van bestemming en voor gerookte haring bovendien nog de plaats, waar de haring zal worden gerookt.
3 .
Aanvragen om keuring buiten de standplaatsen van de in het eerste lid genoemde ambtenaren moeten worden ingediend bij het hoofd van de controledienst.
Artikel 4
Indien een ter keuring aangeboden zending haring niet voldoet aan de bij of krachtens de in de artikelen 3 en 4 van het besluit bedoelde verordeningen, vastgestelde eisen en regelen, wordt geen certificaat afgegeven.
1.
Een certificaat wordt slechts afgegeven voor een zending haring:
a. waarvoor een aanvraag om keuring overeenkomstig het in artikel 3 bepaalde is ingediend;
b. die bij keuring aan de bij of krachtens de in de artikelen 3 en 4 van het besluit bedoelde verordeningen vastgestelde eisen en regelen voldoet.
2.
Het certificaat wordt in tweevoud afgegeven; het eerste exemplaar daarvan is bestemd voor de afnemer in het buitenland, het tweede exemplaar daarvan moet de zending vergezellen tot deze aan de grens is uitgeklaard.
3.
Het certificaat is acht dagen na de daarop gestelde afgiftedatum geldig en wordt, tenzij het wordt ingetrokken door een ambtenaar van de controledienst, aan wie blijkt, dat de zending niet meer voldoet aan de in lid 1, sub b , bedoelde eisen en regelen, door de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst of de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen ingehouden aan de laatste wacht en teruggezonden aan de controledienst.
1.
Indien een exporteur meent, dat ten onrechte geen certificaat is afgegeven, kan hij beroep tegen de desbetreffende keuringsbeslissing instellen.
2.
Het beroep wordt ingesteld door de indiening van een schriftelijk verzoek om herkeuring bij het hoofd van de controledienst, en zulks onder gelijktijdige opzending van het bewijs van storting op de postrekening 507768 van bedoelde dienst van een waarborgsom van f 100.
3.
Het in lid 1 bedoelde beroep moet met inachtneming van het in lid 2 bepaalde uiterlijk op de eerste werkdag, volgende op die, waarop de keuring heeft plaatsgehad, zijn ingesteld.
4.
Het in de leden 2 en 3 bepaalde moet op straffe van niet-ontvankelijkheid worden in acht genomen.
5.
De exporteur is verplicht ervoor zorg te dragen, dat een partij, waarvoor herkeuring is aangevraagd, in ongewijzigde toestand wordt bewaard tot op het tijdstip, waarop de herkeuring plaatsvindt.
1.
De herkeuring wordt door een herkeuringscommissie, als in artikel 5 c bedoeld, uiterlijk binnen 24 uren nadat aan het in de leden 2 en 3 van artikel 5 a bepaalde is voldaan, uitgevoerd, waarbij een op een zon- of erkende christelijke feestdag vallend etmaal niet meetelt.
2.
De leden van de herkeuringscommissie stellen in gezamenlijk overleg, eventueel bij meerderheid van stemmen, de uitslag van de herkeuring vast. Bij goedkeuring van de betrokken partij wordt daarvan alsnog onverwijld een certificaat afgegeven.
3.
De herkeuringscommissie deelt de in lid 2 bedoelde uitslag in een door alle leden ondertekend rapport zo spoedig mogelijk aan de controledienst en aan de betrokken exporteur mede.
4.
De in lid 2 bedoelde uitslag is voor beide partijen bindend en treedt in plaats van de oorspronkelijke keuringsbeslissing.
5.
Een partij kan slechts éénmaal aan herkeuring worden onderworpen.
1.
Elke herkeuring geschiedt door een uit drie leden bestaande herkeuringscommissie, welke met inachtneming van het in de leden 2 en 3 bepaalde is samengesteld.
2.
Eén lid van de commissie is een door het hoofd van de controledienst aangewezen controleur van die dienst, die niet mag zijn degene, die de partij heeft gekeurd.
3.
De overige twee leden der commissie worden door de voorzitter van het Produktschap voor Vis en Visprodukten aangewezen uit een door de directeur-generaal van de voedselvoorziening en de visserijen in overleg met genoemd produktschap vast te stellen lijst van deskundigen.
4.
De in lid 3 bedoelde commissieleden mogen niet zijn:
a. de exporteur, wiens partij herkeurd wordt;
b. zij, die in familierelatie staan tot of in dienstbetrekking werkzaam zijn bij de onder b bedoelde exporteur.
5.
De in lid 3 bedoelde commissieleden genieten een beloning van f 25 per herkeuringsbeslissing, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten op de voet van het in Reisbesluit en -beschikking 1956, alsmede in Besluit en Beschikking plaatselijk vervoer en verblijf bepaalde, waartoe zij in categorie B van de Reisbeschikking 1956 worden ingedeeld.
1.
De exporteur is verplicht in een register aantekening te houden van het aantal vaten of andere eenheden van verpakking, waarin hij gezouten haring heeft uitgevoerd.
2.
Het register moet steeds volledig zijn bijgewerkt tot op het einde van de vorige dag en op eerste vordering daartoe ter inzage worden gegeven aan de ambtenaren van de controledienst.
3.
Het in de vorige leden bedoelde register:
a. wordt van rijkswege kosteloos verstrekt;
b. is ingericht overeenkomstig het in de bij deze beschikking gevoegde en daarvan deel uitmakende bijlage B vervatte model.
1.
De exporteur is verplicht aan het einde van iedere week aan het hoofd van de controledienst opgave te doen van de in de loop van die week in het in artikel 6 bedoelde register opgenomen aantekeningen.
2.
Voor het doen van de in het vorig lid bedoelde opgaven worden van rijkswege kosteloos staten verstrekt, ingericht overeenkomstig het in de bij deze beschikking gevoegde en daarvan deel uitmakende bijlage C vervatte model.
Artikel 8
De exporteur is verplicht bij iedere zending gezouten haring een exemplaar voor aangever van het formulier nr. 68 te voegen, waarop in ieder geval moeten zijn vermeld:
a. de hoeveelheid uit te voeren gezouten haring, gesplitst naar de aantallen eenheden aan de hand van de soorten der verpakkingen, waaromtrent bij of krachtens de in artikel 4 van het besluit bedoelde verordening eisen en regelen zijn gesteld;
b. de aantekening ‘Verzoeke dit exemplaar na aftekening voor uitvoer terug te zenden aan de Dienst der Nederlandse Haringcontrole, te 's-Gravenhage’.
Artikel 14
Het maximum, als in artikel 13, sub 2°., van de Landbouwuitvoerwet 1938 bedoeld, bedraagt voor uitvoer door venters 250 stuks.
Artikel 15
Voor de toepassing van het bij en krachtens het besluit bepaalde wordt onder haring mede begrepen geacht uit het buitenland afkomstige haring.
1.
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Uitvoercontrolebeschikking Haring 1964.
2.
Zij treedt in werking met ingang van de dag, waarop het Uitvoercontrolebesluit Haring 1964 in werking treedt.
's-Gravenhage, 21 mei 1964
De
Minister
Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepaling
+ § 2. Certificaten en keuring
+ § 2a. Herkeuring
+ § 3. Controlevoorschriften
+ § 4.
+ § 5. Toepassing artikel 13 van de Landbouwuitvoerwet 1938
+ § 6. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht