1.
Niet tot de in artikel 1.2 genoemde instellingen behoren militaire instellingen als ziekenboegen, gezondheidscentra en operationeel geneeskundige instellingen.
2.
Op de instellingen, genoemd in artikel 1.2, onder nummer 1, voor zover het betreft militaire ziekenhuizen en militaire revalidatiecentra, zijn de artikelen 7, derde lid, onder c, 9, eerste lid, onder b, en 13, eerste lid, eerste volzin, van de wet niet van toepassing.
3.
Op de instellingen, genoemd in artikel 1.2, onder nummer 1, voor zover het betreft academische ziekenhuizen, zijn de artikelen 6.1 en 6.2 van dit besluit niet van toepassing.
4.
Artikel 6.1 is uitsluitend van toepassing op:
a. de instellingen, bedoeld in het vijfde lid, met uitzondering van academische ziekenhuizen, en
b. op overige instellingen wanneer daarop artikel 2, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing is.
5.
De artikelen 15 en 16 van de wet zijn uitsluitend van toepassing op de instellingen, bedoeld in artikel 1.2, onder de nummers 1, 17, 18, 19, en 21.
6.
Artikel 18 van de wet is uitsluitend van toepassing op:
a. de instellingen, bedoeld in artikel 1.2, nummer 1,
die zorg verlenen in combinatie met Zvw-verblijf;
voor welke zorg op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg een tarief is vastgesteld; en
welke zorg behoort tot de ingevolge de Zorgverzekeringswet te verzekeren prestaties,
een en ander met uitzondering van militaire instellingen;
b. instellingen die zorg verlenen in combinatie met Wlz-verblijf.
7.
In afwijking van het zesde lid geldt artikel 18 van de wet niet voor kleinschalige woonvoorzieningen, zijnde instellingen of delen daarvan die:
a. bestaan uit zelfstandige woningen, dat wil zeggen woningen die naast één of meer privévertrekken een eigen voordeur, een eigen keuken, een eigen toilet en een eigen badkamer hebben,
b. een beperkte omvang hebben, dat wil zeggen dat zij huisvesting bieden aan ten hoogste zes personen, en
c. samen met andere in de directe omgeving gelegen zodanige voorzieningen aan niet meer dan 50 personen verblijf bieden.
Artikel 2.2
De instellingen, genoemd in artikel 1.2, onder de nummers 5 tot en met 14, 20 en 24 worden voor de toepassing van artikel 5, eerste lid, van de wet aangemerkt als in het bezit van een toelating.
Artikel 2.3
Artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen is niet van toepassing voor zover een instelling forensische zorg verleent als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Aanwijzing instellingen
- Hoofdstuk II. Uitzonderingen
+ Hoofdstuk III. Winstoogmerk
+ Hoofdstuk IV. Aanvraag toelating
+ Hoofdstuk V
+ Hoofdstuk VI. Transparantie-eisen
+ Hoofdstuk VII. Gegevensverstrekking
+ Hoofdstuk VIII. Sanering
+ Hoofdstuk IX. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht