Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.

Artikel 2 lid 1 Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening

Uitgebreide informatie
a. het uitgeven van creditcards, met uitzondering van het uitgeven van creditcards die alleen gebruikt kunnen worden bij de onderneming of instelling die deze creditcards uitgeeft of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde groep in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
b. het gelegenheid bieden, door middel van een speelcasino in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen mee te dingen naar prijzen en premies;
c. het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de personen of instellingen bedoeld in artikel 1, onderdeel d, bij:
1°. het aan- of verkopen van onroerende zaken;
2°. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
3°. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
4°. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
5°. werkzaamheden op fiscaal gebied als omschreven in onderdeel e, sub 1;
d. het optreden door de personen of instellingen, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële of onroerende zaaktransactie;
e. het door personen of instellingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, verstrekken van belastingadvies of verzorgen van belastingaangiften en daarmee verband houdende werkzaamheden, met uitzondering van het verzorgen van belastingaangiften en het in verband daarmee verstrekken van belastingadvies in het kader van de Wet inkomstenbelasting 2001 ten behoeve van natuurlijke personen die volgens de desbetreffende aangifte:
1°. geen winst uit onderneming genieten als bedoeld in afdeling 3.2. van die wet;
2°. niet meer dan € 10 000 belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden genieten als bedoeld in afdeling 3.4 van die wet;
3°. geen aanmerkelijk belang hebben in de zin van afdeling 4.3 van die wet; en
4°. niet meer dan € 4000 voordeel uit sparen en beleggen hebben als bedoeld in artikel 5.2. van die wet.
f. Het door personen of instellingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, verrichten van werkzaamheden in verband met het samenstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening of het voeren van administraties.
g. het als tussenpersoon als bedoeld in artikel 62 van het Wetboek van Koophandel optreden ter zake van het aan- of verkopen van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;
h. het in het kader van een geldelijke overmaking in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, teneinde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm aan een derde elders betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel het betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld, waarbij deze geldelijke overmaking een op zichzelf staande dienst is;
i. het aangaan van een verplichting tot het uitgeven van elektronisch geld als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarmee betalingen kunnen worden verricht ook aan anderen dan de onderneming of instelling die het elektronisch geld uitgeeft, alsmede het omwisselen, op verzoek van een houder van elektronisch geld, van elektronisch geld door terugbetaling in munten of bankbiljetten of door storting op een rekening.
Inhoudsopgave
- § 1. Bepalingen ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 10° van de Wet melding ongebruikelijke transacties en artikel 1, eerste lid, onderdelen a, onder 7°, en b, onder 9°, en artikel 6, onderdeel d, onder 9°, van de Wet identificatie bij dienstverlening
+ § 2. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17t van de Wet melding ongebruikelijke transacties en artikel 8s van de Wet identificatie bij dienstverlening
+ § 3. Bepaling ter uitvoering van artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken