Uitvoeringsregel NMa pensioenfondsen
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
Gelet op hoofdstuk 5 van de Mededingingswet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
1. wet: de Mededingingswet ;
2. ACM: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
3. pensioenfonds: een ondernemingspensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een beroepspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
Artikel 2. Onderneming
De ACM merkt een pensioenfonds aan als een onderneming als bedoeld in artikel 1, onder f, van de wet.
Artikel 3. Omzetbepaling
Voor de toepassing van artikel 29, eerste lid, van de wet bepaalt de ACM de omzet van pensioenfondsen aan de hand van de bruto geboekte premies in het voorafgaande kalenderjaar.
Artikel 4. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen’.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 19 mei 2009
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Onderneming
Artikel 3. Omzetbepaling
Artikel 4. Citeertitel
Artikel 5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht