Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 14 Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Uitgebreide informatie
1.
Vrijstelling van belasting ter zake van de uitslag en de invoer van:
a. vruchte- en groentesappen die worden gebruikt voor het vervaardigen van vruchte- of groentesappen als bedoeld in artikel 28 van de wet; en
b. alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak die worden gebruikt als grondstof voor het vervaardigen van andere goederen dan alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak,
wordt verleend indien degene die deze goederen betrekt in het bezit is van een vergunning van de inspecteur waaruit blijkt dat hij de desbetreffende goederen met vrijstelling mag betrekken met inachtneming van de in het tweede tot en met vijfde lid opgenomen voorwaarden.
2.
Om de in het eerste lid bedoelde vergunning te kunnen verkrijgen dient de administratie van degene die om de vergunning verzoekt zodanig te zijn ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens omtrent alle voor de vrijstelling van belasting van belang zijnde bedrijfshandelingen zijn opgenomen. Daarin moeten in ieder geval de gegevens zijn opgenomen omtrent de betrokken alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak en omtrent de daarvan vervaardigde alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak dan wel andere goederen.
3.
Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a , is artikel 13 van overeenkomstige toepassing op de door degene die de goederen met vrijstelling betrekt vervaardigde vruchte- en groentesappen.
4.
Degene die de alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak met vrijstelling betrekt dient zekerheid te stellen voor de belasting die hij verschuldigd kan worden. De artikelen 56, vijfde tot en met achtste lid, en 57 tot en met 60 van de Wet op de accijns zijn van overeenkomstige toepassing.
5.
Met betrekking tot het brengen van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak vanuit een inrichting, een derde land, een andere lid-staat, een entrepot of een plaats voor tijdelijke opslag naar degene die de goederen met vrijstelling betrekt, zijn de artikelen 2, 5, 8 en 10 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het nummer van de vergunning van degene die de alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak met vrijstelling mag betrekken dient te worden vermeld op de vervoersopdracht of het bescheid, dan wel dient te worden opgenomen in de administratie van de inrichting van waaruit de alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak worden overgebracht met overeenkomstige toepassing van artikel 2, vijfde lid.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Inrichting
- Hoofdstuk III. Vrijstellingen en teruggaven
+ Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk V. Ontheffing verbodsbepalingen
+ Hoofdstuk VI. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht